HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Barne- og ungdomspsykiatri

Revidert versjon godkjent 14.12.2022 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.


​Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

For å bli barne- og ungdomspsykiater vil du trenge følgende tjenester:

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning
i barne- og ungdomspsykiatri

Antall årKan oppnås på følgende steder
​Læringsmål
Poliklinikktjeneste​​
​3 år​BUP Gjøvik, BUP Hamar og BUP Lillehammer
​Læringsmål 001, 003-056, 069, 073, 076, 077
Døgntjeneste1 år​Enhet for akutt/utredning, Sanderud
Enhet på Kringsjåtunet, Lillehammer (for tiden ikke ansatt overlege i 100% stilling; ikke aktuell for LIS-utdanning)
​Læringsmål 001, 003-056, 069, 073, 076, 077
Pediatritjeneste, inkludert habilitering​6 md.​Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum
​Læringsmål 038-040, 044-046, 057-079

Voksenpsykiatritjeneste1 årPoliklinikk eller døgn ved DPS Gjøvik, DPS Lillehammer, DPS Elverum, DPS Hamar, Akuttavdeling Sanderud, TIPS Sanderud, Akuttavdeling og intermediæravdeling Reinsvoll
​Læringsmål 002, 029-033, 041, 047

Tiden i ulike avdelingene er veiledende, da det er oppnådde læringsmål som styrer. I utgangspunktet skal det være mulig å oppnå en spesialitet i løpet av fem år. For å oppnå alle læringsmål kan det være nødvendig å hospitere på ulike avdelinger. 

Som LIS 3 kan du altså bli ferdig spesialist i Sykehuset Innlandet og trenger ikke rotere sentralt (tidligere gruppe1 tjeneste).​

Om fa​​get

Barne- og ungdomspsykiatriens oppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Behandling skal være utadrettet og innbefattet konklusjoner til personer i barnets nærmiljø. Sikre øyeblikkelig hjelp-innleggelser etter Lov om psykisk helsevern. 

Barne- og ungdomspsykiatri spenner over vide temaer fra det nyeste innen nevroforskning og genetikk/ epigenetikk til samfunnsfag som omhandler samspill, sosiologi i små og store grupper (inkludert familie), kultur og filosof. Det er veldig spennende å være i møtepunktet mellom alle disse vitenskapene.

Ved å jobbe med barn og ungdom har vi mulighet til å påvirke et langt liv. De mest sårbare er også de som har stort potensiale for å få effekt av tiltak og behandling.​

Faget er også interessant for deg som er interessert i diagnostikk. For å fange opp ulike aspekter i biopsykososial modell, har vi multiaksial diagnostikk og behandling. Det finnes nasjonale retningslinjer, etablert metodikk/metodemaler, strukturert og evidensbasert utredning og behandling. Både utredning og behandling kan skje sammen med andre profesjoner. Det er nyttig med både bredde- og dybdekompetanse. Ulike terapeutiske aspekter som individuelle tilnærminger, grupper eller mer familiebaserte, er relevante.

Faget er et satsingsfelt og det jobbes konkret og aktivt med rekruttering av nye spesialister samt å beholde ferdige spesialister.

Flere sider av faget læres best gjennom mester-svenn læring med erfaren kollega/veiledning. Det er en prioritert oppgave for overleger å være tilgjengelig for LIS også utenfor oppsatt veiledningstid. 

Om ​​utdanningsst​​edene

BU​​P Gjøvi​​k

Har 49 årsverk, derav åtte legestillinger (fem overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 21 535 barn, 18 705 pasientbehandlinger per år, 691 nye pasienter per år. 

BUP ​​Hamar

​Har 49 årsverk, derav syv leger legestillinger (fire overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 17 093 barn, 23 491 pasientbehandlinger per år, 992 nye pasienter per år.

BUP Lilleh​ammer

Har 35 årsverk, derav seks legestillinger (tre overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 13 839 barn, 10 839 pasientbehandlinger per år, 349 nye pasienter per år.

