Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar et målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. I tråd med Sykehuset Innlandets anbefaling fastslår det regionale helseforetaket at fagmiljøer og pasienttilbud skal samles i ett nytt sykehus, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

​Mjøssykehuset skal gi et samlet behandlingstilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vedtaket i det regionale helseforetaket legger til rette for at Sykehuset Innlandet i framtiden kan behandle hele pasienten på ett sted. Sykehuset vil samle fagmiljøer og spesialiserte funksjoner fra alle sykehusene i Innlandet. Den nye sykehusstrukturen vil dermed erstatte dagens funksjonsfordelte modell, der pasienten har ulikt oppmøtested avhengig av medisinsk behov.

Mjøssykehuset blir et medisinfaglig knutepunkt i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet. Sykehuset Innlandet vil i tillegg satse på samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, utvikling av flere tjenester nærmere pasientens hjem, lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester.

Det er i dag akuttilbud ved fire somatiske og to psykiatriske sykehus i Mjøsregionen. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det i tillegg til Mjøssykehuset utredes et framtidig døgntilbud i to av dagens sykehus i Mjøsregionen, ett med akuttfunksjoner og ett for planlagte behandlinger. Det interne virksomhetsinnholdet skal utredes nærmere i forkant av konseptfasen, som skal starte i 2021.

- I Mjøssykehuset ved Mjøsbrua skal vi samle alle spesialiserte funksjoner. Det betyr at ingen av dagens sykehus blir som i dag. Fram til 2020 vil Sykehuset Innlandet sammen med Helse Sør-Øst vurdere hvilket tilbud pasientene skal få der det i dag er sykehus, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet er glad og takknemlig for vedtaket i det regionale helseforetaket. Det er et historisk gjennomslag for framtidens pasientbehandling i Innlandet. Mange fortjener takk for utrettelig innsats i mange år.

- Pasienter, brukere og pårørende samt fagmiljøer har pekt i samme retning, og innlandssamfunnet har vist vilje til å gå sammen om et stort felles prosjekt. Nå har vi fått det vedtaket som trengs for å skape et godt tilbud til framtidens pasienter. Mjøssykehuset blir et sykehus som setter hele mennesket i sentrum, der alle spesialiserte fagmiljøer er samlet. Dette åpner for at vi kan utvikle og desentralisere flere tjenester nærmere der folk bor i samhandling med kommuner i hele Innlandet, sier Enger.

Helse Sør-Øst RHF har satt en planleggingsramme på 8,65 milliarder kroner (2018-kroner) og legger til grunn at byggingen av Mjøssykehuset kan starte i 2024. Før den tid må Sykehuset Innlandet få kontroll over den økonomiske situasjonen. Det er en forutsetning.

Mjøssykehuset vil være avgjørende for en fremtidsrettet og helhetlig pasientbehandling. Det vil også være et meget kraftfullt bidrag til utviklingen i hele Innlandet med vekt på kompetanse, innovasjon og viktig samhandling på tvers av ulike sektorer. 

Les hele styresaken fra Helse Sør-Øst her