Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Sør-Gudbrandsdal

Det er pasienter fra Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron som er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Sør-Gudbrandsdal.

Inntakskriterier og henvisningsrutiner

Hvorfor egne inntaksrutiner?Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.​
Hvem kan henvises til FACT?
Pasienter over 18 år som har: 

  • alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk (kjent eller mistenkt) 
  • alvorlig funksjonssvikt på ett eller flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse) 
  • psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging /behandling 

I tillegg må: 

  • eksisterende hjelpetiltak ikke er benyttet eller vurderes som utilstrekkelig 
  • oppfølging over tid forventes å gi bedre funksjon og psykisk helsetilstand for pasienten

Har pasienten personlighetsforstyrrelser skal det foretas en særlig vurdering på om han/hun kan ha nytte av og profitere på behandlingstilbudet fra et FACT.
Hvordan henvise?​Teamleder i FACT har dialog med psykisk helse- og rustjeneste i kommunene i forkant av henvisning. 

Kommunen har ansvar for dialog med pasienten, tildelingskontor og andre samarbeidsparter for å sikre koordinerte tjenester. Pasienten bør være kjent med at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling. 

Dersom fastleger eller spesialisthelsetjenesten har aktuelle kandidater til FACT, må de drøfte dette med tildelingskontor eller psykisk helse og rustjeneste i kommunen. 

Når det er enighet i at en pasient inkluderes i behandling fra FACT, henviser fastlege eller kommunepsykolog til riktig Lillehammer. NB! Må merkes FACT. 

FACT-teamet gir beskjed til tildelingskontoret som sørger for formalisering av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. 


Henvisning sendes til:
Sykehuset Innlandet
DPS Lillehammer
Postboks 990
2629 Lillehammer

Merk konvolutten FACT- team
Hva må henvisningen inneholde? Selv om pasientene er forhåndsavtalt, er det viktig at det skrives henvisninger som gir et utfyllende bilde av pasientens totale situasjon og vurderinger av hjelpebehov. 
Personvern
​Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet. 

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling. Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten om at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling.

Fant du det du lette etter?