Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Vår forskning

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra Sykehuset Innlandet


Forskningssentre

Religionspsykologisk forskning Alderspsykiatrisk forskning


Aktuelle studier

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandlingVekst og helse i OpplandForskningsstøtte

For forskere

For forskere

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek


Utlysning av forskningsmidler

Forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet for 2017 - begrenset utlysning

På grunn av endringer i prosjekter under gjennomføring, er det noen ledige midler på Sykehuset Innlandets forskningsbudsjett for inneværende år. Vi har derfor laget en begrenset utlysning for høsten 2017 med søknadsfrist 15.08.2017 kl. 16.00. Midlene må benyttes i 2017. Vi legger opp til rask behandling av søknadene, slik at det er mulig med oppstart i begynnelsen av september.

I utlysningen er det mulig å søke om:

Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

Behov for  ekstra driftsmidler til et pågående prosjekt må begrunnes godt. Det må spesielt forklares hvorfor disse driftsmidlene ikke var tatt med i budsjettet da prosjektet fikk midler første gang. Bruk feltene i e-søknaden og vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) til dette. Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig PhD-søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.

Forprosjekt

Det forventes at midler til forprosjekt resulterer i en søknad om midler til et større prosjekt. Det kan være søknad til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet, ExtraStiftelsen, Sykehuset Innlandet eller andre. Redegjør for hva som planlegges. Denne søknadskategorien er begrenset oppad til stipend i 3 måneder.

Prosjektskissen ved søknad om midler til forprosjekt skal inneholde:

 • Tittel/målsetting for prosjektet
 • Antatte metoder i selve prosjektet (design, hva skal måles og hvordan skal det måles)
 • Antatt behov for veiledning
 • Antatt behov for ressurser til selve prosjektet
 • Hvilke instanser som må søkes om tillatelse
 • Samarbeidspartnere
 • Hovedveileder og biveileder hvis en ikke selv har forskerkompetanse
 • En kort skisse over protokoll
 • Type prosjekt
 • Når og hvor man planlegger å søke om midler til selve prosjektet

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Søkers CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Søkers relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at vedkommende påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved SI, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjonen vil bli gitt (maks 1 side)


Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt

Tanken med denne kategorien er at ansatte som har samlet inn forskningsdata, kan søke stipendmidler på 1-3 måneder for å skrive en vitenskapelig artikkel fra sitt materiale. Det må dokumenteres at arbeidet har kommet så langt og holder en så høy standard at det forventes å kunne publiseres innen den avsatte tiden.

I vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) må følgende opplysninger inngå:

 • En foreløpig tittel på publikasjonen
 • Navn på forfattere og forfatterrekkefølge
 • Hvilke av forfatterne som bruker SI som adresse på publikasjonen
 • Når og hvor man vil forsøke å publisere arbeidet
 • Det er en forutsetning at man forsøker å få publisert artikkelen i et poenggivende/godkjent tidsskrift

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Søkers CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Søkers relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at vedkommende påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved SI, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjonen vil bli gitt (maks 1 side)


Elektronisk søknad
Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema til utlysningen. Dette skjemaet må benyttes.

Når utfylt skjema med vedlegg sendes inn, går det automatisk en e-post med alt innhold i eSøknaden og lenke til vedlegg til e-postadresse oppgitt for søker og prosjektleder.

Prosjektleder må sende en e-post til Kari.Lillehaug@sykehuset-innlandet.no med bekreftelse på godkjenning av søknaden.

Husk søknadsfristen
Søknadsfrist er 15.08.2017 kl. 16.00. Dette er fristen for godkjent søknad, det vil si prosjektleders frist for å sende bekreftelse på godkjenning av innsendt søknad.

Det vil komme en tilsvarende begrenset utlysning for 2018 med søknadsfrist 15.02.2018, der det også er mulig å søke forlengelse av PhD-prosjekt.

Søknader om PhD- og postdoktorstipend har søknadsfrist 15.06.2017 og inngår i utlysningen over.

Midler til utvikling av forskningsgrupper i Sykehuset Innlandet

I Sykehuset Innlandets nylig vedtatte virksomhetsstrategi for 2018-2022 er det å utvikle robuste forskningsmiljøer som en integrert del av klinisk virksomhet angitt som en av fire overordnede mål i strategiperioden. Som en del av dette er det et mål  om at det skal  etableres minst 10 forskningsgrupper med forankring i Sykehuset Innlandet. 

