Nyheter

Nyheter

 • 12.12.2018
  Krevende, men håndterbar økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette har også preget årets budsjettprosess. Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og budsjettet legges nå fram for styret. 

 • 12.12.2018
  På godfot med fottøyet

  I Sykehuset Innlandet vandres det uendelig mange skritt, døgnet rundt, hele året. Det stilles strenge krav til hygiene og arbeidsantrekk, men hva med skotøyet?

 • 11.12.2018
  Randi Brendbekken disputerer

  Seksjonsoverlege ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Ottestad, Randi Brendbekken, disputerer 11. desember for sin doktorgrad.

 • 29.11.2018
  Benedicte Thorsen-Dahl blir ny direktør for psykisk helsevern

  Benedicte Thorsen-Dahl er ansatt som ny direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Hun tiltrer 1. januar.

 • 23.11.2018
  15 millioner til forskning på FACT

  Forskningsrådet har tildelt 15 millioner kroner for å undersøke hvordan FACT-team kan tilpasses og implementeres i Norge. Prosjektet ledes av Anne Landheim, forskningsleder ved NKROP.

 • 20.11.2018
  Hanna Lovise Sargénius disputerer

  Stipendiat Hanna Lovise Sargénius ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom på Sanderud forsvarer 23. november sin doktorgradsavhandling om mental kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt.

 • 13.11.2018
  På topp i behandling av barnediabetes

  I en stor undersøkelse om behandling av barn med diabetes og barnets pårørende kommer Sykehuset Innlandet svært godt ut.

 • 05.11.2018
  Åpner spesialistsenter på Hadeland

  Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

 • 19.10.2018
  Vedtok nye omstillingstiltak

  Styret i Sykehuset vedtok 19. oktober ytterligere tiltak for å tilpasse driften til foretakets økonomiske rammer. Ved utgangen av september er resultatet 133,7 millioner kroner etter budsjett.

 • 16.10.2018
  Martin Aasbrenn disputerer

  Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

 • 15.10.2018
  Mer samordning og bedret ressursutnyttelse

  Sykehuset Innlandet foreslår flere endringer for å tilpasse driften til den faglige og økonomiske utviklingen i foretaket. Pasienttilbudet skal fortsatt være godt.

 • 11.10.2018
  Nasjonal helseøvelse

  I oktober og november 2018 er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen vil i hovedsak pågå i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • 25.09.2018
  Første nordmann med ny eksamen i endokrinologi

  Overlege Saleh Hessen ved medisinsk avdeling på Hamar kan som eneste nordmann skilte med europeisk eksamen i endokrinologi.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...

 • 29.08.2018
  Tiltak for å bedre økonomien

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag en plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft. Ved utgangen av juli lå helseforetaket 100 millioner kroner etter budsjett og med et underskudd på nærmere 50 millioner kroner.

 • 28.06.2018
  Fortsetter utviklingen av framtidig sykehusstruktur

  Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

 • 25.06.2018
  Vil samle og desentralisere

  Sykehuset Innlandet vil utvikle flere tjenester nærmere der folk bor. I sin vurdering av desentralisert utvikling, forutsetter styret at det også bygges opp større fagmiljøer i sykehusene.

 • 22.06.2018
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

 • 20.06.2018
  Fordelt prosjektmidler for å bedre samhandlingen

  I år fikk Sykehuset Innlandet 1 108 000 kroner fra Helse Sør-Øst til fordeling på prosjekter som kan bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune. Midlene ble gitt til få, store prosjekter.

 • 01.06.2018
  Må tilpasse Sykehuset Innlandet til nytt opptaksområde

  Fra 1. februar 2019 får Sykehuset Innlandet endret opptaksområde og ansvar for færre pasienter. Det igangsettes nå et arbeid for å tilpasse kapasiteten til det nye opptaksområdet.

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har avlyst videre innføring av felles radiologiløsning for regionen. Bakgrunnen er de utfordringene som har oppstått ved innføring av systemet i Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Anne Vifladt disputerer

  Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt disputerer ved NTNU for sitt doktorgradsarbeid om hva som påvirker helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen.

 • 09.04.2018
  Vil styrke lokale spesialisthelsetjenester

  En arbeidsgruppe med representanter fra sykehus, brukere, fagpersoner og kommuner foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle tilbudet ved Valdres lokalmedisinske senter. Det skal gi flere pasienter tilgang til spesialistkompetanse uten å...

