Overordnet utdanningsplan

Endokrinologi

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i endokrinologi

Før oppstart LIS 3 endokrinologi, skal alle læringsmål for LIS 1 og LIS 2 være oppnådd.

Totaltid på fem år er minimumstid. Det finnes to alternativer for suppleringstjeneste; seks måneder ved Oslo universitetssykehus eller tolv måneder ved Akershus universitetssykehus. Læringsmål som kan oppnås lokalt skal helst være oppnådd for oppstart suppleringstjeneste.


Gjennomføringsplan


Fase 1: 12 månder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Medisinske avdelinger
 • Læringsmål: Indremedisin del 2, inklusivt FKM

Fase 2: 24 månder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Medisinske avdelinger (untatt hos sykehuset på Tynset)
 • Læringsmål: Indremedisin del 2, inklusvit FKM

Fase 3: 18 månder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Endokrinologisk seksjon på sykehuset på Hamar eller Gjøvik
 • Læringsmål: 001 - 016, 019 - 021, 023 - 029, 035 - 043

Alternativ 1: 6 månder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet
 • Avdeling/seksjon: Seksjon for endokrinologi
 • Læringsmål: 017, 018, 022, 030 - 034

Alternativ 2: 12 måneder

 • Helseforetak: Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/seksjon: Seksjon for endokrinologi
 • Læringsmål: 017, 018, 022, 030 - 034

Beskrivelse av de endokrinologiske seksjoner

I Sykehuset Innlandet er det to seksjoner for endokrinologi; en på Gjøvik og en på Hamar.

Sykehuset Innlandet har totalt tre spesialister i endokrinologi og to til tre kandidater under utdanning i spesialiteten. De fleste LIS i indremedisin ved Hamar og Gjøvik kommer også innom seksjonene i forbindelse med ordinær rotasjon. Det er tilknyttet diabetessykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog til begge seksjonene. En av sykepleierne har i tillegg ansvar for endokrinologisk testing på hver seksjon.

Vaktordning

 • Hamar: LIS 2/3 går som sekundærvakt i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS 1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.
 • Gjøvik: LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten
De to seksjonene tilbyr et bredt tilbud innenfor det endokrinologiske fagområdet med utredning og behandling av diabetes mellitus, overvekt, dyslipidemi, sykdommer relatert til thyroidea, hypofyse, binyrer, gonader, kalsiummetabolisme og osteoporose. Totalt gjennomføres >7 000 konsultasjoner ved de endokrinologiske poliklinikkene årlig. Utredning av hormonproduserende svulster i hypofyse og binyrer foregår delvis lokalt, men vurderes og opereres som regel ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Seksjonen på Hamar har i tillegg til den jevne oppfølgingen av fotsår, tverrfaglig fotpoliklinikk med ortoped, ortopediingeniør, endokrinolog og diabetessykepleier en gang i måneden. Karkirurg tilkalles ved behov. Seksjonen på Gjøvik bruker sårpoliklinikk på kirurgisk avdeling i tillegg til diabetes fot-team i diabetespoliklinikken som samarbeider tett med ortopediingeniør og kirurg.

Kurs for type-2 diabetes holdes på Elverum, Hamar og Gjøvik. Temaspesifikke kurs som karbohydrattelling for personer med type-1 diabetes holdes på Gjøvik og Hamar.
Endokrinologisk testing foregår som regel ved poliklinikken. Unntak er tester som går over flere døgn og som gjøres på medisinsk sengepost. Intravenøs osteoporosebehandling foregår ved medisinsk behandlingsseksjon.

For å effektivisere oppfølging av Morbus Graves-pasienter, har seksjonen på Hamar innført telefonkonsultasjoner samlet til en dag i uken. Gravide diabetikere og svangerskapsdiabetes er likeledes samlet til fast ukedag, for tiden mandager. Samme dag har de har time hos jordmor og/ eller fødselslege.

