Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet

Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig både for den som er syk og for pårørende. Innlandet har et nettverk av ressurssykepleiere på sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien. Målet for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Avtalen som regulerer sykepleienettverket i Innlandet ble undertegnet den 30.10.2019 av Overordnet samarbeidsutvalg.

Avtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Innlandet. Den er en underavtale til Tjenesteavtale 1 – ansvar og oppgaver.

Les om samarbeidsavtalen her:

Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Innlandet
I avtalen er nettverket forankret på ledernivå, mellom kommunene i Innlandet og Sykehuset Innlandet.

Partene i avtalen forplikter seg til å bidra til at målsettingen for nettverket kan realiseres og til å legge forholdende til rette for at ressurssykepleierne kan utøve sin funksjon.


Formål

Formålet med avtalen er at sykepleiernettverket skal settes i stand til å:

 • bidra til en formalisering og forankring i samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ved et organisert fagnettverk omkring pasienter med behov for lindrende behandling
 • bidra til å bygge opp og spre kompetanse, samt arbeide for samhandling innen lindrende behandling i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • bidra til at ressurssykepleier får økt rolleforståelse slik at de kan fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kollegaer
 • bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling og omsorg samt deres pårørende, i større grad opplever helsevesenet som en kompetent og sammenhengende behandlingskjede
 • bidra til å bedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for alle involverte

Fakta om nettverket

Klinisk samarbeidsutvalg for sykepleiernettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke ble opprettet i 2009 av Administrativt samarbeidsutvalg.  Avtalen ble fornyet i 2019. I Innlandet er det rundt 170 ressurssykepleiere fordelt på sykehus og kommuner. 

I september 2020 endret nettverket navn til Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet.

Ressurssykepleiernettverket er organisert i tre nivåer:
1. Klinisk samarbeidsutvalg ( styringsgruppa)
2. Arbeidsgruppe i Innlandet
3. Ressurssykepleiere i kommuner og sykehus

Partene forplikter seg til å utnevne ressurssykepleiere i hver enhet i sykehus, sykehjem og kommune som har pasienter med behov for palliativ behandling.

Funksjonsbeskrivelse 

Oppdatert 23.09.2020

Generelt

Funksjonsbeskrivelsen må ses i sammenheng med avtalen som regulerer Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet, og tilpasses det enkelte arbeidssted. I alle kommuner/avdelinger skal det være en ressurssykepleier med særlig kompetanse og spesielt fokus på pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende.


Ressurssykepleier forplikter seg til å:

 •  inngå i ressurssykepleiernettverket og delta på temadager nettverket arrangerer
 • gjennomføre kompetansepakke/opplæringspakke ved utnevnelse
 • utvikle særlig kompetanse innen fagområdet
 • ta initiativ til, og gjennomføre jevnlige møter med sin leder
  • er legges en plan med definerte mål for ressurssykepleiers arbeid
 • sammen med sin leder ha et spesielt ansvar for organisering av omsorgstilbudet for nevnte pasientgruppe
 • ha et spesielt ansvar for undervisning, veiledning og rådgivning av kollegaer
 • holde kollegaer oppdatert om nyheter og referere fra samlinger
 • gi beskjed til sin leder og klinisk utvalg når vedkommende fratrer funksjonen


Klinisk virksomhet

Ressurssykepleier:

 • fungerer som en ressursperson for pasient og deres pårørende, og kollegaer
 • sikrer oppfølging av barn og unge som pårørende
 • har oversikt over pasienter i sin egen sone/avdeling og informeres/konsulteres vedrørende aktuelle pasienter
 •  er bindeledd og bidrar til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte pasient
 • sørger for tilgang til aktuell informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell

Samhandling – og systemarbeid

Ressurssykepleier skal:

 • sammen med leder innføre felles rutiner for samhandling, kartlegging og koordinering
 • arbeide for å implementere rutiner for samarbeid og samhandling 
 • arbeide for å implementere pasientforløp, gode rutiner for samhandling med andre faggrupper og etater som er viktig for pasient og pårørendeAvtale som regulerer ressurssykepleiernettverket


Oppdatert 23.09.2020


1. Partene

Dette er en tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen 2019-2023, Tjenesteavtale 1 – ansvar og oppgaver, som er inngått mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet.

2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Det er etablert et nettverk av ressurssykepleiere i lindrende behandling og omsorg for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i alle landets fylker, kommuner og helseforetak for å øke kunnskapsnivået og bedre samarbeid og informasjonsflyt i alle ledd i helsetjenesten. Nettverket skal bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Avtalen har sitt rettsgrunnlag i lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 6-2 nr 7, og lov om spesialisthelsetjenesten m.m. §2-1 annet ledd.