 • 22.03.2018
  Styrker røntgentilbud på Otta i påsken

  Sykehuset Innlandet utvider det radiologiske tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter i påsken. Det gjør at flere pasienter kan få røntgenundersøkelse uten en lengre sykehusreise.

 • 08.03.2018
  I normal drift etter norovirus

  Den medisinske sengeposten ved SI Gjøvik der det var påvist smittsom omgangssyke (norovirus) er tilbake i normal drift.

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 19.12.2017
  #metoo på dagsorden

  – Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av s...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

 • 08.12.2017
  Ser på pasientforløp i Utviklingsplan

  Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur. 80 representanter fra kommuner, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, brukerutvalg, behandlingssteder og ulike fagmiljøer var med...

 • 07.12.2017
  Anbefaler nye tilbud og utvidelse av tjenester ved NGLMS

  Arbeidsgruppen som har sett på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) anbefaler å opprette en rekke nye tilbud samtidig som de vil utvide det eksisterende tilbudet.

 • 29.11.2017
  Feil i nyhetsoppslag om ambulanseberedskap

  GD har i flere artikler om ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdalen framsatt faktafeil.

 • 16.11.2017
  Endring av kodepraksis innen rehabilitering

  Avregningsutvalget har konkludert med at Sykehuset Innlandet må endre sin kodepraksis for kompleks rehabilitering, men oppfordrer Helsedirektoratet til å presisere de faglige kriteriene i ISF-regelverket.

 • 15.11.2017
  Arbeidet med overføring av SI Kongsvinger i gang

  Sykehuset på Kongsvinger, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkning...

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 20.10.2017
  Endrer kodebruk innen rehabilitering

  Sykehuset Innlandet endrer sin kodepraksis etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har gått igjennom registrering av opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

 • 20.10.2017
  Styret vil ha Mjøssykehus

  Styret ga 20. oktober sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Vedtaket var enstemmig.

 • 13.10.2017
  Mjøssykehus for hele Innlandet

  Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua.

 • 13.10.2017
  Sterk fortelling om åpenhet og tillit

  – At legen innrømmet feilen, gjorde sorgen lettere å bære. Det sier Birgit Afseth Holen, som sammen med sin mann Olav Skjelsvold mistet datteren Solveig etter en feil under fødselen i 2013.

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 02.10.2017
  Ny ledelse ved SI Kongsvinger

  Dagny Sjaatil har valgt å trekke seg tilbake fra divisjonsdirektørstillingen ved SI Kongsvinger. Hege Gjessing tar over som konstituert divisjonsdirektør fra 10. oktober.

 • 26.09.2017
  Med rumpa i rampelyset

  – Ylva Sahlin er min anale gudinne! Det har skuespiller og komiker Sigrid Bonde Tusvik grundig slått fast i flere medier denne høsten. I podkasten Tusvik og Tønne, har hun og programlederkollega Lisa Tønne gitt lytterne et ufiltrert innblik...

 • 22.08.2017
  Forsker på aktiv alderdom

  Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse...

 • 29.06.2017
  SI Kongsvinger blir overført til Akershus universitetssykehus

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dagens foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF bestemt at sykehuset på Kongsvinger og innbyggerne i Kongsvingerregionen fra 2019 skal legges inn under Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Det...

 • 23.06.2017
  ​Vurderer flere tjenester i Nord-Gudbrandsdal

  Sykehuset Innlandet går sammen med kommunene i Nord-Gudbrandsdal om å vurdere hvordan det lokalmedisinske senteret på Otta kan videreutvikles. Samarbeidet kan legge til rette for flere desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 • 20.06.2017
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt, vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

 • 16.06.2017
  Vil desentralisere flere tjenester

  Styret i Sykehuset Innlandet vil etablere flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. Opprettelsen av polikliniske tilbud ved årsskiftet kan være forløperen til et lokalmedisinsk senter i området. Samtidig vil Sykehuset Innlandet se på m...

 • 08.06.2017
  Mors brusvaner påvirker fødselsvekt

  Lege og stipendiat Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni for sin doktorgrad på forhold som påvirker vekst og vekt i fosterlivet og de første leveårene, og risiko for overvekt og fedme hos barn. Disputasen holdes i Auditoriet på SI Lillehammer.

 • 31.05.2017
  1000 pasienter operert med robot

  Siden oppstarten med robotkirurgi for tre år siden, har 1000 pasienter blitt robotoperert i Sykehuset Innlandet. Det er nå blant landets mest brukte operasjonsroboter, og utviklingen fortsetter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.