HELSENORGE

Klinisk etikk-komité

I møte med pasient og pårørende, møter vi vanskelige valg og dilemmaer som gjelder både diagnostikk, behandling og pleie. Klinisk etikk-komité (KEK) er et hjelpemiddel ved etiske utfordringer i sykehushverdagen. 

Vi har seks lokale klinisk etikk-komitér i Sykehuset Innlandet; én komité ved hvert somatiske sykehus og én komité i divisjon Psykisk helsevern.


Hva er klinisk etikk-komité, og hva gjør den?​

 • Komiteen er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell med klinisk kompetanse, og kompetanse i medisinsk etikk og helsefaglig jus. 
 • Komiteen jobber med å høyne etikkompetansen til personalet i sin divisjon. De håndterer etiske problemstillinger, for eksempel gjennom drøftinger, seminar eller utvikling av retningslinjer.

Hvordan foregår drøftingen?

 • Komiteen får faktainformasjon, og forsøker å kartlegge den etiske problemstillingen.
 • Deretter finner komiteen de berørte parter og deres syn på problemstillingen.
 • Avslutningsvis drøfter komiteen saken ut fra relevante verdier, prinsipper, dyder, erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer.
 • Det hele ender ut i et eller flere akseptable handlingsalternativ​.

Eksempler på temaer som drøftes

 • Hva er nytteløs behandling, og hva skal eventuelt til for å si at en behandling er nytteløs?
 • Skal vi alltid behandle alle så mye som mulig, eller finnes det grenser for hva man skal eller bør gjøre for noen pasienter?
 • Når er det rett/lov å tvinge pasienter til noe de ikke vil? Hvilken betingelse må være tilstede for å utøve tvang?
 • Unnlatelse eller avslutning av behandling
 • Informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt
 • Pasientautonomi
 • Prioriteringer

Hvordan kontakte klinisk etikk-komité?

Både ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg. Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten. 

Ta kontakt med e​tikk-komitéen: ​

etikkomiteene@sykehuset-innlandet.no​

Ikke et klageorgan

​Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet.

All beslutningsmyndighet av medisinsk art er det behandlende lege som har.

Klinisk etikk-komité sin rolle er først og fremst å belyse saken bredt og bidra til at viktige synspunkter høres. I noen roller kan komiteen komme med råd.    


Viktige dokumenter


Fant du det du lette etter?