HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Barnesykdommer

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i barnesykdommer

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet.

Gjennomføringsplan

Fase 1: 42 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum/Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Barne- og ungdomsavdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 18 måneder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus, inkludert minimum 6 månder på nyfødtintensiv
 • Avdeling/lærested: Barne- og ungdomspoliklinikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan


Beskrivelse av aktiviteten ved barne- og ungdomsavdelingene

I Sykehuset Innlandet er det to barne- og ungdomsavdelinger som samarbeider nært seg i mellom, med sykehusets øvrige avdelinger og med barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer

Avdelingen betjener Oppland og Nordre Ringsaker (Hedmark) og består av:

 • Barne- og ungdomspost med til sammen rundt 17 senger for pediatriske, kirurgiske og ortopediske pasienter (0 – 18 år)
 • Nyfødt intensivavdeling for syke/premature nyfødte (> 28 uker gestasjonsalder)
 • Barne- og ungdomspoliklinikk på Lillehammer
 • Barne- og ungdomspoliklinikk på Gjøvik
 • Leger og sykepleiere fra avdelingen arbeider dessuten i hjemmesykehus for barn og ungdom, habiliteringstjenesten for barn, Valdres lokalmedisinske senter (Fagernes) og Statens barnehus (Hamar)

Avdelingen har 19 legestillinger (11 overleger og 8 LIS/legespesialister) I tillegg er flere leger i forskningspermisjon. Til sammen har avdelingen ansatt 17 spesialister i barnesykdommer (per 2019). Aktivitetstall fra 2018; 2 033 døgnpasienter, 363 dagpasienter og 7 972 polikliniske pasienter.

Vaktordning
“To-sjikt” med LIS/legespesialist i forvakt og overlege i bakvakt. Avdelingens primærvakt (8-delt) har aktiv tjeneste hele døgnet. Bakvakt er til stede til klokka 20.00 på hverdager og til klokka 18.00 lørdager, søndager og helligdager (hjemmevakt deretter).

Barne- og ungdomsavdelingen Elverum

Avdelingen betjener Hedmark med unntak av kommunene Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal og består av:

 • Barne- og ungdomspost med ti senger for pediatriske, ortopediske, ØNH og øye pasienter (0 – 18 år)
 • Nyfødt intensivavdeling for syke/premature nyfødte (> 32 uker gestasjonsalder)
 • Barne- og ungdomspoliklinikk i Elverum
 • Lege fra avdelingen arbeider dessuten i habiliteringstjenesten for barn

Avdelingen har 13 legestillinger - 7 overleger og 6 leger i spesialisering (LIS).


Vaktordning
“To-sjikt” med LIS/legespesialist i forvakt og overlege i bakvakt. Avdelingens primærvakt (6-delt) har aktiv tjeneste hele døgnet. Bakvakt er til stede til klokka 16.00 på hverdager og til klokka 15.00 lørdager, søndager og helligdager (hjemmevakt deretter). Aktivitetstall fra 2018; 1 266 døgnpasienter, 200 dagpasienter og 5 020 polikliniske pasienter.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning

Lokalt utdanningsutvalg som består av spesialist og LIS, er ansvarlig for utarbeiding av plan for internundervisning, til sammen minst 90 minutter i uken. Der blir der det presentert teoretiske foredrag og kasuistikker - og innledet til diskusjoner. Undervisningen blir holdt av både overleger, legespesialister og LIS under veiledning, ofte med videooverføring mellom barne- og ungdomsavdelingene og deres enheter. Det avholdes også ukentlige akuttøvelser (scenariotrening) ved avdelingene og møter på tvers av sykehusenes avdelinger inkl. regelmessige perinatalmøter med gyn.-/fødeavdelingene.


​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskning ved Barne- og ungdomsavdleingen Lillehammer

Avdelingen har fire leger med doktorgrad, fire pågående doktorgradsløp og flere andre forskningsprosjekter. Det forskes på vekst, aktivitet og helse hos barn og ungdom, diabetes, autismespekterforstyrrelser, kronisk utmattelsessyndrom, medfødte hjertefeil, energidrikk, respirasjonsstøtte med mer.

Forskning ved Barne- og ungdomsavdelingen Elverum

Avdelingen har to leger som er i ferd med å fullføre doktorgrad. En innen asthma og allergologi og en innen nyfødtmedisin.


​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?