BUP ​​Tyn​set

Har 8 årsverk, derav to legestillinger (en overlege/spesialist og en LIS). For tiden er en overlegestilling besatt av barne- og ungdomspsykiater i 75 % stilling. I tillegg er det innleie av overlege i 50 % stilling. Fra 2023 er dette spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. 

Tynset kvalifiserer ikke for å bli godkjent som permanent læringsarena fordi det ikke er ansatt barne- og ungdomspsykiater i 100 % stilling. Etter nærmere avtale med divisjonsdirektør brukes BUP Tynset til enkelte læringsaktiviteter for LIS. 

Dekker en befolkning på 3406 barn, 2625 pasientbehandlinger per år, 148 nye pasienter per år.​

BUP dø​gn Kringsjåtunet (på Lillehammer)

​Har 25 årsverk, derav tre legestillinger (to overleger/spesialister og en LIS). For tiden er bare en 50 % stilling som overlege besatt. Det er ingen fast ansatt LIS på Kringsjåtunet for tiden på grunn av for liten overlegedekning. Hvis situasjonen endrer seg slik at det blir overlege i 100 % stilling, vil Kringsjåtunet være aktuelt som læringsarena. 

For LIS kan det også være aktuelt med kortvarig praksis på Kringsjåtunet for å få oppfylt enkelte læringsmål etter nærmere avtale med Akuttenheten på Sanderud. Kringsjåtunet har seks plasser for utredning og behandling, derav behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. 

BUP døgn Sand​erud (utenfor Hamar)

​Har 50 års​verk (28 årsverk på akuttenheten og 22 årsverk på utredning og behandlingsenheten), derav tre-fire legestillinger (to overleger/spesialister og en-to LIS). Har åtte akuttplasser og fire plasser for utredning og behandling. 

Antallet leger vil variere, både​​ i totalt antall på arbeidsplassen og i forholdet mellom antall spesialister og LIS. Vi følger de generelle kravene om maks to LIS per overlege.

For pediatri og voksenpsykiatri, se deres utdanningsplaner.​

Vaktordnin​​​​g

Det er per i dag ikke vaktordning for leger i BUP. ​​

Utdann​ing

Utdanningsut​​​valget

Utdanningsutvalget er felles for alle enhetene i BUP Innlandet og består av avdelingsoverlege og en annen overlege, en LIS, enhetsledere og HR-sjef. Utvalget møtes to-tre ganger i året. Utdanningsutvalget lager og oppdaterer en rotasjonsplan som sikrer at LIS får den tjenesten de trenger uten venting. Utdanningsutvalget sørger for representasjon i utvalget som planlegger regional undervisning og gruppeveiledning som arrangeres lokalt. 

De ulike enhetene lager en plan ​for internundervisning på enheten hvert halvår. LIS deltar i internundervisning på enheten. 

I tillegg er det le​gemøter på henholdsvis øst og vestsiden av Mjøsa ukentlig eller hver 14. dag. 

I BUP Innlandet vil utdanningsansvarlig overlege være den samme som avdelingsoverlege​​. Noen oppgaver er delegert til seksjonsoverleger på enheter som er godkjent for LIS-utdanning.

​​​Veiledni​​ng

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. 

Individuell veiledning vil foregå med veileder to timer per. Inntil 1/3 av dette kan erstattes av gruppeveiledning, som gir økt tilhørighet til et legekollegium både faglig og sosialt.

Vi har tatt i bruk Simulering og VR-briller i opplæring og veiledning for LIS.

En del av dette skal være psykoterapiveiledning og kan gi​s av andre enn hovedveileder. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver uke tilsvarende 40 uker per år. Ved behov må veiledning foregå oftere. ​

LIS kan opprettholde kontakt med veileder på BUP under tjeneste ved andre avdelinger. Kontakt vil da som hovedregel foregå pr epost eller telefon. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved avdelingen tjenesten utføres på. 

