Forskning

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Vår forskning

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra Sykehuset Innlandet


Forskningssentre

Religionspsykologisk forskning Alderspsykiatrisk forskning


Aktuelle studier

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandlingVekst og helse i OpplandForskningsstøtte

For forskere

For forskere

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek


Utlysning av forskningsmidler

Forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet - begrenset utlysning

Det gjøres med dette en begrenset utlysning der det kan søkes midler til følgende formål:

 1. Avslutning av ph.d.-prosjekt
 2. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt
 3. Forprosjekt
 4. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt
 5. Drift av etablerte forskningsgrupper

Det er utarbeidet elektroniske søknadsskjemaer til utlysningen. Disse skjemaene må benyttes.

Søknadsfristen for alle søknadskategoriene er 15.02.2018 klokka 15.00.

Det er kun ansatte i Sykehuset Innlandet som kan søke om forskningsmidlene.


1. Avslutning av ph.d.-prosjekt

Pågående ph.d-prosjekt kan søke om forlengelse på inntil 1 år etter ordinær stipendperiode på 3 år. Søknaden må inneholde nøyaktige opplysninger om hva som er gjort og hva som gjenstår, med en detaljert framdriftsplan for gjenværende arbeid. Bruk feltene i eSøknaden og vedlagt prosjektskisse (på maks 3 sider) til dette. Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.

Lenke til elektronisk søknadsskjema 

2. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

Behov for ekstra driftsmidler til et pågående prosjekt må begrunnes godt. Det må spesielt forklares hvorfor disse driftsmidlene ikke var tatt med i budsjettet da prosjektet fikk midler første gang. Bruk feltene i eSøknaden og vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) til dette. Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.

Eksempler på hva det kan søkes støtte til er honorar i forbindelse med brukermedvirkning, lønn til støttepersonell/forskningssykepleier og analyser. Prosjekter som har fått støtte fra ekstern finansieringskilde, men som mangler driftsmidler, kan søke innen denne kategorien.
Lenke til elektronisk søknadskjemaProsjekter som fikk innvilget søknad ved hovedutlysningen i fjor (ph.d.- og postdok-prosjekter med oppstart i 2018), bruker det elektroniske søknadssystemet for å søke om ekstra driftsmidler. Søknaden kobles da sammen med hovedsøknad. Benytt samme pålogging som i fjor.
Lenke til søknadssystemet 

3. Forprosjekt

Det forventes at midler til forprosjekt resulterer i en søknad om midler til et større prosjekt. Det kan være søknad til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet, ExtraStiftelsen, Sykehuset Innlandet eller andre. Redegjør for hva som planlegges. Denne søknadskategorien er begrenset oppad til stipend i 3 måneder.

Prosjektskissen ved søknad om midler til forprosjekt skal inneholde:

 • Tittel/målsetting for prosjektet
 • Antatte metoder i selve prosjektet (design, hva skal måles og hvordan skal det måles)
 • Antatt behov for veiledning
 • Antatt behov for ressurser til selve prosjektet
 • Hvordan hensynet til brukermedvirkning er tenkt ivaretatt
 • Hvilke instanser som må søkes om tillatelse
 • Samarbeidspartnere
 • Hovedveileder og biveileder hvis en ikke selv har forskerkompetanse
 • En kort skisse over protokoll
 • Type prosjekt
 • Når og hvor man planlegger å søke om midler til selve prosjektet

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Bekreftelse fra prosjektleder
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra internt og eksterne samarbeidspartnere (maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både stipendiat (søker) og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp. De som registrerte seg ved hovedutlysningen i fjor, bruker samme pålogging.
Lenke til søknadssystemet


4. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt

Tanken med denne kategorien er at ansatte som har samlet inn forskningsdata, kan søke stipendmidler på 1-3 måneder for å skrive en vitenskapelig artikkel fra sitt materiale. Det må dokumenteres at arbeidet har kommet så langt og holder en så høy standard at det forventes å kunne publiseres innen den avsatte tiden.

I vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) må følgende opplysninger inngå:

 • En foreløpig tittel på publikasjonen
 • Navn på forfattere og forfatterrekkefølge
 • Hvilke av forfatterne som bruker SI som adresse på publikasjonen
 • Når og hvor man vil forsøke å publisere arbeidet
 • Det er en forutsetning at man forsøker å få publisert artikkelen i et poenggivende/godkjent tidsskrift

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Bekreftelse fra prosjektleder
 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra interne og eksterne samarbeidspartnere (maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både stipendiat (søker) og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp. De som registrerte seg ved hovedutlysningen i fjor, bruker samme pålogging.

Lenke til søknadssystemet


5. Drift av etablerte forskningsgrupper

I Sykehuset Innlandets nylig vedtatte virksomhetsstrategi 2018-2022 er det å utvikle robuste forskningsmiljøer som en integrert del av klinisk virksomhet angitt som en av fire overordnede mål i strategiperioden. Som en del av dette er det et mål om at det skal etableres minst 10 forskningsgrupper med forankring i Sykehuset Innlandet. 

Prosessen med etablering av forskningsgrupper ble satt i gang i fjor. Fem grupper mottok da midler til utvikling av forskningsgruppe. Disse fem gruppene, samt andre etablerte grupper, hadde frist for å sende rapport om sin virksomhet med frist 15.01.2018.

Ved årets utlysning kan det søkes om midler til drift av etablerte forskningsgrupper i 2018. Søknad vil bli sett i sammenheng med mottatt rapport. Det kan søkes om støtte til at gruppene møtes for å planlegge og følge opp egen virksomhet. Utgifter til lønn dekkes ikke ved denne utlysningen. Det kan ikke søkes om midler som gjelder de prosjektene som inngår i forskningsgruppens virksomhet. Det er andre utlysninger som da må benyttes.

Lenke til elektronisk søknadsskjema


Spørsmål kan rettes til:

Kari Lillehaug
Rådgiver i Forskningsavdelingen
Telefon: 975 31 145

Hovedutlysning av forskningsmidler for 2019 for nye ph.d- og postdok-prosjekter, vil komme cirka 1. april med søknadsfrist 15.06.2018.

Utlysning av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst utlyser regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

Nytt for 2018 er at maksimalt søknadsbeløp for behovsdrevet innovasjon har blitt hevet til 1 million kroner for en prosjektperiode på inntil to år. Søknadsbeløpet for forskningsbasert innovasjon er inntil 500.000 kroner for ett år.
 
Søknadsfrist er 22.03.2018 klokka 16.00.
 
Les mer om utlysningen på Helse Sør-Øst sine nettsider
Spørsmål kan rettes til:

Egil Utheim
Innovasjonsrådgiver i Forskningsavdelingen

Egil Utheim er kontaktperson for alle søknader fra Sykehuset Innlandet. Alle som planlegger å søke om midler på denne utlysningen, oppfordres til raskt (og senest innen fredag 9. mars) å ta kontakt.

Forskningsnyheter

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 22.08.2017
  Forsker på aktiv alderdom

  Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse...

 • 08.06.2017
  Mors brusvaner påvirker fødselsvekt

  Lege og stipendiat Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni for sin doktorgrad på forhold som påvirker vekst og vekt i fosterlivet og de første leveårene, og risiko for overvekt og fedme hos barn. Disputasen holdes i Auditoriet på SI Lillehammer.

 • 02.05.2017
  Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

  Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleiere...

 • 16.02.2017
  Deprimerte eldre får ulik behandling

  Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

 • 19.01.2017
  Tom Borza disputerer

  Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

 • 05.01.2017
  Reidun Sandvik disputerer

  Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...

 • 08.12.2016
  Øistein Hovde disputerer

  Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 06.12.2016
  Eget ortopedisk kvalitetsregister

  – Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

 • 21.11.2016
  Bjørg Simonsen disputerer

  Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...

 • 20.10.2016
  Bjørn Stensrud disputerer

  Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.