#metoo på dagsorden

– Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av slike hendelser, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

Kampanjen #metoo har de siste ukene satt et viktig fokus på seksuell trakassering. 3.600 kvinnelige leger og medisinstudenter har gått ut med et opprop mot trakassering og maktmisbruk. En av fem av disse oppgir at de har opplevd overgrep eller seksuell trakassering fra andre i helsevesenet.

– Si fra

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard mener kampanjen er en viktig påminnelse både til arbeidsgiver og arbeidstakere.

– Sykehuset Innlandet tar sterk avstand fra alle former for trakassering. Alle våre medarbeidere har rett på et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle til å si fra dersom de blir utsatt for eller blir vitne til kritikkverdige forhold, eller har tatt opp slike saker med sin leder uten at det har blitt fulgt opp, sier hun.

Lovverk, rutiner og åpenhet

Forbudet mot seksuell trakassering er klart definert i både arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og Sykehuset Innlandets eget arbeidsreglement.

– Varslingsrutinene gir ansatte rett til å melde fra til leder, leders leder eller direkte til varslingsmottaket, dersom de er utsatt for, eller vitne til, kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Foretaket ønsker og er pålagt å behandle alle slike saker i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Dersom bevisførsel og sakens karakter viser brudd på lovverket vil det få arbeidsrettslige konsekvenser for den som har utsatt noen for trakassering, slår Andersgaard fast, men understreker at gode retningslinjer ikke er nok.

– Det hjelper ikke med gode prosedyrer og retningslinjer hvis ansatte føler seg utrygge på å melde fra om kritikkverdige forhold. Det viktigste er derfor å etablere en organisasjonskultur som legger til rette for åpenhet og trygghet for at det er greit å si fra om kritikkverdige forhold og uønsket adferd fra kollegaer. Det er også viktig å ha en åpen dialog på arbeidsplassen om hvilke grenser man ønsker for adferd, for å unngå at noen blir trakassert, sier hun.

Varsling

Har du blitt utsatt for, eller vært vitne til, trakassering på din arbeidsplass, kan du i Sykehuset Innlandet melde fra om det på ulike måter.

– Ansatte som føler seg utsatt for trakassering, uansett av hvilken art, kan melde fra om dette enten til nærmeste leder, tillitsvalgte, verneombud eller varslingsmottaket i Sykehuset Innlandet. Er du i tvil om hvem du bør snakke med, kan også HR-medarbeidere i din divisjon gi råd om dette, sier Alice Beathe Andersgaard.

Videre

På styremøtet i Sykehuset Innlandet 20. desember vil administrerende direktør informere styret om foretakets videre arbeid med tematikken framover. Blant annet skal det jobbes med økt bevissthet og refleksjon rundt temaet i samtlige ledergrupper på alle nivåer i foretaket, der gjeldende regelverk, ledelsesansvar og oppfølging av slike saker skal klargjøres. Dette blir også tema i de ulike arbeidsmiljøutvalgene i foretaket, og skal tas inn i foretakets lederopplæring. Etablering av en egen prosedyre for trakassering skal også vurderes.