Rapport innen psykisk helsevern og rus

Om framtidig pasienttilbud i Valdres


Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

​Arbeidsgruppa har i sine drøftinger av framtidig pasienttilbud for befolkningen i Valdres hatt fokus på pasienttilbudet. Arbeidsgruppen anbefaler en modell som bygger på sterk samhandling mellom likeverdige partnere uavhengig av nivå på helsetjenesten. 

– Forslaget til ny modell representerer en dreining og et skifte i psykisk helsevern fra døgntilbud som basis til spesialisthelsetjenestetilbud på dagtid som basis. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen i team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse, direktør i divisjon psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl, som har ledet arbeidet.

Utforming av en ny modell vil ikke gå ut på å finne erstatning for eksisterende døgntilbud, men å møte behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Valdres basert på dokumentert kunnskap og best mulig utnyttelse av ressursene. Det er viktig at fremtidig modell er dynamisk og fleksibel, hvor en er beredt til å justere og korrigere modellen ut fra de erfaringene som høstes.

Arbeidsgruppa har vært opptatt av at innbyggere i Valdres som har behov for døgnbehandling skal få et like godt tilbud i fremtiden som i dag. I rapporten skriver arbeidsgruppa at få døgnplasser gjør det vanskelig å bygge en tilstrekkelig og god nok kompetanse rundt de som trenger døgnbehandling slik at disse pasientene i fremtiden vil få sitt tilbud på DPS Gjøvik og/eller Reinsvoll. Det døgntilbudet som planlegges for befolkningen i Valdres samlokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) vil bli i samarbeid med akuttambulant team, FACT-team og psykisk helsetjeneste i den respektive kommunen. På den måten ser arbeidsgruppen at flere innbyggere i Valdres kan få god hjelp lokalt

Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte:

  1. Etablering av FACT-team
  2. Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
  3. Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
  4. Etablering av døgntilbud tilsvarende rundt 5-600 liggedøgn ved VLMS  
  5.  Beslutningsstøtte til legevakten fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik

Prosessen mellom kommunene, VLMS og Sykehuset Innlandet har vist at innføring av den nye modellen krever avklaring av mange konkrete spørsmål vedrørende ansvar, samhandling og praktisk utforming av de ulike elementene i tilbudet. Sykehuset Innlandet ved DPS Gjøvik vil derfor etablere et gjennomføringsprosjekt høsten 2019 og invitere Valdreskommunene og VLMS med i oppfølgingsprosjektet. I arbeidet høsten 2019 skal det også utformes kriterier for evaluering av ny modell. Erfaring og forskning skal danne grunnlag for gjennomføringsprosjektet.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet takker de som har bistått inn i arbeidet og sier hun vil gjøre grundige vurderinger av om alle sider ved saken er tilstrekkelig belyst. 

– Etter sommerferien skal vi behandle rapporten og se om det er behov for ytterligere utredninger eller om det er et tilstrekkelig grunnlag for å fatte en beslutning. Jeg har som mål å ta en beslutning og orientere styret om utfallet i løpet høsten, sier hun.


Les hele rapporten her: