HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Barne- og ungdomspsykiatri

Revidert versjon godkjent 03.11.2020 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin- og helsefag

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner.  I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

For å bli barne- og ungdomspsykiater vil du trenge følgende tjenester:

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning
i barne- og ungdomspsykiatri

Antall årKan oppnås på følgende steder
​Poliklinikktjeneste​3 år​Gjøvik, Hamar og Lillehammer
​Døgntjeneste1 år​Enhet for akutt/utredning, Sanderud
Enhet på Kringsjåtunet, Lillehammer
Pediatritjeneste, inkludert habilitering​6 md.​Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum
​Voksenpsykiatritjeneste1 år​Poliklinikk eller døgn innen Sykehuset Innlandet Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar, Sanderud, Reinsvoll

Tiden i de ulike avdelingene er veiledende, da det er oppnådde læringsmål som styrer. I utgangspunktet skal det være mulig å oppnå en spesialitet i løpet av fem år. For å oppnå alle læringsmål, kan det være nødvendig å hospitere på ulike avdelinger.

Du kan altså bli ferdig spesialist i Sykehuset Innlandet, trenger ikke rotere sentralt (tidligere gruppe1 tjeneste).

Om faget

Barne- og ungdomspsykiatri spenner over vide temaer fra det nyeste innen nevroforskning og genetikk/epigenetikk til samfunnsfag som omhandler samspill, sosiologi i små og store grupper (inkludert familie), kultur og filosof. Det er veldig spennende å være i møtepunktet mellom alle disse vitenskapene.

Ved å jobbe med barn og ungdom har vi mulighet til å påvirke et langt liv. De mest sårbare er også de som har stort potensiale for å få effekt av tiltak og behandling.

Faget er også interessant for deg som er interessert i diagnostikk. For å fange opp ulike aspekter i biopsykososial modell, har vi multiaksial diagnostikk og behandling. Det finnes nasjonale retningslinjer, etablert metodikk/metodemaler, strukturert og evidensbasert utredning og behandling. Både utredning og behandling kan skje sammen med andre profesjoner. Det er nyttig med både bredde- og dybdekompetanse. Ulike terapeutiske aspekter som individuelle tilnærminger, grupper eller mer familiebaserte, er relevante.

Faget er et satsingsfelt og det jobbes konkret og aktivt med rekruttering av nye spesialister samt å beholde ferdige spesialister.

Flere sider av faget læres best gjennom mester-svenn-læring med erfaren kollega/veiledning. Det er en prioritert oppgave for overleger å være tilgjengelig for LIS også utenfor oppsatt veiledningstid.

Om utdanningsstedene

BUP Gjøvik

Har 49 årsverk, derav åtte legestillinger (fem overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 22 241 barn, treffer 580 nye pasienter per år.

BUP Hamar

Har 39 årsverk, derav syv leger legestillinger (tre overleger/spesialister og fire LIS). Dekker en befolkning på 16 672 barn, 514 nye pasienter per år.

BUP Lillehammer

Har 39 årsverk, derav seks legestillinger (fire overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 15 028 barn, 336 nye pasienter per år.

BUP døgn Kringsjåtunet (på Lillehammer)

Har 28 årsverk, derav tre legestillinger (to overleger/spesialister og en LIS). Har seks plasser for utredning og behandling, derav behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Dersom du ønsker tjeneste på Kringsjåtunet, må du påregne minimum tre måneder på Sanderud for å få erfaring med akutt-arbeid.

BUP døgn Sanderud (utenfor Hamar)

Har 49 årsverk, derav tre legestillinger (to overleger/spesialister og en LIS). Har åtte akutt plasser og fire plasser for utredning og behandling.

Antallet leger vil variere, både i totalt antall på arbeidsplassen og i forholdet mellom antall spesialister og LIS. Vi følger de generelle kravene om maks to LIS per overlege.

For pediatri og voksenpsykiatri, se deres utdanningsplaner.

Vaktordning

Det er per i dag ikke vaktordning for leger i BUP. Når vi flere spesialister og kanskje særlig flere samles i felles Mjøssykehus, er det ønskelig med vaktordning for døgnavdelingene.

Utdanning

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er felles for alle avdelingene i innlandet og består av LIS, spesialister og ledere og møtes minst fire ganger i året. Utdanningsutvalget utarbeider en plan for internundervisning og samarbeider med avdelingsledelse og utdanningsansvarlig overlege om tilrettelegging for gjennomføring av læringsaktiviteter.

Utdanningsutvalget har også laget en rotasjonsplan som sikrer at LIS får den tjenesten de trenger uten venting.

Veiledning

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.

Individuell veiledning vil foregå med veileder to timer per uke. Inntil 1/3 av dette kan erstattes av gruppeveiledning, som gir økt tilhørighet til et legekollegium både faglig og sosialt.

