Hospice Sangen

Utvidet tilbud til pasienter som er uhelbredelig syke

Utvidet kapasitet i vårt tverrfaglige team innebærer at vi nå kan tilby polikliniske tverrfaglig konsultasjoner i tillegg til vårt eksisterende dagtilbud.

​Hospice Sangen på Hamar er palliativ avdeling som ligger under Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Nevrolog Eli Anne Torp er ansatt i 50 prosent stilling som overlege. Hospice Sangen samarbeider tett med palliative team på sykehusene samt med kommunene og vi har pasienter fra både Hedmark og Oppland.

Du har anledning til å henvise pasienter i en tidlig palliativt fase til en kartlegging av palliative behov hos oss. Vi sørger for å sende deg som fastlege en epikrise i etterkant, slik at du kan se hvilke tiltak og planer for tverrfaglig palliativ oppfølging vi som spesialisthelsetjenesten kan tilby for pasienten gjennom sykdomsforløpet.

WHO sin definisjon av palliasjon fra 2011 beskriver at prinsippene for palliasjon er anvendelig for alle pasienter med livstruende sykdom, og kan anvendes tidlig i sykdomsforløpet for å tidlig identifisere palliative behov.

Forskning viser at både KOLS-pasienten og de nevrologiske pasientene profiterer på å møtes med en palliativ tilnærming fra diagnosen stilles.

Vi har siden oppstart i 2004 i tillegg til kreftsykdom, tilbudt pasienter med KOLS, hjertesvikt, ALS, Parkinson og MS et dagtilbud. Vi har 10 fagprofesjoner med spesialisering, og nå god erfaring fra å gi helhetlig palliasjon til disse pasientene.