Som en start på en prosess mot etablering av forskningsgrupper, lyses det ut midler i 2017 for utvikling av forskningsgrupper. Utviklingsarbeidet skal lede fram til at gruppen som mottar utviklingsmidler ved utgangen av året skal kunne beskrive og definere hva som kjennetegner dem som forskningsgruppe (se veiledende kulepunkter under). Det er et mål at denne utlysningen skal  gi nyttige erfaringer i forhold til den videre prosessen med etablering av forskningsgrupper i Sykehuset Innlandet i 2018.

Det kan søkes opp til 50.000 kroner til utviklingsaktivitet per forskningsgruppe. Kort plan med tilhørende budsjett til søknaden for midlene det søkes om må vedlegges. Det presiseres at det kun kan søkes om midler for aktiviteter som skal gjennomføres i 2017.

En forskningsgruppe i Sykehuset Innlandet kan kjennetegnes ved:

 • Felles tematiske fokusområder, med en prosjektportefølje og en plan for forskningsaktivitet (prosjekter) videre.
 • Forankring i klinisk virksomhet i Sykehuset Innlandet.
 • Minimum fem medlemmer med forankring i Sykehuset Innlandet som hovedregel. Tverrfaglig kompetanse enten i form av gruppemedlemmer eller samarbeidspartnere.
 • En leder med forskerkompetanse (PhD) som er ansatt i Sykehuset Innlandet, og som koordinerer og organiserer aktivitet i gruppen.
 • Medlemmer på ulike nivåer (med PhD, stipendiater/studenter, andre kategorier).
 • Samarbeid og nettverk: Både regionale (Innlandet, inkludert Høgskolen i Innlandet / NTNU i Gjøvik), nasjonale og internasjonale forskernettverk og -samarbeid.
 • Ekstern finansiering: Pågående prosjekter med ekstern finansiering, planer for nye søknader på ulike program.
 • Formidling: Publiseringsaktivitet og/eller en klar plan for utvikling. Populærvitenskapelig formidlingsaktivitet til fagmiljøet i Sykehuset Innlandet, brukergrupper og til samfunnet for øvrig.
 • Brukermedvirkning integrert i gruppa og som en del av forskningsaktivitetene.


Elektronisk søknad

Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema til utlysningen. Dette skjemaet må benyttes. 

Husk søknadsfristen
Søknadsfristen er 01.09.2017 kl. 16.00. Søknader vil bli behandlet raskt, og planlagt oppstart kan settes til tidlig i september.

Spørsmål kan rettes til:

Ingeborg Hartz
Forskningsdirektør
Telefon: 977 03 853

Kari Lillehaug
Rådgiver
Telefon: 975 31 145

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for 2018

Helse Sør-Øst lyser ut regionale forskningsmidler for 2018, med søknadsfrist 05.09.2017 kl. 16.00.

Det er tre ulike søknadstyper: 


I utlysningen av strategiske forskningsmidler, som er myntet på ikke-universitetssykehus, kan det kun søkes om støtte til PhD-stipendiat der kriteriet er 50 prosent i kombinasjon med klinisk stilling over 6 år. Det velges ut to søknader som sendes fra Sykehuset Innlandet.

Det er et generelt krav at alle søknader på forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet som hadde frist 15.06.2017 skal sendes til Helse Sør-Øst sin utlysning. Også i den interne utlysningen i Sykehuset Innlandet oppfordret vi spesielt til søknader som kombinerer forskning og klinikk. Vi vil gjennomgå mottatte søknader og velge ut aktuelle søknader til Helse Sør-Øst sin strategiske utlysning.

Det er fullt mulig å søke på midler fra Helse Sør-Øst uten først å ha søkt på midler fra Sykehuset Innlandet.

Intern søknadsfrist i Sykehuset Innlandet
For alle søknader til Helse Sør-Øst er det Sykehuset Innlandet som formelt er søkerinstitusjon. Alle søknader skal gjennomgås, godkjennes og ledelsesforankres i Sykehuset Innlandet. 

 • Intern søknadsfrist for søknader til Helse Sør-Øst, som ikke er sendt til Sykehuset Innlandets utlysning, er satt til fredag 18. august kl. 14.00.
 • Intern søknadsfrist for søknader som allerede er sendt til Sykehuset Innlandets utlysning, er satt til fredag 25. august kl. 14.00.


