HELSENORGE

Vil utvikle behandlingstilbudet til pasienter med hjerneslag

Sykehuset Innlandet etablerer et slagsenter som får overordnet ansvar for den faglige utviklingen av tilbudet til pasienter med hjerneslag. Etableringen er et steg i retning av et framtidig tilbud i Mjøssykehuset.

Sykehuset Innlandet har i samarbeid med primærhelsetjenesten de siste årene utviklet et nytt pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Det legger til rette for at pasientene skal oppleve et helhetlig tilbud fra pasientens hjem, gjennom ulike nivå i helsetjenesten og tilbake til pasientens hjem.

For å fortsette utviklingen innenfor fagområdet vil tilbudet bli organisert etter en nettverksmodell, hvor slagsenteret ved Nevrologisk avdeling har det overordnede ansvaret for den faglige utviklingen og for de mest komplekse pasientene.

– Muligheten for å følge opp, endre prosedyrer og implementere nye rutiner blir bedre med et tydelig ansvar for hjerneslagbehandling og legger til rette for mindre variasjon i Sykehuset Innlandet. Et slagsenter vil også gi mulighet for økt forskningsaktivitet og ny kunnskap, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Organiseringen av behandlingstilbudet og etableringen av et slagsenter er steg i retning av Sykehuset Innlandets framtidige målbilde, der alle de spesialiserte tjenestene i dagens sykehus, inkludert slagsenteret, skal samles i Mjøssykehuset. På det nye sykehuset er det også ambisjon om å utvikle et tilbud innenfor trombektomi i et utvidet slagsenter.

Etablering av et slagsenter ble vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet 27. august. Vedtaket innebærer ingen endringer i det øvrige tilbudet til pasienter med hjerneslag i Innlandet.

Les mer om styret