HELSENORGE
Helsepersonell triller rullestol i sykehuskorridor, illustrasjonsbilde

Helsefellesskap Innlandet

Sykehuset Innlandet og KS Innlandet har utarbeidet en ny samarbeidsmodell mellom sykehuset og de 42 kommunene i helseforetakets opptaksområde. Modellen, «Helsefellesskap Innlandet», erstatter den tidligere ordningen med Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og Geografisk samarbeidsutvalg (GSU). 

​De 42 kommunene i opptaksområdet til helseforetaket og styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt å tilslutte seg modellen for Helsefelleskap Innlandet. Helsefellesskap Innlandet har syv helseregioner.

​Samhandling på tre nivåer

Helsefellesskap Innlandet tar utgangspunkt i forslaget i Nasjonal helse- og sykehusplan, der partene skal samhandle på tre nivåer. 

Representanter fra sykehuset og kommunene deltar fra ledernivå 1, 2 og 3 i henholdsvis partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Det er planlagt henholdsvis 1, 4 og 6 møter per år i de tre utvalgene. 

På alle nivåer skal tillitsvalgte og brukerrepresentanter delta fra både kommunene og sykehuset. I tillegg skal fastlegene delta på alle nivåer fra kommunene. Representantene rekrutteres via kommunene, helseregionene og divisjonene i sykehuset.​

​Partners​​​kapsmøte

Om partnersk​apsmøte

Øverste organ. Skal beslutte strategi og handlingsplan for helsefellesskapet. Partnerskapet deles i to; ett administrativt møte, og ett politisk og administrativt møte.​

Protokoller​

​Protokoll 06.08.2022

Protokoll (PDF)Strategiplan Helsefelleskap Innlandet 2022-2026 med handlingsdel 2022-2023 (PDF)

Protokoll 13.​12.2021 

Første ordinære partnerskapmøte​ (PDF)Mandat Strategisk samarbeidsutvalg (PDF)Retningslinjer for Strategisk samarbeidsutvalg (PDF)

Handlingsplan våren 2022 (PDF)​​​Protokoll 27.08.2021 

Konstituer​ende møte (PDF)Retningslinjer for gjennomføring av partnerskapsmøter (PDF)


​​​​​​Str​​ategisk samar​​​beids​​utvalg​​

Om s​​trategisk samarbeidsutvalg

Strategisk samarbeidsutvalg skal bidra til at kommunene og helseforetaket er samordnet internt.​ 

Protokoller

Protokoll Strategisk samarbeidsutvalg 25.04.2022 (PDF)Protokoll Strategisk samarbeidsutvalg 09.03.2022 (PDF)Protokoll Strategisk samarbeidsutvalg 19.01.2022 (PDF)

Medlemmer​​

​​Kommun​​​​ene

 • Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune (leder)
 • ​​Helseregion Gjøvik og Hadeland; Janicke Brechan kommunalsjef familie​ og velferd, Gran kommune
 • Helseregion Valdres: Guro Råheim Kvam​​, kommunalsjef helse og omsorg​​ Vang kommune
 • Helseregion Sør-Gudbrandsdal: Bernt Tennstrand, kommunalsjef helse og velferd, Lillehammer kommune
 • Helseregion Nord-Gudbrandsdal: Therese Hole, helse- og utviklingssjef, Lesja kommune
 • Helseregion Nord-Østerdal: Bård Sundmoen Aas, sektorleder, Tolga kommune
 • Helseregion Sør Østerdal: Aino K Kristiansen, sektorsjef for pleie, rehabilitering og omsorg, Elverum kommune
 • Helseregion Hamar: Sverre Rudjord, kommunalsjef helse og omsorg, Ringsaker kommune
 • Ole Kaare Lunde, fastlegerepresentant Brumunddal legesenter
 • Jørund Hassel*, brukerrepresentant fra kommunene
 • Kristine Gaarder**, fastlegerepresentant fra kommunene
 • Karianne Sten Solheim (Fagforbundet) og Ida Høiby (Sykepleierforbundet), tillitsvalgtrepresentanter

* Brukerrepresentant Jørund Hassel er foreløpig oppnevnt som kommunal brukerrepresentant frem til 31.12.2021

** Praksiskonsulent Kristine Gaarder er midlertidig oppnevnt inntil fastlegerepresentant fra kommunene er på plass, 1.04.2022

Sykehuset Innlandet

 • Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør (nestleder)
 • Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern
 • Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester
 • Ane Kaurstad, divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering
 • Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer – representerer somatikk
 • Sverre Sæthre, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning
 • Ann Charlene Letnes, tillitsvalgtrepresentant
 • Ola Aarvik, Brukerutvalget

Sekretariat

 • Interkommunal rådgiver Janne Lind, Helsefellesskap Innlandet
 • Samhandlingsleder Sverre Sætre, Sykehuset Innlandet

