På topp i behandling av barnediabetes

I en stor undersøkelse om behandling av barn med diabetes og barnets pårørende kommer Sykehuset Innlandet svært godt ut. Både Elverum, Gjøvik og Lillehammer scorer høyt og over gjennomsnittet på alle punktene i undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet.

Bilde av Diabetesteam hos Sykehuset Innlandet
Fra venstre; barnesykepleier Elin Taraldsrud Nymoen, overlege Dag Helge Frøisland, diabetessykepleier Kerstin Skoog, overlege Mads Holten-Andersen og sykepleier Kristin Nyhus er blandt dem som jobber med barnediabetes på Lillehammer.

Undersøkelsen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet på bestilling fra Barnediabetesregisteret.

Alle pårørende med barn som hadde hatt minst en konsultasjon i løpet av de siste tolv månedene ble invitert til å delta. Antall kontaktbare, potensielle respondenter var 2526. Totalt svarte 1398 pårørende. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden november 2016 – januar 2017.

Hovedresultatet fordeler seg på seks indikatorer som handler om konsultasjonen, organisering, utstyr, sykepleiere, legene og resultat.

 

Svært gode resultater i Sykehuset Innlandet

Fra Sykehuset Innlandet var det barne- og ungdomspoliklinikkene på Elverum, Lillehammer og Gjøvik som deltok.

Både Elverum og Lillehammers avdelinger fikk et resultat på 89 på en skala fra 0-100. Gjøvik scoret 85. Landsgjennomsnittet er en score på 80.


På nasjonalt nivå er de pårørende best fornøyd med sykepleierne som får en skår på 86, tett etterfulgt av legene med 85. På nasjonalt nivå gir pårørende lavest skåre til spørsmålene om utstyr, men her skiller Elverum seg ut med en skår på 83, mot landsgjennomsnittet på 66.

- Vi i Elverum har i alle år hatt fokus på barn med diabetes, spesielt det siste året hvor vi har drevet kvalitetsforbedring i regi av Barnediabetesregisteret og prosjektet IQ-Norge. Dette ser vi så langt har gitt resultater fordi vi har fått bedre struktur på hele behandlingskjeden fra pasienten kommer inn ved diagnose til videre oppfølging i barne- og ungdomspoliklinikken, sier Jon Grøtta, som er avdelingssjef og avdelingsoverlege på barne- og ungdomsavdelingen på Elverum.

 

Bilde av diabetesteam på Elverum sykehus

 

Fra venstre; sykepleier Aisha Ullah, overlege Tadeus Zboch

og sykepleier Solfrid Opptun Andersen  fra Diabetesteamet på Elverum.

 

Pål Christensen som er avdelingssjef og avdelingsoverlege på barneavdelingen på Lillehammer forteller at de har vektlagt kontinuitet i poliklinikken ved at pasient og pårørende møter den samme lege og sykepleier hver gang. Dette gjøres for å bygge mest mulig trygghet, tillit og relasjon over tid. Avdelingen har også laget flere arbeidsdokumenter for å sikre god kvalitet på oppfølgingen og legger vekt på at diabetesteamet skal være samstemt når de gir råd til pasientene.

- Vi jobber mye tverrfaglig og har felleskonsultasjon med lege og sykepleier minst tre ganger i året. Vi evaluerer det vi holder på med, prøver å forbedre og gjør alt vi kan for å henge med i den teknologiske utviklingen. Et annet fokusområde er ungdomsmedisin og hvordan vi best kan få til et godt samspill og en fruktbar kommunikasjon med ungdommer, sier Christensen. Barne- og ungdomspoliklinikkene på Lillehammer og Gjøvik er begge organisert under barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer.

Sykehuset Innlandet har flere sykepleiere og leger som er spesielt dedikert i arbeidet med barnediabetes.

 

Bilde av plakat med råd til foreldre med barn som har Diabetes

 

 

Ønsker mer tid med legen uten barnet til stedet

Mange pårørende forteller at de ønsker seg mer tid alene med behandler uten barnet, særlig for å snakke om de psykiske aspektene ved å ha diabetes og hvordan man skal håndtere dette, ifølge undersøkelsen.  

 

Her kan du se hele undersøkelsen.