Organisasjonsutviklingsprogrammet

Målbilde for Sykehuset Innlandet er vedtatt av helseministeren 15. juni 2021. Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal koordinere, styre og følge opp de omstillingene vi har foran oss.  

Overordnede mål for organisasjonsutviklingsprogrammet:

 • Utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med framtidig målbilde
 • Samle fagområder og funksjoner organisatorisk og/eller geografisk i forkant av ​innflytting i nytt bygg, for å sikre en bærekraftig drift
 • ​Styre utviklingsprosjekter som skal gi resultater på kort, mellomlang og lang sikt


Programmet skal bidra til å realisere det framtidige målbildet ved å:

 • utvikle overordnede pasientforløp for store diagnosegrupper
 • videreutvikle samarbeidet med kommunene og primærhelsetjenesten
 • utvikle, teste og legge til rette for implementering av nye arbeidsmetoder
 • utvikle kompetanse til å ta i bruk nye arbeidsmetoder, oppgraderte arealer, ny teknologi ​og ny logistikk
 • utvikle organisasjons- og ledelsesmodell
 • synliggjøre innovative bygningsmessige og teknologiske løsninger
 • videreutvikle organisasjonskulturen


Delpr
ogrammer:

 • Overordnet konsept
 • Desentraliserte spesialisthelsetjenester
 • Samling av fag, funksjoner og avdelinger​


Medvirkning

De 12 prinsippene for medvirkning i omstilling som er nedfelt i omstillingsavtalen til Helse Sør-Øst RHF, legges til grunn for arbeidet med organisasjonsutvikling.

12 prinsipper for medvirkning i omstilling (helse-sorost.no)​

Styredokumenter


Les mer

Fant du det du lette etter?