3. Formål

Formålet med avtalen er at nettverket skal settes i stand til å:

 • bidra til en formalisering og forankring i samarbeidet mellom kommune- og  spesialist-helsetjenesten ved et organisert fagnettverk omkring pasienter med behov for lindrende behandling.
 •  bidra til å bygge opp og spre kompetanse, samt arbeide for samhandling innen lindrende behandling i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.
 • bidra til at ressurssykepleierne får økt rolleforståelse slik at de kan fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kollegaer.
 • bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling og omsorg samt deres pårørende, i større grad opplever helsevesenet som en kompetent og sammenhengende behandlingskjede.
 • bidra til å bedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for alle involverte.

4. Ansvar

Partenes ansvarsområde reguleres av helselovgivningen og av samarbeidsavtalen mellom kommunene i Innlandet, og Sykehuset Innlandet HF – Generell del. Avtalepartene kan ikke love tjenester eller tilbud på vegne av den annen part, men gi relevant og oppdatert informasjon og derved sette den andre part i best mulig stand til å iverksette riktig tiltak/ behandling/ tjeneste.

Klinisk samarbeidsutvalg har ansvar for å påse at nettverket driftes etter de til enhver tid gjeldende nasjonale og politiske føringer, og å utnevne en arbeidsgruppe som har ansvar for praktisk drift.

Klinisk samarbeidsutvalg består av:

 • To representanter fra somatisk divisjon i Sykehuset Innlandet 
 • Representant fra en bykommune 
 • Representant fra en landkommune
  • Leder av utvalget velges blant disse
 • Representant fra Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling helse sør-øst, KLB
 • Representant fra Kreftforeningen
 • Representant fra Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet
 • Representant fra Sykehuset Innlandet sentralt som ivaretar sekretærfunksjonen

Arbeidsgruppen har ansvar for den praktiske driften av nettverket og skal sørge for enhetlig drift av de ulike lokalnettverkene gjennom felles strategi- og årsplan. 

Arbeidsgruppen består av:

 • Representant fra hver somatisk divisjon i Sykehuset Innlandet (fem personer)
 • Fem representanter bestående av kreftkoordinatorer eller kreftsykepleiere fordelt i fylket
  • Leder av gruppen og sekretær velges blant disse.
Funksjonstid: 2 år med eventuell re-oppnevning. Arbeidsgruppen forplikter seg til å sikre kontinuitet.


5. Samarbeidsområder

Partene forplikter seg til å:

 • utnevne ressurssykepleiere i hver enhet i sykehus, sykehjem og kommune som har pasienter med behov for palliativ behandling. Dersom det er kreftsykepleier/palliativ sykepleier ansatt i kommunen/avdelingen, bør vedkommende inneha denne funksjonen.
 • bidra til at ressurssykepleier inngår i sykepleienettverket.
 • sikre ressurssykepleier tid til å utøve funksjonen. 
 • dekke egne utgifter til deltagelse og drift i nettverket.

Klinisk samarbeidsutvalg forplikter seg til å:

 • utarbeide gode rutiner for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.
 • arrangere samlinger for ressurssykepleierne i henhold til oppsatt kompetanseplan.
 • tilby introduksjonskurs til nye ressurssykepleiere for å sikre felles forståelse av dennes oppgaver og rolle.
 • videreformidle aktuelle nyheter til nettverket.
 • utarbeide og revidere felles dokumenter og arbeidsverktøy.

Ressurssykepleier forplikter seg til å:

 • fungere som en ressursperson for pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende
 • delta på samlinger for ressurssykepleierne
 • referere fra samlinger og undervise kollegaer
 • planlegge arbeidet sammen med nærmeste leder
 • gi beskjed til leder hvis funksjonen fratres

Arbeidsgiver/nærmeste leder forplikter seg til å:

 • gi ressurssykepleier mulighet til å utføre sin funksjon som koordinator og faglig ressurs innen ordinær arbeidstid
 • tilrettelegge for at ressurssykepleier får delta på samlinger og relevante hospiteringsprogram i henhold til kompetanseplan
 • dekke utgifter for ressurssykepleier på samlingene
 • gi rom for at ressurssykepleier videreformidler nyheter og underviser
 •  melde fra om utskiftninger til nettverksleder/styringsgruppe


6.  Iverksetting, evaluering og revidering av avtalen

Avtalen er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i møte 30.10.2019 og gjelder til den sies opp med 6 måneders varsel. 

Fant du det du lette etter?