HELSENORGE

Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten. For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over Norsk Helsenett, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjonen som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

Kontaktpunkt for varsling meldingsflyt

Ved akutt nedetid

Om du/dere opplever at meldingsflyten er nede – må dere varsle Sykehuset Innlandet umiddelbart. Varsel sendes på e-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Ved planlagt nedetid i kommunen

Når du/dere planlegger nedetid, må vi varsles på e-post senest to uker før. Melding sendes på e-post til: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Dette kan du lese mer om i Samarbeidsavtalen: Rutine om IKT-løsninger lokalt - Meldingsutveksling

Ved feilsendte meldinger/prøvesvar fra Sykehuset Innlandet

Om du/dere mottar feilsende meldinger eller prøvesvar fra oss, må vi varsles! Varsel sendes på e-post til meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no.   

Varselet med inneholde informasjon om hvilken meldingstype det gjelder, hvilken kommune/instans det er sendt til, og nøyaktig dato og klokkeslett for når meldingen ble mottatt.

Frittstående dialogmelding

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra og med 20.03.2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus i Sykehuset Innlandet dialogmeldinger.

Forespørsel kan brukes innen laboratoriefag Medisinsk biokjemi på tjenesteadresse «Medisinsk biokjemi, Dialog». 
Dialogmelding kan ikke brukes til Bildediagnostikk, mikrobiologi, patologi eller blodbank


Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og kan erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger. Hver melding blir et dokument i pasientens journal. Adressering av dialogmeldinger er tilsvarende henvisningsadressering. Begge parter må sørge for ajourhold av opplysninger om egen organisasjon i adresseregisteret på Norsk Helsenett.

Kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger


Når kan dialogmelding benyttes?
Primært i perioden fra en henvisning er mottatt ved Sykehuset Innlandet og inntil 12 måneder siden pasientens siste kontakt med oss

Forventet svartid: 3 – 5 virkedager

 • Det er ikke mulig å legge ved vedlegg eller sett inn utklipp i dialogmeldinger
 • Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes
 • Forespørsel brukes som innledning til dialog
 • Svar på forespørsel brukes når man svarer på et dialogmelding
 • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene

Skal ikke benyttes ved:

 • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter- da må telefonkontakt benyttes
 • Lange faglige utredninger – bruk vanlig notat, henvisning eller epikrise
 • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
 • Administrative diskusjoner som f.eks. arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste

Retningslinjer for innhold


 • Vær konsis og konkret, og vurder ordlyd. Dokumentet ligger i pasientens journal
 • Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
 • Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen
 • Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål
 • Ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding. Opprett en melding per relevant mottaker.


For fastlege/legekontor/andre

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger
 • Etterspørre epikrise


For spesialisthelsetjenesten (SI)

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger


Hvordan adressere til Sykehuset Innlandet?  

Dialogmeldinger skal adresseres til aktuelt fagområde. Bruk tjenesteadresser hentet fra Norsk Helsenetts adresseregister.

Merk1:

 • Dialogmelding kan brukes innen laboratoriefag Medisinsk biokjemi på tjenesteadresse «Medisinsk biokjemi, Dialog». 
 • Dialogmelding kan ikke brukes innen Bildediagnostikk, mikrobiologi, patologi eller blodbank

Merk2:
Følgende tjenester er ikke tilknyttet fagspesifikke avdelinger og skal ikke velges ved adressering av meldinger:

 • Digitale innbyggertjenester
 • Fellesfaglig avsenderadresse (er default ved REPLY til SI. Ellers kun for SI)
 • Forskrivning
 • Meldeordning uønsket hendelse (kun internt for SI)
 • PLO Innleggelse Somatikk (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen)
 • PLO Innleggelse Psykiatri (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen)

Dialogmeldinger sendt til disse tjenestene vil bli besvart med avvik, og med henstilling til å velge riktig fagområde.

Brukerveiledninger for legekontor

 

Brukerveiledning Pridok Brukerveiledning CGM Allmenn Brukerveiledning Infodoc plenarioBrukerveiledning System X

 

 

 


Fant du det du lette etter?