Sengepostene som endokrinologene på Hamar har ansvar for er dimensjonert for ti pasienter. I tillegg til endokrinologi tar de imot generell indremedisin med spesielt fokus på nyremedisinske problemstillinger og forgiftninger. Her forventes det omorganiseringer i retning av mer endokrinologisk poliklinisk aktivitet. På Gjøvik har endokrinolog ansvar for «rød gruppe». Her legges det inn pasienter til indremedisinsk utredning og pasienter med endokrin sykdom.

LIS involveres i alle funksjoner ved seksjonen, inklusiv tverrfaglig aktivitet og pasient- og pårørendeopplæring. Det første året har de poliklinikk to dager i uka i dagarbeidsuker. De siste seks månedene før rotasjon tilstrebes kun poliklinikkarbeid utenom vakt.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Seksjonene samarbeider tett med øyeavdelingene på Lillehammer og Elverum. I tillegg til oppfølging av diabetespasienter, har øyelegene et godt tilbud om perimetri til hypofysepasienter og oppfølging og steroidbehandling ved endokrin oftalmopathi.

Nukleærmedisin på Lillehammer og Elverum har et godt tilbud innen de vanligste diagnostiske metodene som er aktuelle innen endokrinologien og de foretar også radiojodbehandling.

Ortopedi ved Gjøvik og Elverum deltar i samarbeidet om pasienter med diabetiske fotsår. I diabetes fot-team på Hamar møter ortoped og ortopediingeniør månedlig i tillegg til endokrinolog og diabetessykepleier. Karkirurg fra Hamar møter for tiden ikke regelmessig på tverrfaglig fotpoliklinikken, men er tilgjengelige for tilsyn og kaller inn pasienter på kort varsel.

Det er lokalisert en DXA-maskin både på Gjøvik og Elverum i tillegg til at Revmatismesykehuset på Lillehammer tar imot henvisninger til DXA. Alle de ortopediske avdelingene, med unntak av Tynset, tilbyr systematisk oppfølging av lavenergibrudd og henviser ved behov til endokrinolog.

Mamma-endokrinkirurgi er lokalisert til Hamar og der opereres det meste av endokrin halskirurgi i tillegg til mamma-operasjoner.

Urologisk avdeling Hamar, opererer tilsynelatende benigne ikke-hormonproduserende binyretumores som skal fjernes på grunn av vekst eller størrelse.

Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Oslo universitetssykehus har i avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, tre seksjoner som dekker faget endokrinologi. Seksjon for diabetes (Aker), seksjon for endokrine poliklinikker (Aker) og seksjon for spesiell endokrinologi (Rikshospitalet). Helseforetaket har lokalsykehusfunksjon i endokrinologi for det meste av befolkningen i Oslo og i tillegg regionfunksjoner i endokrinologi for Helse Sør-Øst. Aker dekker regionfunksjoner innen diabetes mellitus, thyroidea, osteoporose og kalsiumstoffskiftet. Rikshospitalet dekker de øvrige områdene knyttet til sykdommer i hypofyse og binyre, samt til endokrine tumorsyndromer.
 

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nettundervisning

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning med tilsammen 45 minutter i uken; med teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS. LIS deltar i tillegg på generell indremedisinsk undervisning 3x45 minutter per uke.

Det arrangeres nettundervisning utgående fra Oslo universitetssykehus annen hver uke. Ukentlige møter diskuteres.

Deltakelse på tverrfaglige møter

LIS deltar på ukentlige diabetesmøter med diabetessykepleier, endokrinolog og ernæringsfysiolog. Minst 50 prosent av møtene er forbeholdt tverrfaglig internundervisning. Møtene brukes også som diskusjonsform ved tildeling av teknisk utstyr til diabetespasienter.

LIS har tilbud om deltakelse på MDT-møter og endokrinkirurgiske røntgenmøter i utdannelses- øyemed. LIS fra mamma-endokrin-kirurgen deltar regelmessig på internundervisningen ved endokrinologisk seksjon Hamar.

 

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.​

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.


​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?