4,5 prosent av alle timeavtaler blir ikke gjennomført

Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time

Mer enn 20.000 planlagte timeavtaler i Sykehuset Innlandet blir årlig ikke gjennomført fordi pasienten uteblir. Fra 1. januar økes gebyret fra 702 kroner til 1053 kroner hvis pasienten ikke møter til avtalt time. Det er ikke anledning for å utstede gebyr når pasienten unnlater å møte til video- eller telefonkonsultasjon.

​Fraværsgebyret utstedes om pasienten ikke møter til avtalt time, og lar være å melde fra tidligere enn 24 timer før timeavtalen. På landsbasis er det om lag 200.000 timer i året der pasienter ikke møter opp til avtalt time. Det er bakgrunnen for at Regjeringen øker gebyret fra 702 kroner til 1053 kroner fra årsskiftet. For pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling forblir gebyret uforandret på 351 kroner, som er tilsvarende egenandelen.

 Det å ikke møte til time, rammer andre pasienter som står på venteliste. Pasienter som ikke kan bruke tildelt time, må ringe og avbestille i god tid i forvegen. Da kommer noen andre raskere til behandling. Ubrukte timer er sløsing med ressurser, sier leder Gerd Elisabeth Nonstad i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Hun forteller at Brukerutvalget er opptatt av å redusere andelen pasienter som ikke møter til time og det er et område utvalget skal jobbe videre med i 2020.

Utviklingen de siste årene viser at andelen som ikke møter til time går ned. Likevel var det ved utgangen av november 20.679 pasienter som ikke hadde møtt til avtalt time i Sykehuset Innlandet. Det utgjør 4,5 prosent av alle timeavtaler, som er en liten nedgang fra 2018. 70 prosent av timene er innen psykisk helsevern.

Jobber for at flere skal møte

Sykehuset Innlandet har som mål å redusere andelen pasienter som ikke møter til avtalt time med 10 prosent neste år. Direktør medisin- og helsefag, Ellen Henriette Pettersen, sier det er viktig at andelen ikke møtt er så lav som mulig både av hensyn til andre pasienter som venter og for å sikre en god utnyttelse av ressursene.

 Vi ønsker å gi alle pasienter best mulig behandling samtidig som vi vil utnytte fellesskapets ressurser på en best mulig måte. Derfor er det viktig for oss å sørge for at pasientene kommer til avtalt tid, sier hun.

Pettersen ønsker ikke å legge all skyld på pasientene og er opptatt av at sykehusene også har et ansvar for å bidra til at pasientene kommer til avtalt time. Hun sier det er tilfeller der innkallingsbrev ikke kommer fram i tide, blant annet som følge av mangelfull eller feil adresse eller for kort tid fra utsendelse av brev til oppsatt time. Nye digitale løsninger vil kunne bidra til å bedre dette.

For fem år siden tok Sykehuset Innlandet i bruk SMS-varsling for påminnelse av time. Det har bidratt til en nedgang i antall ikke møtt. Vi vil etter hvert på få på plass en forbedret SMS-varsling i vårt elektroniske journalsystem og løpet av 2020 starter vi utsendelse av digitale pasientbrev til de som har elektronisk postkasse. Det betyr at vi får tilgang på oppdatert adresseinformasjon og at brevene kommer raskere ut til pasientene. I tillegg vil vi vurdere andre tiltak, sier Pettersen.

Vil ikke gjelde telefonkonsultasjoner

Fra neste år blir det også innført egenandel når det blir gitt poliklinisk helsehjelp gjennom avtalte telefon- og videokonsultasjoner. Helsedirektoratet har gjort en endring i regelverket for innkreving som innebærer at det ikke kan avkreves gebyr for pasienter som ikke møter til avtalt video- eller telefonkonsultasjon.