Akutt- og mottaksmedisin

Overordnet utdanningsplan
     

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de aller fleste av læringsmålene som kan oppnås lokalt.


Gjennomføringsplan

Fase 1: 2 år med indremedisin del 2

 • Foretak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: SI Elverum, SI Gjøvik, SI Hamar, SI Lillehammer, SI Tynset
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling

Fase 2: 1 år med indremedisin del 2

 • Foretak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: SI Elverum, SI Gjøvik, SI Hamar, SI Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling

Fase 3: 1,5 år med akutt- og mottaksmedisin

 • Foretak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: SI Elverum, SI Gjøvik, SI Hamar, SI Lillehammer (planen er å først implementere spesialiteten på sykehuset på Lillehammer)
 • Avdeling/lærested: Akuttmottak, inklusivt hospitering ved relevante avdelinger

Fase 4: 0,5 år med akutt- og mottaksmedisin

 • Foretak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevåll
 • Avdeling/lærested: Akuttmottak


Beskrivelse av akutt- og mottaksmedisin

Innføring av den nye spesialiteten i Akutt og mottaksmedisin er fortsatt i prosjektfase i Sykehuset-Innlandet. Lillehammer er pilotsykehus.
I løpet av 2018 var 47 950 pasienter innom akuttmottakene ved de fire største enhetene i Sykehuset Innlandet; Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. 13 094 var innlagt på Lillehammer, hvorav 2 102 ble behandlet poliklinisk

Medisinsk og akuttmedisinsk avdeling Lillehammer

Medisinsk avdeling og Akuttmedisinsk avdeling på Lillehammer har vært organisert i en avdeling siden 2018. Det primære opptaksområdet for sykehuset på Lillehammer har en befolkning på 90 000. I tillegg kommer en betydelig mengde gjestepasienter som i økende grad bruker fritidsboliger utover ferie og høytider.

Sykehuset på Lillehammer har områdefunksjon for nyremedisin og pediatri og dekker for disse fagene et opptaksområde på 200 000.

Ved Medisinsk avdeling er det ansatt 20 spesialister i 100 prosent stilling med følgende grenspesialitetsdekning: hjerte, lunge, nyre, mage-/tarm, geriatri, infeksjon.

Ved seksjon for anestesi er det 11 spesialister og 2 LIS.

Vaktordning Medisinsk avdeling

 • LIS 2/3-vakt: 13-delt tilstedevakt, generell indremedisin
 • LIS 1: tilstede sammen med LIS 2/3 i akuttmottaket hele døgnet
 • Overlegevakt (tilstede dagtid, kveld og helg, hjemmevakt natt)
  • Hjertevakt
  • Nyrevakt
  • Generell overlegevakt (base i akuttmottak 14.00- 19.00)
  • Seksjonsoverlege i akuttmottak er indremedisiner og tilgjengelig for LIS i AMM

Vaktordning anestesi

 • 7- delt bakvaktturnus
  • Tilstedevakt på sykehuset man-/fredag 07.30-21.0
  • Hjemmevakt lør-/søndag 18.00-08.00
 • 6-delt forvaktturnus


Organisering av det daglige arbeidet/viktigste oppgaver

Overordnet organisering: Akuttmottaket på Lillehammer er organisert som felles akuttmottak for alle avdelinger med eget triageringsområde, definerte akuttstuer, fire observasjonssenger og en observasjonsstol. Akuttmottaket er organisert i Medisinsk og akuttmedisinsk avdeling med felles lederteam for intensiv og akuttmottak. Nåværende seksjonsoverlege for akuttmottaket er indremedisiner og det er utnevnt anestesilege tilknyttet i en støttefunksjon med tanke på den fagmedisinske organiseringen.

Observasjonssengene er en del av akuttmottaket og disse er bemannet med egen sykepleier, åpningstiden er mandag til og med torsdag kl. 08.00-22.30. Sengene er et tilbud til pasienter som trenger noe tid for avklaring før behov for innleggelse eller annet tilbud avgjøres. 74 prosent av alle pasientene som har vært innom obs-sengene har reist hjem eller til annen institusjon. 62 prosent av pasientene er medisinske.

Arbeidsoppgavene til legene i akuttmottaket er mottak av alle pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten fra primærhelsetjeneste og prehospitalt divisjon, samt mottak og avklaring av pasienter som henvender seg direkte til sykehuset. Triagering, obervasjon, vurdering og behandling i akuttmottak for å avklare om det blir innleggelse, poliklinisk behandling eller videre overføring til rett behandlingssted/-nivå.

Samarbeid med andre enheter

Akuttmottaket samarbeider med de fleste avdelinger i sykehuset. For gjennomføring av utdanningen samarbeider avdelingen internt med radiologi, gynekologi, kirurgi, ortopedi, øye og øre-nese-hals. For gjennomføring av sentral tjeneste er det inngått avtale med Oslo universitetssykehus om tjeneste ved større akuttmottak.

Sykehuset Innlandet Lillehammer har, foruten indremedisin (hjerte, lunge, nyre, mage-/tarm, geriatri, infeksjon), kirurgi (gastro/ generell) og ortopedi, følgende spisskompetanse:

 • Onkologi/palliasjon, øre-nese-hals, nevrologi med områdefunksjon hjerneslag, nevrofysiologisk avdeling, nefrologi/dialyse, kvinneklinikk (gynekologi/obstetrikk), barneavdeling med nyfødtintensiv fra 28 ukers gestasjonsalder
 • Nevrologisk avdeling Lillehammer har funksjonen som slagsenter og har også områdefunksjonen for nevrologi i helseforetaket
 • Stedlig samlokalisering med:
  • Generelle laboratorietjenester; mikrobiologi og virologi
  • Immunologi- og transfusjonsmedisin
  • Patologi
  • Bildediagnostikk (2 CT-maskiner + MR + PET-CT (buss)+ nukleærmedisin og generell bildediagnostikk)
 • Stedlig nærhet til Gjøvik med hematologi, stråleonkologi og endokrinologi
 • Stedlig nærhet til Revmatismesykehuset
 • Stedlig nærhet til DPS og BUP
 • Stedlig nærhet til Habilitering og rehabilitering
 • Tre av anestesiologene ved SI Lillehammer arbeider også på Luftambulansen, Dombås
 • Stedlig nærhet til karkirurgi, urologi, mammaendokrin seksjon, invasiv radiologi og avdeling for øyesykdommer ved divisjon Elverum-Hamar
 • Standard utrustning i akuttmottak som utover vanlig overvåkingsutstyr innbefatter stedlig billeddiagnostikk (røntgen og ultralyd)

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning

Lokalt utdanningsutvalg er ansvarlig for plan for internundervisning i samarbeid med utdanningsutvalget for anestesiologi.
Undervisningen tilpasses de ulike læringsmål og dekkes ved:

 • diskusjoner på bakgrunn av aktuelle artikler
 • demonstrasjoner/simulering
 • foredrag
 • fellesundervisning med andre enheter innenfor samme spesialitet
 • nettundervisning
 • kasuistikker


Deltakelse på tverrfaglige møter

Tett og godt samarbeid med andre spesialiteter og andre faggrupper er en forutsetning for at funksjonen som akutt- og mottaksmedisiner skal være vellykket. Avdelingen har ingen faste tverrfaglige møte, men tilstreber felles undervisninger og har felles simuleringer med sykepleiere og anestesi. Det er lagt opp til relativt omfattende hospitering ved andre avdelinger for å oppnå læringsmål og for å få innblikk i driften ved samarbeidende avdelinger.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2/3-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Fant du det du lette etter?