Vedtok nye omstillingstiltak

Styret i Sykehuset vedtok 19. oktober ytterligere tiltak for å tilpasse driften til foretakets økonomiske rammer.
Ved utgangen av september er resultatet 133,7 millioner kroner etter budsjett.

Styreleder Anne Enger innledet møtet med å referere styremøtet i Helse Sør-Øst RHF dagen i forvegen. Det regionale foretaksstyret uttrykte i sitt møte en tydelig forventning om bedring i Sykehuset Innlandets økonomi for å kunne realisere foretakets målbilde. Helse Sør-Øst RHF jobber i høst med å klargjøre Sykehuset Innlandets idéfaseutredning for styrebehandling. Det legges opp til at styret i det regionale helseforetaket tar stilling til Sykehuset Innlandets framtidige målbilde 13. desember.

- Helse Sør-Øst RHF krever stor gjennomføringskraft i tiltak for å bedre økonomien. Det hviler et stort alvor over situasjonen, og vi må sammen finne løsninger innenfor rammen, sa Enger i sin innledning til dagens styremøte.

Reduserer driften med 100 millioner årlig

Som følge av en drift i ubalanse i 2018, endret opptaksområde som følge av bortfall av Kongsvinger-regionen fra 2019 og lavere økonomiske rammer i årene fremover, må Sykehuset Innlandet redusere driften i størrelsesorden 100 millioner kroner hvert år de neste fire årene. Tidligere har styret vedtatt å redusere 57 senger med tilhørende bemanning, samt en del andre tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. Styret forutsetter at dette planlegges og gjennomføres som del av arbeidet med tilpasning til økonomisk ramme og budsjett 2019.  

- Vi jobber etter to løp. Vi skal korrigere dagens drift og vi skal tilpasse oss endringene som er nødvendig når Kongsvinger forsvinner.  De største tilpasningene til faglige og økonomiske rammer vil skje i hver enkelt divisjon, men det er også nødvendig med noen større strukturelle endringer, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Sykehuset Innlandet ligger høyere på bruk av DPS-døgnbehandling enn andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Merforbruket tilsvarer 25 senger. Styret sluttet seg til den foreslåtte omleggingen av tilbudet som innebærer en dreining av behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk og ambulant behandling. Styret sluttet seg også til forslaget om samling, samlokalisering og fortetting av tilbud i egne hus for å redusere behovet for å leie lokaler. Det ble også besluttet å redusere budsjettet til foretaksstaben med tolv prosent.

- Disse tiltakene bidrar til å opprettholde gode tilbud, bedret ressursutnyttelse og mer samordning av tilbudene og kan forsvares både faglig og økonomisk, sier Andersgaard.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret viser til Sykehuset Innlandets faglige og økonomiske utfordringer. Det er variasjon i tilbudet til pasientene, små fagmiljøer, en utfordrende rekrutteringssituasjon, fallende trend i antall nyhenviste pasienter til somatiske avdelinger og en samlet beleggsprosent ved sengepostene på under 85 prosent. I tillegg vil foretaket få en reduksjon av opptaksområdet fra 2019 når ansvaret for spesialisthelsetjenester til Kongsvingerområdet overføres til Akershus universitetssykehus. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak på foretaks- og divisjonsnivå og at tiltak som gjennomføres bidrar til å samordne tilbudene og bedre ressursutnyttelsen for å sikre faglig og økonomisk bærekraft.

Basert på disse forutsetningene ber styret om at følgende gjennomføres:

1. Styret viser til sak 065-2018 og slutter seg til de tilpasninger i sengekapasitet og bemanning som det var redegjort for i saken. Styret forutsetter at dette planlegges og gjennomføres som del av arbeidet med tilpasning til økonomisk ramme og budsjett 2019 og det pågående arbeidet for å gi økonomisk og faglig bærekraft.

2. Sykehuset Innlandet skal fortsette å utvikle tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene ved å dreie behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk- og ambulant behandling. Videre skal prosessen om samlokalisering av DPS Gjøvik, Aurdal og Valdres lokalmedisinske senter og samlokalisering av DPS Lillehammer, Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter videreføres. Styret ber om at drøftingene med kommunene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres om faglig og praktisk samhandling forsterkes.

3. Styret ber om at det igangsettes en utredning med målsetning om samlokalisering av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer.

4. Habiliteringstjenesten i Hedmark skal finne andre lokaler i foretakets eide lokaler som ledd i arbeidet med å redusere antall leide lokaler.

5. Foretaksstabene skal nedskaleres med tolv prosent tilsvarende 23 millioner kroner fra 2019. Dette omfatter også effekter av virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger til Akershus universitetssykehus fra februar 2019. Som ledd i nedskaleringen av foretaksstabene skal det vurderes å redusere bruk av leide arealer i foretakets administrasjons- og servicesenter.

6. Styret tar til etterretning at det

– etableres én bildediagnostisk avdeling med felles ledelse i henholdsvis divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer fra april 2019.

– gjøres endringer i vaktordning for medisinsk teknologi ved divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer for å redusere kostnadsnivå og tilpasses klinikkens behov.

– felles ferieavvikling for øre-, nese- og halsavdelingene i Elverum og på Gjøvik fra 2019.

Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv med fokus på avbøtende tiltak.

Det forutsettes at Brukerutvalget, tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå orienteres om og involveres i prosessene og arbeidet med omstilling og tilpasning av driften. Videre legges det til grunn at omstilling gjennomføres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.

Les styresaken her.