Tilsyn og revisjoner

​Tilsyn

Omfanget av tilsynsinstanser er stort. Det er 11 ulike statlige instanser som fører tilsyn. I tillegg har kommunene tilsynsoppgaver i henhold til plan- og bygningsloven og brannvernsloven. 

Tilsyn er et virkemiddel for å følge opp intensjonene i lovverket og medvirker til at:

  • Befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt.
  • Tjenestene blir drevet på en forsvarlig måte.
  • Forebygge svikt i tjenesteytingen.
  • Påse at ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte.
  • Hensynet til ansattes ve og vel blir ivaretatt.
  • Hensynet til det indre og ytre miljø blir ivaretatt.

I tillegg ønsker alle tilsynsmyndigheter å bidra til at tilsyn medfører kvalitetsforbedringer i virksomheten.

Interne revisjoner

Sykehusets internrevisjon er basert på internkontrollforskriftene og kriterier for god virksomhetsstyring.

Sentralt i arbeidet med interne revisjoner er kvalitetsforbedring. Metodikken som det arbeides etter vektlegger å gi revidert enhet konstruktive tilbakemeldinger slik at dette blir sett på som et naturlig utviklingsarbeid for å styrke kvalitetsarbeidet og forebygge uønskede hendelser.

Divisjonsdirektørene er, sammen med avdelingssjefene, ansvarlig for å følge opp resultatet fra interne revisjoner (avvik og anmerkninger) og sørge for lukking av avvik slik at interne revisjoner fungerer som aktive tiltak i et forbedringsarbeid.

Konsernrevisjoner

Konsernrevisjonen i Helse Sør-​Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådg​ivningsfunksjon.

Konsernrevisjonen har ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og alle helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. 

Konsernrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.