HELSENORGE

Pasienter har ikke egen medisinliste

En intern kartlegging i Sykehuset Innlandet viser at mange pasienter ikke har med seg egen, oppdatert liste over medisinene sine ved ankomst i akuttmottak.

​Ved to av Sykehuset Innlandets akuttmottak (Elverum og Gjøvik) er det kartlagt om pasienter har med seg egen medisinliste ved innleggelse og eventuelt fra hvem. Fokuset for kartleggingen har vært om pasienter har med egen medisinliste, ikke om denne er oppdatert eller om medisinlista er oppført i henvisningen. 275 pasienter er innlemmet i kartleggingen som ble gjennomført i tidsrommet 10.–23. mars 2020. 55 prosent av pasientene hadde ikke med seg medisinliste. 17 prosent hadde med seg liste fra fastlege og 28 prosent fra andre, for eksempel hjemmesykepleie og sykehjem.

Oppdatert informasjon om pasientens faste legemidler mangler ofte ved skifte av behandlingsnivå. Hos 80 prosent av sykehuspasientene er det feil i medisinopplysningene, ifølge en studie som Sykehusapotekene utførte på fem ulike sykehus i Helse Sør-Øst i 2016. Den vanligste feilen er at pasientene bruker medisiner som sykehuset ikke visste om.

Økt fokus kan redde liv

– Manglende informasjon om medisiner er en stor utfordring. Vi oppfordrer alle våre pasienter til å be legen sin om en oppdatert medisinliste – primært fastlegen, men også sykehuslegen i forbindelse med behandling på sykehus. En medisinliste forebygger feil og misforståelser, bidrar til riktig behandling og kan redde liv, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen.

Bilde av direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet

– Vi oppfordrer alle våre pasienter til å be legen sin om en oppdatert medisinliste, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen.

Hun forteller at Sykehuset Innlandet er opptatt av å øke andelen pasienter som kommer til sykehuset med oppdatert medisinliste. Dette er et satsingsområde for helseforetaket i 2020. I tillegg til å bevisstgjøre pasienter, er hun opptatt av at sykehusene må ta sin del av ansvaret.

Sykehuset Innlandet har som mål at legemiddelsamstemming skal være gjennomført hos 95 prosent av alle pasienter innen 24 timer etter innleggelse, og at 95 prosent av alle utskrevne pasienter har en samstemt legemiddelliste i epikrisen. Pettersen mener at dette er viktig for pasientsikkerheten.

Ingen felles oversikt

Medisinliste er spesielt viktig for pasienter som bruker mange medisiner og er i kontakt med flere leger og tjenestenivåer. Sykehusleger og fastleger bruker forskjellige elektroniske journalsystemer. Det er et mål at pasientens legemiddelopplysninger skal tilgjengeliggjøres i én felles, nasjonal oversikt. Inntil videre må medisinopplysninger sendes og oppdateres manuelt.

– Dagens ordning med manuell oppdatering medfører at det kan oppstå feil, som i verste fall kan medføre pasientskader og få alvorlige konsekvenser, sier Pettersen.

Ha alltid lista med deg

Sammen med fastlege og leder i praksiskonsulentordningen i Sykehuset Innlandet, Karin Frydenberg, har hun klare råd til pasienter om hva de bør gjøre for å unngå misforståelser og feil med medisiner:

– Ha alltid med deg lista, og vis den fram til leger, tannleger og på apotek.
En gang i året bør du som pasient be legen om en legemiddelgjennomgang. Da gjennomgås medisinlisten din systematisk. Legen forklarer hvorfor og hvordan du skal bruke de ulike medisinene, kartlegger eventuelle bivirkninger, vurderer medisinene opp mot hverandre og skriver ut en oppdatert medisinliste til deg.

– Ved alltid å ha med deg en oppdatert medisinliste, gjør du det enklere for behandlere å gjøre en god jobb, og du bidrar til at du selv får trygg og riktig behandling, sier de to.

Samlet oppfordring

Også Sykehuset Innlandets foretaksfarmasøyt, Kristin Larsen Haugeng Jørgensborg, deltar i oppropet.

– Jeg oppfordrer alle pasienter til å ta et medansvar gjennom å etterspørre og alltid ha med seg sin egen medisinliste. Vi har fortsatt ingen felles, digitale systemer som gir fullstendig og oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk i sanntid. Derfor må både leger og apotek gjøre en innsats når det gjelder å informere om og bidra til at alle har en oppdatert medisinliste. Fastlegene er sentrale i denne prosessen, avslutter Jørgensborg.


Les mer om medisinliste (helsenorge.no)