Styret vedtok endringer

Styret vedtok 15. desember flere faglige, organisatoriske og administrative endringer i Sykehuset Innlandet. Flere av tiltakene skal risiko- og sårbarhetsvurderes før de iverksettes.

Styreleder Anne Enger manet til samarbeid og god dialog om gjennomføringen av endringene.

– Vi har valgt å stå samlet i stor grad om en viktig utvikling for Sykehuset Innlandet. Det er lagt inn prosedyrer som gjør at vi kvalitetssikrer og forankrer de vedtakene som nå skal settes i ut i live, sa Enger etter at saken var behandlet.

Organisatoriske endringer

Styret tar til orientering forslaget om å slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til divisjon Gjøvik-Lillehammer. Tilsvarende vurdering av å slå sammen de somatiske divisjonene i Hedmark vil skje når foretakstilknytningen til sykehuset på Kongsvinger er avklart.

Styret slutter seg til vurderingen som er gjort med å avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering og fordele oppgavene mellom divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar.

Styret gir også sin prinsipielle tilslutning til at fysikalsk medisin og rehabilitering, som i dag drives på Solås og Ottestad, samlokaliseres. Men før det skjer, skal saken opp til ny behandling etter at det er foretatt en økonomisk og faglig utredning.

Prosess for nyfødtintensiv

Styret vedtok å videreføre utredningen om å samle tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer. For å ivareta alle interesser, skal saken utredes videre i henhold til kravene som er fastsatt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner».

Samling av fagtilbud

Døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar, som har områdeansvaret innenfor dette fagområdet. Det skal fortsatt være et poliklinisk tilbud og dagtilbud innenfor urologi på Lillehammer. Videre skal pacemaker-virksomheten i Sykehuset Innlandet samles på Elverum.

Foretar risikovurdering

Styret legger opp til at operasjoner av tykktarmskreft i Oppland samles i Gjøvik i løpet av 2017, etter at det er foretatt en risiko- og sårbarhetsvurdering.

Sengereduksjon

Det skal iverksettes et målrettet arbeid for å redusere antall senger gjennom å bruke «beste praksis for liggetid», samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter.

Mindre til administrasjon

Styret vil også effektivisere administrasjon og stabsfunksjoner og vedtok en ytterligere innsparing på fem millioner kroner i tillegg til det som fra før er planlagt redusert i årene fra mot 2020.

Gjennomføring

Styret ba administrasjonen gå i gang med planer for gjennomføring av de ulike tiltakene.

Delte meninger

Styret diskuterte saken i flere timer, og det ble lagt frem flere alternative forslag. Til slutt fattet styret et vedtak i ni punkter. Ansattrepresentant Jørgen Hurum la frem alternative forslag til tre av punktene, ett med støtte fra styremedlem Kaija Eide Drønen. Vedtaket var for øvrig enstemmig.

Protokoll fra styremøtet 15. desember blir tilgjengelig på våre nettsider snarlig.