Innen den interne fristen må e-post med lenke til e-søknad sendes til Kari.Lillehaug@sykehuset-innlandet.no. Innen fristen må også obligatoriske vedlegg (også fullstendig prosjektbeskrivelse) være lastet opp på e-søknaden. Søknader som kommer etter denne fristen vil ikke bli godkjent/ledelsesforankret, og kan dermed ikke fremmes.

Vær oppmerksom på formelle krav
Les utlysningsteksten nøye, også all informasjon som er lenket til denne og til punktene under "Føringer og obligatoriske vedlegg for aktuell søknadskategori".

Det er svært viktig at søknaden er korrekt utfylt og at alle formelle krav er oppfylt. Det legges stor vekt på formatet, og at det er en klar framstilling av prosjektet. Forsker og prosjektleder/veileder bør legge mye arbeid i godt språk og presise formuleringer. Beskrivelse av metode er en særlig viktig del. Merk at søknaden skal skrives på engelsk. La eventuelt en akademisk kollega fungere som referee før søknaden sendes til Forskningsavdelingen for gjennomgang og godkjenning.

Noen sentrale punkter vedrørende søknadsarbeidet:

 • Søknadsprosedyren er elektronisk. Velg type søknad/søknadsskjema. Opprett e-søknad.
 • Tilbakemelding fra Forskningsavdelingen til søkeren vil bli gitt senest onsdag 30.08.2017.
 • Alle som har fått sine søknader godkjent av Sykehuset Innlandet må innen fristen tirsdag 05.09.2017 kl. 16.00 selv sende den endelige søknaden til Helse Sør-Øst. Søknadene ledelsesforankres deretter i Sykehuset Innlandet.
 • Hvem som helst kan opprette søknadsskjema, men det er prosjektleder som skal stå som søker. Prosjektleder er faglig ansvarlig for prosjektet/nettverket/forskningsgruppen.
 • Prosjektleder (søker) skal som hovedregel være ansatt ved eller ha sitt hovedarbeidssted ved søkerinstitusjonen. Alternativt kan prosjektleder (søker) være ansatt ved et annet helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en egen samarbeidsavtale med søkerinstitusjonen.
 • Forskere ansatt i Sykehuset Innlandet skal oppgi Sykehuset Innlandet som søkerinstitusjon. Prosjektleder ansatt ved annet helseforetak skal oppgi Sykehuset Innlandet som søkerinstitusjon hvis prosjektet utgår fra Sykehuset Innlandet og forskeren/stipendiaten er ansatt her. 


Spørsmål kan rettes til:

Ingeborg Hartz
Forskningsdirektør
Telefon: 977 03 853

Kari Lillehaug
Rådgiver
Telefon: 975 31 145

Forskningsmidler fra NORSMAN for 2017-2018

Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN) er et regionalt nettverk for forskning og innovasjon for å redusere symptombelastning og styrke livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske lidelser.

Det regionale nettverket utlyser nå forskningsmidler for å stimulere til forskning på symptomer og spesielt symptomhåndtering.

 • Utenlandsstipend

  Blant søkerne vil det velges to til fire kandidater som får utenlandsstipend for 2017 eller 2018 på opptil 100 000 kroner.

  Les mer om utlysningen her

  Søknadsfrist: 15. august 2017


 • Stipend til utvikling av post-doktor prosjektsøknader

  Blant søkerne vil det velges ut fire kandidater som får stipend på 100 000 kroner til å utvikle hvert sitt prosjekt og søknad om finansiering.

  Les mer om utlysningen her

  Søknadsfrist: 20. juni 2017 

Les om forskningsnettverket NORSMAN her

Forskningsnyheter

 • 22.08.2017
  Forsker på aktiv alderdom

  Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse...

 • 08.06.2017
  Mors brusvaner påvirker fødselsvekt

  Lege og stipendiat Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni for sin doktorgrad på forhold som påvirker vekst og vekt i fosterlivet og de første leveårene, og risiko for overvekt og fedme hos barn. Disputasen holdes i Auditoriet på SI Lillehammer.

 • 02.05.2017
  Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

  Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleiere...

 • 16.02.2017
  Deprimerte eldre får ulik behandling

  Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

 • 19.01.2017
  Tom Borza disputerer

  Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

 • 05.01.2017
  Reidun Sandvik disputerer

  Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...

 • 08.12.2016
  Øistein Hovde disputerer

  Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 06.12.2016
  Eget ortopedisk kvalitetsregister

  – Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

 • 21.11.2016
  Bjørg Simonsen disputerer

  Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...

 • 20.10.2016
  Bjørn Stensrud disputerer

  Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.