Utviklingsplan for helhetlige pasientforløp

Etter at brukere, fagmiljøer, kommuner og andre har gitt innspill til den videre utviklingen av spesialisthelsetjenesten vedtok sykehusstyret 27. april en utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Her beskrives utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei inn i en ny sykehusstruktur.


Utviklingsplanen legger vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Nye arbeidsformer

Planen har en langsiktig tidshorisont, men vektlegger utviklingen de kommende ti årene.

– I den kommende tiårsperioden vil vi møte flere eldre mennesker, og vi vil få mer spesialiserte fagmiljøer og nye muligheter til å tilby tjenester nærmere der folk bor. Denne utviklingen forutsetter at vi som jobber i sykehus endrer arbeidsformene våre, sier prosjektleder Ane Kaurstad i Sykehuset Innlandet.

Kaurstad har gjennom det siste halvåret møtt pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner, utdanningsinstitusjoner, tillitsvalgte, fagmiljøer og en rekke andre aktører. Gjennom våren er det også avholdt flere høringsmøter med sentrale interessenter.

Organisering i pasientforløp

Utviklingsplanen legger opp til en organisering i pasientforløp for å sikre en helhetlig pasientoppfølging fra hjem til hjem.

– Å organisere tjenestene rundt pasientens behov er en arbeidsform vi har tro på. Det vil i større grad legge til rette for å møte pasientenes krav og forventninger, sier Kaurstad.

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Utviklingsplanen skal nå sammenstilles med tilsvarende dokumenter for andre helseforetak til en regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplaner for de fire helseregionene skal deretter danne grunnlag for revidering av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Utviklingsplan 2018-2035