Depresjon hos eldre lite undersøkt i Norge

Tom Borza disputerer

Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

– Det finnes lite systematisk forskning på depresjon hos eldre i Norge, enda det er en vanlig klinisk lidelse, sier overlegen, som til daglig arbeider ved avdeling for alderspsykiatri på SI Sanderud og er tilknyttet Alderspsykiatrisk forskningssenter samme sted.

Borza har basert sin forskning på resultater fra to kliniske oppfølgingsundersøkelser: «Prognosis of Depression in the Elderly» (PRODE-studien) og «Psychiatric Symptoms in Nursing Homes» (PSIN-studien).

Tidlig depressiv debut uheldig

Resultatene i PRODE-studien viste at tidligere depressive episoder, demensdiagnose og dårlig somatisk helse var negative prognostiske faktorer for depressiv episode blant eldre.

– Ved oppfølgingsundersøkelse ett år etter innleggelse i sengeavdeling, viste det seg at debut av depresjon tidlig i livet var en negativ prognostisk faktor for forløpet av depresjon over ett år, forteller Borza.

Samtidig viste PSIN-studien at alvorlighetsgraden av depresjon målt ved Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) blant et utvalg på 1158 sykehjemsbeboere avtok over 74 måneder. Dårligere somatisk helse, bruk av flere medisiner, mer alvorlig grad av demens og bruk av antidepressiva var assosiert med alvorligere grad av depresjon. Forekomsten av symptomer som pessimisme, tanker om selvmord og depressive vrangforestillinger avtok i løpet av oppfølgingstiden.

Betydning for eldre med depresjon

Resultatene fra avhandlingen får betydning for klinisk oppfølging av eldre med depresjonssymptomer eller depresjon.

– Vi håper arbeidet får betydning for den kliniske oppfølgingen av eldre pasienter med depresjon. Jeg vil bruke forskererfaringen i mitt videre virke som lege, i de kliniske møtene med pasientene og i måten jeg vil forholde meg til medisinsk kunnskap på. Videre håper jeg å bruke innsamlede data fra studiene til å kunne publisere flere vitenskapelige arbeider i samarbeid med andre forskere i fremtiden. 

Les Universitetet i Oslo sin omtale av disputasen her


Disputas

Tid
Fredag 27. januar 2017 kl. 13.00

Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Bedømmelseskomite

1. opponent
Professor Elisabet Londos, Enhet for klinisk minnesforskning, Lunds universitet, Malmö

2. opponent
Avdelingsoverlege Ole Grønli, Alderspsykiatri, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomiteen
Professor Toril Dammen, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Egil W. Martinsen, Enhet for voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Geir Selbæk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Prøveforelesning

Tema
«Gi en kunnskapsbasert gjennomgang av personlighetsforstyrrelser hos eldre og hvordan tilstanden kan innvirke på behandling av depresjon»

Tid
Fredag 27. januar 2017 kl. 10.15

Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo