Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Vår forskning

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra Sykehuset Innlandet


Forskningssentre

Religionspsykologisk forskningAlderspsykiatrisk forskning


Aktuelle studier

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandlingForskningsstøtte

For forskere

For forskere

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek


Utlysning av forskningsmidler

Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

Våren 2017 lyser de regionale helseforetakene ut cirka 130 millioner kroner fra det nasjonale forskningsprogrammet Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Midlene skal tildeles kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye.

For samtlige forskningsprosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. Det nasjonale forskningsprogrammet KLINBEFORSK skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder, men skal søke å dekke kunnskapsbehov og kunnskapsgap av stor betydning for pasientbehandling.

Søknadsfrist er 30. april kl. 16.00.

Les mer om utlysningen her

Forskningsmidler i Sykehuset Innlandet i 2017 (begrenset utlysning)

Det er lite forskningsmidler tilgjengelig i Sykehuset Innlandets budsjett for inneværende år. Det vil derfor ikke være mulig å søke på PhD- og post.doc-stipend ved utlysningen for 2017.

Det gjøres med dette en begrenset utlysning der det er mulig å søke midler til følgende formål:

 1. Avslutning av PhD-prosjekt

 2. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

 3. Forprosjekt

 4. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt

For 2018 vil midler også til PhD- og post.doc-stipend bli utlyst. Søknadsprosessen vil da bli lagt om, med søknadsfrist før sommeren 2017. Dette vil gjøre det mulig med tidligere oppstart for nye prosjekter i 2018.

Elektronisk søknadsskjema

Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema til utlysningen. Dette skjemaet må brukes. Dessverre er det ikke mulig å lagre skjemaet under utfylling. Det er derfor viktig å ha den informasjonen/teksten som skal inn i skjemaet klar når man starter. Det kan være lurt å lage en testsøknad først for å gjøre seg kjent med skjemaet.

Når utfylt skjema med vedlegg sendes inn, sendes det automatisk en e-post med alt innhold i e-søknaden og lenke til vedlegg, til e-postadresse oppgitt for søker og prosjektleder. Prosjektleder må sende en e-post til Kari.Lillehaug@sykehuset-innlandet.no med bekreftelse på godkjenning av søknaden.

Søknadsfrist 15.02.2017

Søknadsfrist er 15. februar 2017 kl. 16.00. Dette er fristen for godkjent søknad, det vil si prosjektleders frist for å sende bekreftelse på godkjenning av innsendt søknad.


Nærmere informasjon om de ulike formålene ved utlysningen for 2017:

1. Avslutning av PhD-prosjekt

Pågående PhD-prosjekt kan søke om forlengelse på inntil 1 år etter ordinær stipendperiode på 3 år. Søknaden må inneholde nøyaktige opplysninger om hva som er gjort og hva som gjenstår, med en detaljert framdriftsplan for gjenværende arbeid. Bruk feltene i e-søknaden og vedlagt prosjektskisse (på maks 3 sider) til dette. Ved vurdering av søknaden, sørger vi for at opprinnelig PhD-søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.

2. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

Behov for ekstra driftsmidler til et pågående prosjekt må begrunnes godt. Det må spesielt forklares hvorfor disse driftsmidlene ikke var tatt med i budsjettet da prosjektet fikk midler første gang. Bruk feltene i e-søknaden og vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) til dette. Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig PhD-søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.

3. Forprosjekt

Det forventes at midler til forprosjekt resulterer i en søknad om midler til et større prosjekt. Det kan være søknad til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet, ExtraStiftelsen, Sykehuset Innlandet eller andre. Redegjør for hva som planlegges. Denne søknadskategorien er begrenset oppad til stipend i 3 måneder.

Prosjektskissen ved søknad om midler til forprosjekt skal inneholde:

 • Tittel/målsetting for prosjektet
 • Antatte metoder i selve prosjektet (design, hva skal måles og hvordan skal det måles)
 • Antatt behov for veiledning
 • Antatt behov for ressurser til selve prosjektet
 • Hvilke instanser som må søkes om tillatelse
 • Samarbeidspartnere
 • Hovedveileder og biveileder hvis en ikke selv har forskerkompetanse
 • En kort skisse over protokoll
 • Type prosjekt
 • Når og hvor man planlegger å søke om midler til selve prosjektet

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Søkers CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Søkers relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at vedkommende påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved SI, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Bekreftelse på permisjon: Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjonen vil bli gitt (maks 1 side)

4. Avslutning eller publisering fra forskningsprosjekt

Tanken med denne kategorien er at ansatte som har samlet inn forskningsdata, kan søke stipendmidler på 1-3 måneder for å skrive en vitenskapelig artikkel fra sitt materiale. Det må dokumenteres at arbeidet har kommet så langt og holder en så høy standard at det forventes å kunne publiseres innen den avsatte tiden.

I vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) må følgende opplysninger inngå:

 • En foreløpig tittel på publikasjonen
 • Navn på forfattere og forfatterrekkefølge
 • Hvilke av forfatterne som bruker SI som adresse på publikasjonen
 • Når og hvor man vil forsøke å publisere arbeidet: Det er en forutsetning at man forsøker å få publisert artikkelen i et poenggivende/godkjent tidsskrift

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Søkers CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Søkers relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders CV med vekt på forskningserfaring (maks 2 sider)
 • Prosjektleders/hovedveileders relevante publikasjoner de siste 5 år (maks 3 sider)
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at vedkommende påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved SI, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Bekreftelse på permisjon: Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjonen vil bli gitt (maks 1 side)

Forskningsmidler til utenlandsstipend

Helse Sør-Øst utlyser forskningsmidler til utenlandsstipend for pågående prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst eller internt finansierte prosjekter ved helseforetakene.

Forskningsmidlene utlyses for unge forskere og utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Søknadsfrist er 10. mars 2017 kl. 16.00.

Les mer om utlysningen her

Forskningsnyheter

Deprimerte eldre får ulik behandling https://sykehuset-innlandet.no/nyheter/deprimerte-eldre-far-ulik-behandling-Deprimerte eldre får ulik behandling Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.16.02.2017 10:15:48
Tom Borza disputererhttps://sykehuset-innlandet.no/nyheter/tom-borza-disputererTom Borza disputererOverlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.19.01.2017 13:57:16
Reidun Sandvik disputererhttps://sykehuset-innlandet.no/nyheter/reidun-sandvik-disputererReidun Sandvik disputererSykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...04.01.2017 23:00:00
Øistein Hovde disputererhttps://sykehuset-innlandet.no/nyheter/oistein-hovde-disputererØistein Hovde disputererSeksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.08.12.2016 08:28:27
Bjørg Simonsen disputererhttps://sykehuset-innlandet.no/nyheter/bjorg-simonsen-disputererBjørg Simonsen disputererSykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...20.11.2016 23:00:00
Bjørn Stensrud disputererhttps://sykehuset-innlandet.no/nyheter/bjorn-stensrud-disputererBjørn Stensrud disputererHvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid. 19.10.2016 22:00:00