Ny og viktig videreutdanning

Sykehuset Innlandet og NTNU Gjøvik starter i januar opp med et helt nytt studium for prehospitalt helsepersonell. Videreutdanningen i prehospitalt psykisk helsearbeid blir det første i sitt slag i landet.

Bilde av ny viderutdanning Prehospitalt psykisk helsearbeid

Videreutdanningen er en pilot i samarbeid mellom NTNU og Sykehuset Innlandet.

–  Vi er svært glade for å få muligheten til å utforme et slikt studium, der vi kan samarbeide om å utvikle faget gjennom deling av kompetanse, erfaring og forskning, sier prosjektleder Knut Anders Brevig og studieansvarlig Hege Kletthagen.

Økende behov for kunnskap

Prehospitalt helsepersonell møter ofte mennesker i akutte kriser.

– Oppdrag knyttet til psykisk sykdom er stadig økende, og krever god innsikt og kunnskap og evne til samhandling, sier Brevig. Han var har jobbet med ulike kompetansehevende tiltak på området i Sykehuset Innlandet de siste årene.

– Vi hadde blant annet en prøveperiode med egen ambulanse for oppdrag knyttet til psykiske helsetilstander. Det lærte vi mye av, og denne kunnskapen har dannet grunnlag for flere kompetansehevende tiltak, sier han. Sykehuset Innlandet har også etablert en simuleringslab på AMK.

– AMK-operatørene er ofte de første som kommer i kontakt med personer i psykisk ubalanse, og det er viktig å etablere god dialog med innringerne, sier Brevig, som tror tilbudet om videreutdanning i prehospitalt psykisk helsearbeid vil bli et viktig bidrag for å heve kompetansen.

NTNU Gjøvik har ansvaret for det faglige innholdet i utdanningen, og samarbeider med divisjon Prehospitale tjenester og divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet om undervisning og ferdighetstrening.

– Ansatte som tar denne videreutdanningen blir viktige ressurser for å dele kunnskap også på sine arbeidsplasser, sier Brevig.

Deltidsstudium

Det nye studietilbudet retter seg i hovedsak mot ansatte i ambulansetjenesten, ved AMK-sentralen og legevakter. Det er til sammen 25 plasser på studiet, der 12 er forbeholdt søkere med et ansettelsesforhold i divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

– Utdanningen knyttes tett opp mot studentenes daglige virke gjennom undervisning og ferdighetstrening. Studiet har som mål å tilby god teoretisk innsikt i relevante temaer og praktisk trening med bruk av simulering som metode, sier studieansvarlig Hege Kletthagen ved NTNU Gjøvik. Relevante temaer er blant annet selvmordsrisiko, konflikthåndtering, selvskading, rus, ulike psykiske lidelser, etikk og holdninger, lover og regler.

– Det vil også bli jobbet med ferdigheter i forhold til kommunikasjon samt kunnskap om samarbeidspartnere og hvilke tiltak som er nødvendige for helsehjelpen, sier hun.

Videreutdanningen består av to emner på 7,5 studiepoeng hver, til sammen 15 studiepoeng.

Begge emner går parallelt over to semestre på deltid. I gjennomsnitt utgjør forventet arbeidsinnsats om lag 10 timer per uke. Det legges opp til en samlingsbasert studiemodell med tre todagerssamlinger per semester.

Søknadsfristen er 15. desember.