Skal utvikle tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

Sykehuset Innlandet starter et helhetlig utviklingsarbeid innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Arbeidet skal beskrive forslag til endringer på kort sikt og veien mot en samling av døgnbehandling i det nye Mjøssykehuset.

– Det skjer en stor faglig utvikling innen BUP-feltet i Norge, blant annet gjennom innføring av nye behandlingsmetoder med veldig gode resultater. Arbeidet vi nå setter i gang, skal legge premissene for hvordan vi skal utvikle tjenestene våre og tilpasse oss utviklingen til det beste for pasientene i årene som kommer, sier Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør for divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

I det pågående arbeidet med virksomhetsinnhold, er døgnbehandling innen psykisk helsevern for barn og unge samlet i Mjøssykehuset og poliklinisk behandling desentralisert som i dag. Utredningen om framtidig utvikling av BUP skal beskrive forslag til endringer og nye pasienttilbud på kort og lang sikt, der lang sikt defineres som tidspunkt for innflytting i Mjøssykehuset. Første fase av utredningsarbeidet vil pågå fra høsten 2019 til våren 2020.

Bilde av avdelingsledelsen for BUP i Sykehuset Innlandet, som deltar i utviklingsarbeidet.

Avdelingsledelsen for BUP i Sykehuset Innlandet deltar i utviklingsarbeidet. Fra venstre avdelingssjef i BUP Hedmark Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef i BUP Oppland Bjørg Antonsen og avdelingssjef i BUP døgnavdeling Hallgeir Lange.

Arbeidet skal blant annet beskrive:

 • Videreutvikling av samarbeidet med kommunene for å sikre at barn og unge får tilbud på rett nivå.
 • Befolkningsframskrivning for antall barn i Innlandet og estimering av pasientvolum på alle tjenestenivåer.
 • Pasienttilbudet i poliklinikk, arena- og rammefleksible tilbud samt døgntilbud, herunder fordeling av ressurser mellom de ulike tilbudene.
 • Beskrive faglige og organisatoriske tiltak som vil sikre gode overganger mellom BUP og psykisk helsevern for voksne. 
 • Særskilt vurdere polikliniske intensive høykompetente tilbud, som front-team, DBT-team, OCD-team, FACT-ung med flere, med beskrivelse av målgrupper, volum og organisering.
 • Behandling av ungdom med alvorlig spiseforstyrrelse – BUP poliklinikk og døgn samt barne- og ungdomsavdelinger somatikk.
 • Beskrive tilbudet til særskilt sårbare grupper:
  • Sped- og småbarn 0-5 år
  • Barn i barnevern
  • EMA (enslige mindreårige asylsøkere)
  • Gravide med rus- og psykiske vansker


Divisjonsdirektør har gitt følgende føringer for utredningsarbeidet:

 • Tilbudet skal faglig dreies fra døgn til poliklinikk i tråd med utvikling av nye behandlingsmetoder
 • Det framtidige døgntilbudet på Mjøssykehuset og veien dit skal skisseres
 • Framtidig tilbud skal holde seg innenfor gitte rammer i Økonomisk langtidsplan 2020-2023 og årlige budsjetter
 • Spesialistdekning og robuste fagmiljøer skal vektlegges
 • Bruk av ny teknologi og e-mestring skal beskrives


Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som ledes av Anton Åhren, assisterende divisjonsdirektør i divisjon Psykisk helsevern. Avdelingssjef Ingvild Svenkerud Aasen, BUP Hedmark, skal lede prosjektgruppen. Fagpersoner, brukere og tillitsvalgte er representert i prosjektgruppen.