Tiltak for å bedre økonomien

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag en plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft. Ved utgangen av juli lå helseforetaket 100 millioner kroner etter budsjett og med et underskudd på nærmere 50 millioner kroner.


Styret uttrykte bekymring for den alvorlige økonomiske situasjonen og forutsetter at de foreslåtte tiltak fortsetter og får nødvendig økonomisk effekt. Styret støttet forslaget om nedtak av senger med tilhørende bemanning som et virkemiddel for å oppnå økonomisk balanse. Styret ba samtidig administrasjonen om å komme tilbake med forslag til strukturelle grep som kan gi rask økonomisk effekt.

Hovedårsaken til den økonomiske situasjonen er lavere aktivitet enn forventet og flere ansatte enn budsjettert.
– Grepene vi tar nå er helt nødvendig for sikre økonomisk balanse og bærekraft. Fortsetter den negative økonomiske utviklingen vil vi ikke ha penger til helt nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr, ambulanser, bygg og IKT. Uten mulighet til å foreta helt grunnleggende nødvendige investeringer, vil vi ganske raskt få utfordringer med den daglige pasientbehandlingen, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet HF.

Den økonomiske utfordringen vil bli ytterligere forsterket fra 2019 når Kongsvingerregionen blir overført til Akershus universitetssykehus. Opptaksområdet for Sykehuset Innlandet blir redusert med om lag 10 prosent og nåværende kapasitet vil være for stor for det gjenværende opptaksområdet. Dette berører alle avdelinger i helseforetaket. Sykehuset Innlandet får lavere økonomiske rammer som følge av endringen i opptaksområdet.


Les styresak 065-2018 "SI mot 2022" - plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft