Fakta

Sykehuset Innlandet er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virksomhetsidé

 • Pasientbehandling
 • Utdanning
 • Forskning
 • Opplæring av pasienter og pårørende

Våre verdier

 • Åpenhet og involvering
 • Respekt og forutsigbarhet
 • Kvalitet og kunnskap


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland.

Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS) med virksomhet på ti steder og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) med virksomhet på åtte steder. Vi har også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Det er i dag 26 ambulansestasjoner tilknyttet Sykehuset Innlandet, samt luftambulansebase på Dombås. Med om lag 9.000 ansatte, er Sykehuset Innlandet det største kompetansemiljøet i regionen.

Oversikt over alle behandlingssteder

Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder og et prosjektområde. 

 Organisasjonskart med oversikt over divisjonsdirektører og avdelingssjefer

Ledelse

Oversikt over Sykehuset Innlandets ledelse

Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Les mer om styret og se styredokumenter

Nøkkeltall og fakta

 • Virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet.
 • Opptaksområde på 42 kommuner i Innlandet fylke.
 • Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet er om lag 368.000 innbyggere.
 • Ved utgangen av 2019 var antall årsverk til sammen 6.656, med 8.768 ansatte.
 • Eiendomsmassen utgjør omlag 338 000 m².
 • Omsetningen er på om lag 8,5 milliarder kroner.
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust.

Årsrapport

Årsrapport 2019 (PDF)

Klikk på bildet for å lese årsrapport for 2019 (PDF)

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet ble sertifisert som Grønt sykehus etter standarden ISO-14001 i 2015. I 2017 ble SI resertifisert etter den nye standarden ISO-14001-2015.

Sykehuset Innlandets miljømålsettinger 2018-2020:

 • Redusere vårt forbruk av ressurser og forbruksmateriell.
 • Redusere miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.

Sykehuset Innlandets miljøpolitikk

Vi skal redusere vår påvirkning på det ytre miljø gjennom forebygging og systematisk forbedring på alle nivå. Dette skal skje gjennom aktivt arbeid innenfor vesentlige miljøaspekter ved å sette miljømål og lage handlingsplaner som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk.

Sykehusets ledere skal i samarbeid med sine medarbeidere og samarbeidspartnere utføre oppgaver på en miljøvennlig måte, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende klima- og miljøplanprogram og til kravene i ISO 14001-2015-standarden.

Dette vil Sykehuset Innlandet oppnå ved å:

 • Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om Sykehuset Innlandets miljøpolitikk og strategiske planer.
 • Motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte.


Miljørapport for Sykehuset Innlandet 2018 (pdf)

Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling.

Les mer om samarbeid med leverandører


Utviklingsplan

Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur.

Utviklingsplanen vil legge vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Les mer om arbeidet med utviklingsplan 2018-2035

Fant du det du lette etter?