Vi har tatt i bruk Simulering og VR-briller i opplæring og veiledning for LIS.

En del av dette skal være psykoterapiveiledning og kan gis av andre enn hovedveileder. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver uke tilsvarende 40 uker per år. Ved behov må veiledning foregå oftere.

LIS kan opprettholde kontakt med veileder på BUP under tjeneste ved andre avdelinger. Kontakt vil da som hovedregel foregå per epost eller telefon. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved avdelingen tjenesten utføres på.

Supervisjon

Andre yrkesgrupper vil i tillegg til overlegene bistå i supervisjon for å oppnå alle læringsmål. Dette kan være psykologer, pedagoger, sosionomer, miljøterapeuter inklusive sykepleiere.

Tid til faglig fordypning

Det vil bli avsatt fire timer til fordypning per uke, eventuelt en fordypningsdag hver andre uke.

Internundervisning

Det foreligger et eget innføringsprogram for LIS i Sykehuset Innlandet de første tre til seks månedene. Sykehuset Innlandet har deltatt i Helse Sør-Øst sitt program om å sikre rekruttering til BUP med spesielt fokus på oppfølging og opplæring. Dette prosjektet vil bli videreført internt i Sykehuset Innlandet i samarbeid med divisjonsdirektør.

Internundervisningen for øvrig er organisert slik: 50 prosent regionalt i samarbeid med Ahus og Østfold, 25-50 prosent som «Mjøslegesamlinger» i Innlandet og noe på det lokale utdanningsstedet.

Totalt sett blir det laget en plan for internundervisning både lokalt og regionalt 40 uker per år med teoretiske foredrag, kasuistikker og diskusjoner i større og mindre grupper. Undervisningen holdes av spesialister, samt av LIS under veiledning.

Forskning

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge.

Sykehuset Innlandet har organisert sin forskningsaktivitet i tematiske forskningsgrupper og sentre som er forankret i klinikk, og har i dag 12 aktive forskningsgrupper som inkluderer om lag 60 stipendiater i løp, forskere (med PhD), klinikere, brukere, samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Hovedvekten av forskning i Sykehuset Innlandet ligger innen psykisk helsevern, og 7 av forskningsgruppene- og sentrene har sin hovedforankring i denne divisjonen:

 • Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS):
  AFS knytter forskning på eldre med onkologiske, urologiske, alderspsykiatriske og andre geriatriske sykdommer tettere sammen. Senteret har som hovedoppgave å løfte fram forskning på eldre personer med psykisk sykdom, og være ledende på forskning innen alderspsykiatri.
 • Religionspsykologisk senter:
  Forskningen er rettet mot eksistensielle og livssynsrelaterte erfaringer i helsetjenesten, blant pasienter, pårørende og helsepersonell.
 • Alvorlig psykisk sykdom hos voksne:
  Forskningen er rettet mot kognisjon, psykosesymptomer/ hørselshallusinasjoner, selvforstyrrelse, traumer, sosial funksjon og hverdagslivets funksjon ved psykoser hos ungdom og voksne.
 • Forskningsgruppe Nevroutvikling:
  Forskningen er rettet mot barn og unge med ulike nevroutviklingsforstyrrelser.
 • Helsetjenesteinnovasjon/helsetjenesteforskning i rus- og psykisk helsefeltet (ROP):
  Forskningen er orientert mot innovasjonsprosesser i offentlig sektor, organisering av tjenester og samhandlingsmodeller, samvalg, recoveryorientert praksis og tjenester, og implementering av kunnskapsbasert praksis innenfor rus-og psykisk helsefeltet.
 • Longitudinelle studier i rus- og psykisk helsefeltet (ROP):
  Forskningen er orientert mot relasjonen og samspillet mellom psykososiale forhold, somatiske tilstander, samfunnsstrukturer og rusmisbruk/rusavhengighet. Både kvalitative og kvantitative tilnærminger vektlegges, med særlig fokus på longitudinelle design.
 • Rus, psykisk helse (ROP) og biologi:
  Forskningen er orientert mot det biologiske grunnlaget for rus-og psykiske lidelser.

Det er mange spennende forskningsmiljøer i Innlandet som ønsker seg BUP-leger i sitt miljø. Alle enheter stiller seg positive til at LIS deltar i forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

Det kan være aktuelt å samarbeide med andre spesialiteter som for eksempel pediatri og psykiatri.

Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon. Det lages et eget dokument for halvårlig evaluering.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Arbeidssteder som spesialist

Som ferdig overlege vil du i tillegg til å kunne jobbe ved enhetene som er nevnt over, kunne jobbe på poliklinikkene på Elverum, Tynset, Otta, Valdres og Gran, samt Enhet for barn og familie på Gjøvik. Vi jobber også for å få til et BUP-team som jobber inne på barneavdelingen.


Fant du det du lette etter?