Seksjon for helse og arbeid

Arbeidsrettet rehabilitering - ervervet hjerneskade

Rehabilitering for personer som har hatt hjerneslag, traumatisk hjerneskade eller annen form for skade/sykdom i hjernen, og som har lette til moderate kognitive utfall. Målet er å gi pasienten gode forutsetninger for å komme tilbake i arbeid. Tilbudet tar sikte på å øke forståelse for ny livssituasjon, hvor kunnskap og innsikt er avgjørende for helhetlig rehabilitering.

 

 

 

 

Innledning

Med kognitive utfall menes endringer av mentale funksjoner, som for eksempel problemer med hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, språk, problemløsning, personlighetsendringer, emosjonelle endringer, nedsatt initiativ, nedsatt tempo og mental trettbarhet.

Tilbudet er både poliklinisk og ambulant. Det betyr at du av og til må inn til samtale hos oss. Andre ganger har vi et team som følger deg opp på arbeidsplassen og i nærmiljøet. Vi jobber mye med at du skal finne veien tilbake til arbeidslivet det er derfor naturlig at vi møter deg der.

Oppfølgingen varer i 1 til 1,5 år og tilpasses den enkelte. Eventuelle behov for gruppetilbud blir vurdert av teamet.
Det tverrfaglige teamet består av lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosialpedagog og sosionom.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning fra lege som innfrir inklusjonskriteriene for tilbudet:

 • Diagnose: hjerneinfarkt (ischemisk og hjerneblødning), traumatiske hjerneskade, hjernehinnebetennelser, hjernetumor og lignende ikke-progredierende cerebrale tilstander. Pasienter bør være i slik tilstand at det er rimelig å forvente at tilbakeføring til arbeid er realistisk. TIA er forbigående tilstand, per definisjon, og prioriteres ikke.

 • Hvor lang tid etter skaden kan man henvises? Hjerneinfarkt: innen 2 år etter hendelsen. Postcommotio syndrom: mellom 3 måneder og 1 år siden hendelsen.

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp
 • arbeidsevnevurdering
 • mobilitetsvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler)
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler
 • motivasjon til retur til arbeid
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet

 • Henvisningsrutiner
  Følgende opplysninger må med for at henvisningen blir vurdert:


 • Er pasienten henvist til flere instanser?
 • Formålet med henvisningen
  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse
  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet
 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse
  • Debut av skaden/sykdommen
  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?
  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid?
  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold?
  • Familieforhold og sivil status?
  • Vesentlige atferdsendringer? Psykisk helsestatus?
  • Konsekvenser: Funksjonstap? Kognitive utfall? Fysiske utfall? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ ytelser?
 • Kliniske funn
  • Relevant klinisk undersøkelse?
 • Tilleggsundersøkelser
  • Tidligere utredninger? Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?
  • F-diagnoser?
  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?
  • Relevant laboratoriediagnostikk?
 • Tidligere behandling
  • Rehabilitering? Annen behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten, privat institusjon eller kommunen?
 • Medisiner
  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/ bivirkninger?
  • Nåværende medisiner?

   

  Før

  Informasjon om hvem du møter på første konsultasjon står i innkallingsbrevet ditt.


  Ta med til første konsultasjon:

  • Samtykkeskjema
   (kommer sammen med innkallingen - fyll det ut og ta det med)
  • Oppdatert medisinliste
  • Informasjon om behandlinger og medisiner du har prøvd tidligere (om du har).

  Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.


  Det er også ønskelig at du tar med pårørende eller andre som er nær deg til første konsultasjon.

  Under

  Ved første oppmøte ønsker vi å avklare dine mål rundt å komme tilbake til arbeid. Du kalles inn til et tverrfaglig møte hvor du treffer lege og to andre fagpersoner fra teamet vårt. En av disse fagpersonene har hovedansvaret for å følge deg opp. 

  Det første møtet bruker vi til å bli kjent. Vi snakker også om eventuelle barrierer i forhold til arbeidsdeltakelse, dine ressurser og dine mål.

  Andre gang du kommer til oss er målet å utarbeide en plan for rehabilitering mot bedre helse og arbeidslivet.

  Dersom det er behov  får du tilbud om utredning eller oppfølging av andre faggrupper i teamet.
  Ved poliklinikken kan man få behandling i gruppe for en avgrenset periode.

  Aktuelle gruppetilbud:
  • Mestringskurs 1: Tilbake til arbeid etter hjerneslag/skade
  "Målsetningen er å få økt forståelse for egen situasjon, utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon og sette fokus på egne ressurser".

  • Mestringskurs 2 Å være yrkesaktiv etter hjerneslag/skade
  "Tilbudet er poliklinisk og en videreføring av tema som ble presentert på mestringskurs 1, men innholdet bærer preg av at deltakerne har større kunnskap og erfaring rundt egen situasjon. Fokuset i gruppetilbudet ligger på mestring og livskvalitet i en endret hverdag".

  • Poliklinisk gruppetilbud for personer som opplever fatigue/kapasitetssvikt
  "Dette innebærer at fatigue og mestring sees i et heldøgnsperspektiv, men at det er først og fremst er fatigue og kapasitetssvikt opplevd i relasjon til arbeid som skal være hovedfokus for intervensjonen .

  Etter

  Når oppfølgingen er avsluttet hos oss vil du, din fastlege og eventuelt annen henviser motta en sluttrapport. Det kan være aktuelt at andre instanser i hjemkommunen eller spesialisthelsetjenesten følger deg opp videre ved avslutning dersom det er behov for det.

  Kontaktinformasjon

  Transport

  Offentlig transport

  ​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

  Informasjon om rutetider

  Parkering

  ​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

  Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

  Les mer om pasientreiser

  Praktisk informasjon

  Betaling

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

  Les mer om egenandel og frikort her

  Foto og film

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Mat og drikke

  ​Innlagte pasienter serveres følgende måltider:

  • Frokost
   07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   12.00
  • Middag
   15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
  • Kveldsmat
   19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

  Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

  Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene.

  Mat til pårørende
  Pårørende kan kjøpe mat i spisesalen på post 2.

  Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

  Sosialt samvær og aktivitetstilbud

  ​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

  Tolketjeneste

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

  Les mer om rett til tolk her

  Trådløst nettverk / Wi-Fi

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

  Ved innleggelse

  Aviser​
  På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

  Badebass​eng​
  Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider.

  D​​y​r​​​
  Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

  Overnatting/rom
  Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​

  Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

  Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen.

  Røyking​​
  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

  Fant du det du lette etter?