Illustrasjonsfoto

Helsefellesskap Innlandet

Sykehuset Innlandet og KS Innlandet har utarbeidet en ny samarbeidsmodell mellom sykehuset og de 42 kommunene i helseforetakets opptaksområde. Modellen, «Helsefellesskap Innlandet», erstatter fra høsten 2021 dagens ordning med Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og Geografisk samarbeidsutvalg (GSU). 

De 42 kommunene i opptaksområdet til helseforetaket og styret i Sykehuset Innlandet HF har vedtatt å tilslutte seg modellen for Helsefelleskap Innlandet. Helsefelleskap Innlandet skal være ​operativ fra 1.januar 2022.​


Samhandling på tre nivåer

Helsefellesskap Innlandet tar utgangspunkt i forslaget i Nasjonal helse- og sykehusplan, der partene skal samhandle på tre nivåer:

 • Partnerskapsmøte
  Øverste organ. Skal beslutte strategi og handlingsplan for helsefellesskapet. Partnerskapet deles i to; ett administrativt møte, og ett politisk og administrativt møte.
 • Strategisk samarbeidsutvalg
  Skal bidra til at kommunene og helseforetaket er samordnet internt.
 • Fagutvalg
  Vil ha en sentral funksjon innenfor planlegging, gjennomføring, oppfølging, forankring og koordinering av samhandlingsarbeidet innenfor egen region og kommuner, knyttet til oppgaver av mer faglig karakter (rutiner, prosedyrer, pasientforløp med mer).Kornamøter

2021

​​
​​​​​​

​​
2020

​​


Mer om helsefellesskapene

Deltakere

Representanter fra sykehuset og kommunene deltar fra ledernivå 1, 2 og 3 i henholdsvis partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Det er planlagt henholdsvis 1, 4 og 6 møter per år i de tre utvalgene.

På alle nivåer skal tillitsvalgte og brukerrepresentanter delta fra både kommunene og sykehuset. I tillegg skal fastlegene delta på alle nivåer fra kommunene.

Representantene rekrutteres via kommunene, helseregionene og divisjonene i sykehuset.

​​Strategisk samarbeidsutvalg

​​Oppdateres etter møte i Partneskapsmøtet 3. desember 2021.​

Organisering

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 beskriver at kommunene og sykehuset må samordne seg. Det er foreslått at de 42 kommunene Sykehuset Innlandets opptaksområde samordner seg i sju definerte helseregioner.

For Sykehuset Innlandet er det besluttet å oppnevne egne samhandlingsrådgivere i hver divisjon. Sentrale oppgaver for samhandlingsrådgiverne er:

 • å være kontaktleddet for samhandling i egen divisjon
 • å sette samhandlingsutfordringer eller -muligheter på agendaen
 • å bistå divisjonen med tilrettelegging og implementering av samhandlingstiltak mellom klinikken/avdelingene og regionene/kommunene
 • å ha løpende oversikt over samhandlingsprosjekter i egen divisjon

Den mest sentrale endringen sammenliknet med dagens organisering av samhandlingsarbeidet (OSU og GSU) er at Helsefelleskap Innlandet får myndighet til å fatte beslutninger gjennom konsensusprinsippet. Dette innebærer at kommunene og sykehuset får en plikt til å følge opp de vedtak som fattes i Helsefellesskapet når det er enighet. Prinsipielle beslutninger skal fattes av kommunene selv og Sykehuset Innlandet.

Bakgrunn

Samhandlingsreformen og Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012 forpliktet kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler som ett av flere virkemidler for å oppnå bedre samarbeid om helse- og omsorgstjenestene.

Evalueringer av samarbeidsavtalene tyder på at avtalene har vært viktige for å tydeliggjøre ansvar og oppgavedeling. Samtidig gis det uttrykk for at dialogen har vært orientert mot deling av ansvar og håndtering av økonomiske konsekvenser. Dette kan ha flyttet oppmerksomheten bort fra felles utvikling av bedre tjenester. Det oppleves også av mange som utfordrende å oppnå likeverdighet i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.

For å bøte på dette, besluttet regjeringen og KS i 2019 å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. Gjennom helsefelleskapene har regjeringen en tydelig forventning om at kommuner og helseforetak skal finne sammen i et bedre og mer likeverdig partnerskap.​

​Protokoll​​​​

Konstituerende møte 27. august 2021 

Retningslinjer for gjennomføring av partnerskapsmøter​ 

Etablering av Helsefellesskap Innlandet

 1. Februar–mai 2021

  Kommunestyrene og styret i Sykehuset Innlandet vedtar ny samarbeidsmodell.

 2. Mars–november 2021

  Den interne samhandlingsstrukturen i Sykehuset Innlandet og helseregionene etableres.

 3. Mai 2021

  Dialogmøter mellom ledelsen i Sykehuset Innlandet og de enkelte helseregionene gjennomføres.

 4. August 2021

  Konstituering av partnerskapet.

  Protokoll
 5. November 2021

  Nye medlemmer til strategisk samarbeidsutvalg er oppnevnt av Sykehuset Innlandet og helseregionene.

 6. Desember 2021

  Første ordinære partnerskapsmøte avholdes.

 7. Januar 2022

  Nye medlemmer til faglig samarbeidsutvalg er oppnevnt av strategisk samarbeidsutvalg.

Kontaktperson

Sverre.Saetre@sykehuset-innlandet.no
Rådgiver
Samhandling og brukermedvirkning
Stabsområde Helse
Sykehuset Innlandet


Fant du det du lette etter?