HELSENORGE

Utdanning og kompetanse

For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i foretaket, har Sykehuset Innlandet et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell og kompetanseutvikling av egne medarbeidere.

Leger i spesialiseringLærlinger

 

E-læring

Læringsportalen er en felles e-læringsplattform. Hovedmålsettingen med en felles plattform er å bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen gjennom å forenkle og effektivisere kompetanseutvikling. E-læringsplattformen er et system som skal gjøre det mulig for ansatte og andre å gjennomføre kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling gjennom en nettbasert løsning.

Løsningen vil gjøre det enklere å gjennomføre kompetanseutvikling i helseforetakene ved at det etableres én felles teknisk plattform, og at all e-læring baseres på en felles standard. Ulike typer kurs og e-læringsmoduler vil dermed kunne utvikles og utveksles på tvers av helseforetak og avdelinger. På denne måten oppnår vi både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.

Læringsportalen

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning innen helsefagene

Sykehuset Innlandet tilbyr støtte til spesialist-, videre- og masterutdanninger for medarbeidere innen forskjellige profesjoner, alt etter den enkelte avdelings behov. Medarbeidere som ønsker denne muligheten anbefales å henvende seg til nærmeste leder.

Noen av tilbudene er tilgjengelige ved Innlandets høgskole/universitet.  Det anbefales å undersøke hvilke tilbud som finnes hos de enkelte utdanningsinstitusjonene på deres nettsider.


Videreutdanning innen anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie

Sykehuset Innlandet har som mål å ha godt kvalifisert personell innen alle fagfelt. Som et ledd i dette kan vi tilby fast og midlertidig ansatte sykepleiere permisjon med 80 % lønn, med forbehold om at man har søkt og blitt tatt opp til disse utdanningene.

Fullført videreutdanning gir 24 måneders bindingstid. Som hovedregel skal bindingstida avvikles i 100 % stilling.

I april hvert år søker Sykehuset Innlandet etter sykepleiere som er motivert for permisjon med 80 % lønn for å gjennomføre nevnte utdanninger. Annonsen utlyses via jobbportalen Webcruiter. Søknadsfrist oppgis hvert år og vil som oftest være medio mai.

Kontaktperson

Elisabeth.Johnsgaard@sykehuset.innlandet.no 


Videreutdanning innen barnesykepleie

Innlandets høgskole/universitet har ingen egen videreutdanning i barnesykepleie. Denne utdanningen tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU.

Barne- og ungdomsavdelingene ved Sykehuset Innlandet gir tilbud om permisjon med 80 % lønn på lik linje som AIO-utdanningene, alt etter avdelingenes rekrutteringsbehov.


Videreutdanning innen kreftsykepleie

Dette er en videreutdanning på deltid som i regionen tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Betingelser om støtte til utdanningen avtales med den enkelte avdeling i Sykehuset Innlandet.


Videreutdanning innen psykisk helse og rus

Det tilbys videreutdanninger i regionen ved Høgskolen i Innlandet og ved flere høgskoler/universiteter i hele landet. Betingelser om støtte avtales med den enkelte avdeling i Sykehuset Innlandet.

Hospitering

Hospitering ved Sykehuset Innlandet er i denne sammenheng et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Dette gjelder leger, psykologer og studenter.

Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høgskole.

Dersom du trenger hospitering/praktisk erfaring som ledd i å få autorisasjon i Norge, må du vedlegge dokumentasjon og vedtak fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). For å kunne hospitere ved Sykehuset Innlandet, må du beherske norsk muntlig og skriftlig eller et annet skandinavisk språk.

Hvor mange som kan tilbys hospitering hos oss, kommer an på hvor mange medisinstudenter, leger i spesialisering og andre studenter vi til enhver tid har i praksis. 

Søknader uten relevante opplysninger vedlagt vil ikke bli behandlet.

Søknad om hospitering sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Praksis

Med bakgrunn i at Sykehuset Innlandet er en IA-bedrift, søker vi i den grad vi har anledning til det å gi enkelte mulighet for praksis i foretaket. Dette krever imidlertid et opplæringsprogram med god kvalitet og oppfølging fra både leder og medarbeidere i den aktuelle avdelingen.

Hvilken kapasitet og ressurser vi har for slik oppfølging kan variere fra avdeling til avdeling og fra tid til annen. Det er opp til den enkelte avdeling å vurdere om og når det er riktig å ta inn praksiskandidater. 

For å søke om praksisplass i Sykehuset Innlandet, må du sende en utfyllende søknad med litt informasjon om hvor du kommer fra, hvilken utdanning eller erfaring du har fra før og hvor du kunne tenke deg å jobbe. 

Søknad om praksis sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Trainee

Sykehuset Innlandet er medlemsbedrift i den regionale traineeordningen Trainee Innlandet. Traineeprogrammet passer for deg som er nyutdannet og består av tre arbeidsperioder på åtte måneder over en periode på to år.

Muligheten til å jobbe i inntil tre ulike bedrifter gir traineene kunnskap og erfaring fra flere bransjer, organisasjoner og kulturer. I tillegg følger traineene et kompetanseprogram som gir faglig påfyll og praksisnær ferdighetstrening.

Les mer om Trainee Innlandet (traineeinnlandet.no)

Fant du det du lette etter?