Utvikling ved Valdres lokalmedisinske senter:

Vil styrke lokale spesialisthelsetjenester

En arbeidsgruppe med representanter fra sykehus, brukere, fagpersoner og kommuner foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle tilbudet ved Valdres lokalmedisinske senter. Det skal gi flere pasienter tilgang til spesialistkompetanse uten å måtte reise til sykehus.


Arbeidsgruppen foreslår at dagens polikliniske tjenester videreutvikles og at det innføres nye tilbud innenfor områdene øye, pediatri (barn), lunge og urologi.


Lokal behandling sparer sykehusbesøk

– En legespesialist behandler i gjennomsnitt 10-15 polikliniske pasienter pr dag. For hver dag spesialisten utfører behandlingen i pasientenes nærmiljø, slipper 10-15 pasienter å reise til sykehus for å bli behandlet av samme spesialist, heter det i rapporten.

Utredningen viser også behov for å sikre stabilitet i røntgentilbudet, der blant annet prøveordninger med økt beredskap i påsken, har gitt gode erfaringer. Arbeidsgruppen foreslår videre at det utredes behov for CT og spesialisthelsesenger ved Valdres lokalmedisinske senter.

Tettere samhandling med psykisk helsevern

Rapporten viser til at det er søkt om midler til et forprosjekt som skal vurdere etablering av FACT-team, for langvarig oppfølging av mennesker med rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser.


For å skape et mer helhetlig pasienttilbud, vurderer rapporten også mulighetene til å samlokalisere tjenestene som i dag gis ved det distriktspsykiatriske senteret i Aurdal med de somatiske tjenestene på Fagernes. Rapporten peker på at Brukerutvalget ser positivt på en samlokalisering, men at det også er ulemper ved en slik løsning.


– Flere spennende tiltak

Rapporten ble mandag 9. april overlevert administrerende direktør administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet, som i fjor bestilte en slik utredning.

– Dette arbeidet viser at det er en sterk vilje til å utvikle flere lokale tjenester til befolkningen i Valdres. Det er helt i tråd med Sykehuset Innlandets framtidige målbilde, der vi legger opp til at flere pasienter skal få tilgang til rett behandling nærmere der de bor. Gjennom denne rapporten har vi flere spennende tiltak å jobbe med  i samarbeid med kommunene i Valdres, parallelt som vi skal utvikle det spesialiserte tilbudet i Mjøsregionen, sier Andersgaard.


Lokalmedisinsk utvikling

Sykehuset Innlandet har det siste året gjennomført tilsvarende utredninger i samarbeid med kommunene i andre distrikter. I Nord-Gudbrandsdal vurderes en videreutvikling av det lokalmedisinske senteret på Otta, mens det på Hadeland vurderes etablering av et nytt lokalmedisinsk senter på Sagatangen utenfor Gran sentrum. I påvente av dette etablerer Sykehuset Innlandet røntgen og spesialistpoliklinikker i midlertidige lokaler ved Gran Helsesenter som ventes å være i drift fra sommeren.

Rapporten om spesialisthelsetjenestetilbud ved Valdres lokalmedisinske senter vil bli behandlet i styret i Sykehuset Innlandet før sommeren.

Les rapporten:

Spesialisthelsetjenestetilbud Valdres lokalmedisinske senter