Ny IA-avtale for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet og NAV Arbeidslivssenter Innlandet har undertegnet ny IA-avtale på vegne av helseforetakets om lag 9.000 ansatte.

Bilde av administrerende direktør og foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet og representanter fra NAV.

Signerte: Administrerende direktør og foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet signerte sammen med representanter fra NAV Arbeidslivssenter Innlandet 19. juni 2019 ny IA-avtale på vegne av alle ansatte i helseforetaket.

Samarbeidsavtalen, som 19. juni 2019 ble underskrevet av administrerende direktør og foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet og representanter fra NAV Arbeidslivssenter, bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Styrket partssamarbeid

IA-avtalen forplikter både Sykehuset Innlandet og NAV til målrettet arbeid for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange eller hyppig gjentagende sykefravær har et spesielt fokus. Disse innsatsområdene skal sammen med ulike virkemidler støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør lokalt. Avtalen innebærer også at Sykehuset Innlandet kan inngå samarbeid med NAV for å få bistand.

– Kjernen i den nye avtalen er å styrke partssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte ytterligere. Det er i tillegg økt fokus på kompetanse og kunnskapsbasert oppfølging, forteller Sigrid Rui, spesialrådgiver for HMS i Sykehuset Innlandet. Hun koordinerer IA-arbeidet i helseforetaket.

Redusert sykefravær og frafall

Den overordnede intensjonen med avtalen er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig og så lenge som mulig. Det nasjonale målet er å redusere sykefraværet med ti prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og å redusere frafall fra arbeidslivet.

Med bakgrunn i fjorårets sykefravær, som lå på 7,41 prosent, betyr det at Sykehuset Innlandet har som mål å redusere det samlede sykefraværet til 6,7 prosent eller lavere innen 2022.

Bransjeprogram for sykehus

For å støtte opp under de nasjonale målene skal innsatsen ifølge den nye IA-avtalen rettes spesielt mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. En av disse er helse- og omsorgssektoren, som har enkelte spesielle utfordringer når det gjelder arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger. Dette krever mer tilpassede tiltak.

– Vi har et høyere sykefravær i spesialisthelsetjenesten enn i arbeidslivet for øvrig. Ulike faktorer bidrar til dette og vi har forståelse for at det vises på statistikken. I Sykehuset Innlandet har vi hatt en økning i sykefraværet de siste årene, fra 7,21 prosent i 2015 til 7,58 prosent i 2017. Vi håper at mer målrettede tiltak gjennom bransjeprogrammet kan bidra til at nedgangen vi opplevde i 2018 fortsetter, sier Rui.