Feil og skader

Sykehuset Innlandet jobber for at alle pasienter skal få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

I trygge hender

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Kampanjen har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten​​

Les mer om I trygge hender (pasientsikkerhetsprogrammet.no)

Global Trigger Tool

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet gjennomfører norske sykehus journalgranskning med GTT-metoden (Global Trigger Tool). Hensikten er å få oversikt over skadenivået og følge egne resultater over tid for lokalt forbedringsfokus. Pasientsikkerhetsprogrammet har siden 2011 offentliggjort andelen pasienter som opplever en eller flere skader i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge.

I GTT registreres alle pasientskader som er følge av medisinsk behandling, uavhengig av om skaden kunne vært unngått. Ikke alle skader som oppstår er mulige å unngå. Noen er for eksempel ventet bivirkning av en behandling, som for eksempel stråleskade i forbindelse med en kreftbehandling.

Alle helseforetak har etablert egne GTT-team. I Sykehuset Innlandet har vi siden 2016  hatt et team på på foretaksnivå. Det er i tråd med Helsedirektoratets bestemmelser om at GTT skal gjøres på helseforetaksnivå eller lavere.


Hvordan brukes GTT?

Pasientskader kartlegges gjennom en strukturert journalgjennomgang, der en leter etter definerte markører («triggere») på at noe kan ha gått galt.  
I Sykehuset Innlandet trekkes hver måned 20 tilfeldige journaler. Hvis det oppdages noen "triggere", gjøres det en nærmere undersøkelse om pasienten er blitt utsatt for skade. Der pasienten er utsatt for skade, meldes dette til den aktuelle divisjon/avdeling - via Kvalitetskoordinator. Skaden håndteres Sykehuset Innlandets prosedyre "GTT-organisering, håndtering og rapportering av skade". Sykehuset Innlandets meldesystem for uheldige hendelser benyttes, nasjonalt regelverk følges og skader med læringspotensial benyttes i internt forbedringsprogram.

Oversikt over pasientskader i Norge 2017 målt med Global Trigger Tool

Her kan du se våre resultater og de nasjonale resultatene. Det er viktig å vite at GTT gjøres forskjellig i de ulike helseforetakene. I Sykehuset Innlandet granskes det årlig 240 journaler. Til sammenligning gransker Nordlandssykehuset 7 ganger så mange. Resultatene kan derfor ikke sammenlignes, de kan kun benyttes til internt forbedringsarbeid.

Rettigheter for pasienter og pårørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Rettigheter ved klage og erstatningAlle rettigheterPasient- og brukerombudet i Hedmark og OpplandNorsk pasientforeningNorsk pasientskadeerstatning

Fant du det du lette etter?