Observatør

 • Statsforvalteren i Innlandet, ved velferdsdirektør Eli Blakstad og ass. fylkeslege Jordis Pötzl-Obytz 
 • NTNU Gjøvik, ved instituttleder Heidi Vifladt
 • Fagskolen Innlandet, ved rektor Gard Tekrø Rolid
 • Høyskolen i Innlandet, ved rektor Peer Jacob Svenkerud
 • KS Innlandet, ved spesialrådgiver Kristin Måntrøen Lorentzen
 • Pasient og brukerombudet, ved rådgiver Marit Alver-Jacobsen
 • Kompetansebroen Innlandet, ved Torill Brekken og Brita Aaslie-Fjell
 

Faglig samarbe​idsutvalg

Om fa​glig samarbeidsutvalg

Vil ha en sentral funksjon innenfor planlegging, gjennomføring, oppfølging, forankring og koordinering av samhandlingsarbeidet innenfor egen region og kommuner, knyttet til oppgaver av mer faglig karakter (rutiner, prosedyrer, pasientforløp med mer).

Mandat og retningslinjer for gjennomføring av møter (vedtatt 19.01.2022) 

 

Bakgrunn og organisering​​​

Bakgrunn f​or hel​​sefellesskap

Samhandlingsreformen og Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012 forpliktet kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler som ett av flere virkemidler for å oppnå bedre samarbeid om helse- og omsorgstjenestene.

Evalueringer av samarbeidsavtalene tyder på at avtalene har vært viktige for å tydeliggjøre ansvar og oppgavedeling. Samtidig gis det uttrykk for at dialogen har vært orientert mot deling av ansvar og håndtering av økonomiske konsekvenser. Dette kan ha flyttet oppmerksomheten bort fra felles utvikling av bedre tjenester. Det oppleves også av mange som utfordrende å oppnå likeverdighet i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.

For å bøte på dette, besluttet regjeringen og KS i 2019 å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. Gjennom helsefelleskapene har regjeringen en tydelig forventning om at kommuner og helseforetak skal finne sammen i et bedre og mer likeverdig partnerskap.​​

Organisering av helsefellesskap

Nasjonal h​else- og sykehusplan 2020-2023 beskriver at kommunene og sykehuset må samordne seg. Det er foreslått at de 42 kommunene Sykehuset Innlandets opptaksområde samordner seg i sju definerte helseregioner.

For Sykehuset Innlandet er det besluttet å oppnevne egne samhandlingsrådgivere i hver divisjon. Sentrale oppgaver for samhandlingsrådgiverne er:

 • å være kontaktleddet for samhandling i egen divisjon
 • å sette samhandlingsutfordringer eller -muligheter på agendaen
 • å bistå divisjonen med tilrettelegging og implementering av samhandlingstiltak mellom klinikken/avdelingene og regionene/kommunene
 • å ha løpende oversikt over samhandlingsprosjekter i egen divisjon

Den mest sentrale endringen sammenliknet med dagens organisering av samhandlingsarbeidet (OSU og GSU) er at Helsefelleskap Innlandet får myndighet til å fatte beslutninger gjennom konsensusprinsippet. 

Dette innebærer at kommunene og sykehuset får en plikt til å følge opp de vedtak som fattes i Helsefellesskapet når det er enighet. Prinsipielle beslutninger skal fattes av kommunene selv og Sykehuset Innlandet.​

​​​Innspill til strategiplan 2022-2026​

Innspill til Strategiplan for Helsefellesskap Innlandet 2022-2026​​ (PDF)

 


​​Nyhetsb​​​​​rev

Nyhetsbrev febuar 2022 (PDF)Nyhetsbrev april 2022​​​​​​ (PDF)

Refer​ater

Referater fra møter om flyktningsituasjonen

Referater fra møter om koronasituasjonen​

Etablering av Helsefellesskap Innlandet

 1. Februar–mai 2021

  Kommunestyrene og styret i Sykehuset Innlandet vedtar ny samarbeidsmodell.

 2. Mars–november 2021

  Den interne samhandlingsstrukturen i Sykehuset Innlandet og helseregionene etableres.

 3. Mai 2021

  Dialogmøter mellom ledelsen i Sykehuset Innlandet og de enkelte helseregionene gjennomføres.

 4. August 2021

  Konstituering av partnerskapet.

  Protokoll
 5. November 2021

  Nye medlemmer til strategisk samarbeidsutvalg er oppnevnt av Sykehuset Innlandet og helseregionene.

 6. Desember 2021

  Første ordinære partnerskapsmøte avholdes.

  Protokoll
 7. Januar 2022

  Nye medlemmer til faglig samarbeidsutvalg er oppnevnt av strategisk samarbeidsutvalg.

Kontaktpersoner

Sverre Sætre 

E-post: Sverre.Saetre@sykehuset-innlandet.no 
Rådgiver
Samhandling og brukermedvirkning
Sykehuset Innlandet

Janne Lind

E-post: Janne.Lind@ringsaker.kommune.no 
Interkommunal rådgiver 
Helsefelleskap Innlandet 
Ringsaker kommune, vertskommune

Fant du det du lette etter?