Su​​pervisjon

Andre yrkesgrupper vil i tillegg til overlegene bistå i supervisjon for å oppnå alle læringsmål. Dette kan være psykologer, pedagoger, sosionomer, miljøterapeuter inklusive sykepleiere. 

Tid til faglig fordy​pning

Det vil bli avsatt fire timer til fordypning per uke, eventuelt en fordypningsdag hver andre uke. 

Internunder​visning

Det foreligger et eget innføringsprogram for LIS i Sykehuset Innlandet de første tre til seks månedene. Dette legger vekt på mester/svenn læring, e-læringskurs og selvstudium. Dette gjennomføres i tillegg til introduksjonsprogram som gjelder for alle nyansatte. 

Internundervisningen for øvrig er organisert slik: 50 prosent regionalt i samarbeid med Ahus og Østfold (36 timer per år), 30 prosent som gruppeveiledning/gruppeundervisning ved BUP Innlandet (18 timer per år), 20 prosent som internundervisning lokalt ved enhetene (20-30 timer per år), og ukentlige legemøter med artikkelgjennomgang og drøfting av kliniske problemstilling (40 timer per år). 

Den regionale undervisningen og gruppeveiledningen sikrer gjennomføring av konkrete læringsmål og FKM med en rotasjonsplan som går over 3 år. ​


Fors​​kning

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge.

Sykehuset Innlandet har organisert sin forskningsaktivitet i tematiske forskningsgrupper og sentre som er forankret i klinikk, og har i dag 12 aktive forskningsgrupper som inkluderer om lag 60 stipendiater i løp, forskere (med PhD), klinikere, brukere, samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Hovedvekten av forskning i Sykehuset Innlandet ligger innen psykisk helsevern, og 7 av forskningsgruppene- og sentrene har sin hovedforankring i denne divisjonen. ​

Det er flere pågående forskningsprosjekter i BUP-feltet også. Det er mange spennende forskningsmiljøer i Innlandet som ønsker seg BUP-leger i sitt miljø. Alle enheter stiller seg positive til at LIS deltar i forskningsprosjekter.

For å oppfylle læringsmål knyttet til forskning gjennomføres det undervisning i gruppe for LIS der det undervises i forskningsprotokoll, relevant lovverk og forskningsetikk. 

I tillegg vil LIS få samtaler med en av våre stipendiater eller forskere som er ferdig med sin doktorgrad om prosessen i deres forskningsarbeid, utarbeidelse av forskningsprotokoll, søknader til personverneombud og regional etisk komite. 

De som ønsker det får også delta i pågående forskningsarbeid for eksempel med innsamling av data og rekruttering av pasienter. 

En dag i året samles forskerne som tilhører BUP-feltet til en fagdag der alle klinikere inviteres til å delta for å få en oppdatering på de ulike forskningsprosjektene. Her vil LIS bli invitert til å delta. 

Per i dag har vi en overlege med PhD og en overlege med professorkompetanse. En overlege er i gang med sin doktorgrad. 

På samme måte blir det undervist i gruppe om Kunnskapskilder innen egen spesialitet Kunnskapssirkelen og Forbedringskunnskap. LIS inviteres til å delta i pågående forbedringsarbeid ved enhetene.

Tilretteleggelse for ​​​for​​​​skning ved Barne- og ungsompsykiatrisk avdeling

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet​​​. ​

Felles k​o​​​mp​​etansemål

​​​De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag. 

Det kan være aktuelt å samarbeide med andre spesialiteter som for eksempel pediatri og psykiatri. ​​​

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

​​

Arbeidssted​​er som spesialist

Som ferdig overlege vil du i tillegg til å kunne jobbe ved enhetene som er nevnt over, kunne jobbe på poliklinikkene på Elverum, Tynset, Otta, Valdres og Gran, samt enhet for barn og familie på Gjøvik. ​​

Fant du det du lette etter?