Palliativt team

Sykehuset Innlandet har egne palliative team ved alle sykehusene. Et palliativt team er sammensatt av ulike spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende).

Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Kontakt

Telefon
06200