Utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering

Arbeidsgruppa som har vurdert utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering og samlokalisering med sykehuset på Lillehammer, har nå sluttført arbeidet og overlevert sin rapport til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

​Spesialisert lungerehabilitering skal fremdeles være en områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet og organiseres i divisjon Habilitering og rehabilitering. 

–  Flytting av lungerehabiliteringstilbudet til Lillehammer gir muligheter for tettere samarbeid med andre fagmiljøer innad i Sykehuset Innlandet, tett oppfølging av pasientene og økt samarbeid med kommunene i overgangen fra spesialisert rehabilitering til videre tilbud i nærmiljøet, sier divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering i Sykehuset Innlandet, Astrid Millum, som har ledet arbeidet.

Av rapporten fremgår det at en flytting av pasienttilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til sykehuset på Lillehammer, vil innebære færre døgnplasser og redusert tilgjengelighet til basseng og utendørs treningsarealer i umiddelbar nærhet. Det bør etableres avbøtende tiltak for å sikre tilbud til pasienter med behov for rehabilitering i dag- eller døgnopphold, inkludert nødvendige rehabiliteringstiltak innendørs og utendørs. 

– Utviklingen av spesialisert rehabilitering tilsier døgnopphold på nøkkeltidspunkter med intensiv oppstart samt tettere oppfølging i overgangen mot kommunene som skal ta større deler av rehabiliteringsansvaret fremover. Det kan etableres muligheter for en slik utvikling i hensiktsmessige lokaler i sykehuset på Lillehammer, sier Millum.

Divisjon Habilitering og rehabilitering vil i samarbeid med andre fagmiljøer, herunder Avdeling indremedisin og akuttmedisin på Lillehammer som har det medisinskfaglige ansvaret for spesialisert lungerehabilitering, fokusere på arbeidet med videreutvikling av lungerehabiliteringstilbudet i tråd med sentrale føringer. Divisjonen vil i samarbeid med divisjon Eiendom og intern service og divisjon Gjøvik-Lillehammer arbeide bevisst med avbøtende tiltak for å redusere risikoområder ved å flytte fra Granheim til sykehuset på Lillehammer. Nødvendige tilpasninger av arealene må være ferdigstilt før seksjon lungerehabilitering kan flyttes fra Granheim.

Drift av eiendommen Granheim utgjør en betydelig årlig kostnad. Kostnadsberegningene som skal gjøres, vil vise hvilke økonomiske konsekvenser flyttingen vil gi for Sykehuset Innlandet, medberegnet engangskostnader ved flytte- og tilpasningsutgifter.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet takker de som har bistått inn i arbeidet og sier hun vil gjøre grundige vurdering av rapporten og de innspill som har kommet gjennom prosessen. Saksbehandlingen starter etter sommeren. Da foreligger det også ytterligere informasjon vedrørende økonomiske konsekvenser.

– Forutsatt at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig, er ambisjonen å ta en beslutning og orientere styret om utfallet i løpet av høsten, sier hun.
På grunn av sommerferieavvikling vil det skje tidligst i styremøte den 27. september.

Les rapporten: