HELSENORGE

Ønsker avklaring av ny sykehusstruktur

Styret i Sykehuset Innlandet mener en snarlig avklaring av framtidig sykehusstruktur kan bidra til forutsigbare omstillingsprosesser. 

​Styret behandlet 22. februar en rapport om hvordan en mulig trinnvis utbygging kan påvirke risikoen i de omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom i alternativet med Mjøssykehuset.  

Rapporten bygger på en bred medvirkningsprosess i Sykehuset Innlandet, der brukere, divisjoner, tillitsv​​algte, vernetjeneste og fagråd har gitt innspill. I tråd med de interne innspillene mener styret at omstillingsrisikoen ikke reduseres ved en trinnvis utbygging. 

Behov for retningsvalg 

Styret merker seg også de mange innspillene, herunder fra Brukerutvalget, som peker på behovet for et retningsvalg for framtidig sykehusstruktur for foretaket. I sitt vedtak peker styret på en snarlig avklaring av retningsvalg som den viktigste forutsetningen for å skape forutsigbarhet i arbeidet med å omstille organisasjonen. 

– Hovedinntrykket i de tilbakemeldingene vi har fått, er at det aller viktigste er å få tatt en beslutning. Vi ser nå fram til den videre behandlingen av denne saken og en avklaring av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet, sier styreleder Toril B. Ressem i Sykehuset Innlandet. ​

Videre behandling 

​Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet pågår i en konseptfase, som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Helse- og omsorgsdepartementet ga 21. november 2022 et tilleggsoppdrag, som besvares i to rapporter. Den ene rapporten, som omhandler mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere, ble behandlet i styret i Sykehuset Innlandet 25. januar. Den andre rapporten, som omhandler omstillingsrisiko ved en trinnvis utbygging, ble lagt fram for orientering i styret 22. februar. 

Det legges opp til at begge rapportene skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 9. mars før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Les saksframlegget til styremøtet i Sykehuset Innlandet 22. februar: 
Les mer om arbeidet på våre nettsider: Framtidig sykehusstruktur​