Smertebehandling for sykehjemspasienter med demens

Reidun Sandvik disputerer

Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for å utrykke egne behov ved smerte, depresjon og angst, sier Sandvik.

Sandvik, som er tilknyttet Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet, har undersøkt om smertemedisin kan bedre livet til sykehjemspasienter med demens og uro, og hvordan pasienter har det i siste fase av livet på norske sykehjem.

 

Personer med demens underbehandles

Sandvik finner at individuell behandling med smertemedisiner reduserer smerteintensiteten hos personer med demens. Behandling med paracetamol bedrer funksjon i daglige aktiviteter som toalettbesøk eller i forflytning for personer med demens, mens dette ikke var vist for behandlingsgruppen som helhet.

– Siden funnene avdekker at personer med demens har effekt av smertebehandling og at denne er trygg å bruke, er det viktig at også personer med demens får behandlet sine smerter, sier Sandvik.
 
Sandviks funn viser at personer med demens var underbehandlet i forhold til personer uten demens i årene 2000 til 2009, mens i 2011 er smertestillende likt foreskrevet til personer med og uten demens.
Hun avdekket at foreskrivingen av smertemedisin til sykehjemspasienter økte med 65 prosent i løpet av 11 år. Sterke opioider som morfin viste nesten en ni-dobling.

– Dette er første gang vi har tall for foreskriving av smertemedisin til sykehjemspasienter med og uten demens i Norge, forteller Sandvik.

Behandling ved livets slutt

Et annet viktig funn i studien er at tidspunktet hvor døden nærmer seg er vanskelig å estimere for helsepersonell. Avhandlingen viser at tilrettelegging av omsorg og behandling i livets slutt kan være utfordrende på sykehjem.

Det var nesten 40 prosent som ikke ble vurdert som døende da døden inntraff. Dette kan ha hatt betydning for vurdering av symptomer og behandling. Resultatene viser at symptomer fra pusten, som åndenød, økte, mens smerte og andre belastende symptomer sank mot slutten av livet. Selv om behandlingen økte i slutten av livet, døde mange med høy symptombelastning.

Sandviks avhandling avdekker et behov for retningslinjer, undervisning og veiledning til helsepersonell omkring behandling av sykehjemspasienter med og uten demens.


Disputas

Tid
Torsdag 12.01.2017 kl. 12.15

Sted
Stort auditorium (4601), Sentralblokken, 3. etasje, Jonas Lies vei 65, Haukeland universitetsjukehus

Bedømmelseskomite

1. opponent
Professor emeritus Harald Breivik, avdeling for anestesiologi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

2. opponent
Professor II Tone Rustøen, avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Lone Holst, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Leder av disputas

Professor Karin Anna Petersen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Hovedveileder

Førsteamanuensis Bettina Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Prøveforelesning

Tid
12.01.17 kl. 10.15

Sted
Stort auditorium (4601), Sentralblokken, 3. etasje, Jonas Lies vei 65, Haukeland universitetsjukehus

Fakta

Reidun Sandvik har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen og mastergrad i «Pain Management» fra Cardiff University. Siden 2012 har hun vært ansatt som stipendiat ved Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og er tilknyttet Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.