HELSENORGE

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Det er vedtatt et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester. Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal koordinere, styre og følge opp de omstillingene vi har foran oss.  

Mål for programmet

​Overordnede mål f​​or organisasjonsut​vi​​klingspr​ogram​met:

  • Utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med framtidig målbilde
  • Samle fagområder og funksjoner organisatorisk og/eller geografisk i forkant av ​innflytting i nytt bygg, for å sikre en bærekraftig drift
  • ​Styre utviklingsprosjekter som skal gi resultater på kort, mellomlang og lang sikt

Program​met skal bid​​ra til å r​ea​​​​​lisere det fram​tidige målbilde​​t ved å:

  • utvikle overordnede pasientforløp for store diagnosegrupper
  • videreutvikle samarbeidet med kommunene og primærhelsetjenesten
  • utvikle, teste og legge til rette for implementering av nye arbeidsmetoder
  • utvikle kompetanse til å ta i bruk nye arbeidsmetoder, oppgraderte arealer, ny teknologi ​og ny logistikk
  • utvikle organisasjons- og ledelsesmodell
  • synliggjøre innovative bygningsmessige og teknologiske løsninger
  • videreutvikle organisasjonskulturen


​​​​​​​​​​​​Delprogra​​m​​​​​m​​​er

Overordnet konsept og Utviklingsplan

Delprogrammet har som mål og utvikle framtidens organisasjons- og ledelsesmodell for å beskrive hvordan vi skal levere helsetjenester i framtida og i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten. Beskrivelsen av organisasjonsmodellen vil være innspill til konseptfasen. Delprogrammet har også levert oppdatert utviklingsplan 2022-2039.  

Leder av delprogramm​​et:

Randi Lilleengen Beitdokken

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Delprogrammet «Desentraliserte spesialisthelsetjenester» skal bidra til å oppfylle målbildet for Sykehuset Innlandet og bidra til at spesialisthelsetjenester utenfor sykehus virkeliggjør, understøtter og kompletterer ny sykehusstruktur. 

Delprogrammet skal iverksette relevante utredningsprosjekter for å oppfylle denne målsettingen.

Leder av delprogram​met: 

Sverre Sætre

Samling av fag, funksjoner og avdelinger

Delprogrammet skal gjennom omstilling og organisasjonsutvikling bidra til styrket faglig samarbeid, forsterke faglige kvaliteter, forbedre utviklingsområder og redusere variasjon i tjenestetilbudet. Delprogrammet skal bidra til økonomisk bærekraft som vil gi handlingsrom for nødvendige investeringer.  

Dette skal gjøres ved å etablere en hensiktsmessig balanse mellom kvalitet og kostnadseffektivitet, redusere dagens fragmenterte fag og funksjonsfordeling, sikre tilstrekkelig endringstakt og gevinstrealisering og redusere antall steder med beredskap og parallelle vaktlinjer.  

Leder av delprogra​mmet:

Embjørg Lie​

 

Førin​​ger

Medvirkning

De 12 prinsippene for medvirkning i omstilling som er nedfelt i omstillingsavtalen til Helse Sør-Øst RHF, legges til grunn for arbeidet med organisasjonsutvikling.

12 prinsipper for medvirkning i omstilling (helse-sorost.no)​

Styredokumenter


Relatert innhold

Fant du det du lette etter?