HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.

​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjemat.

Gjennomføringsplan


Fase 1: 33 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Gynekologisk avdeling/ Føde-/barselavdeling
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 2: 12 måneder i spesialiteten fødselhjelp og kvinnesykdommer

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 3: 15 måneder i spesialiteten fødselhjelp og kvinnesykdommer

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Læringsmål: I henhold til fagavtaler


Beskrivelse av føde-/barselavdelinger

I Sykehuset Innlandet er det tre føde-/barselavdelinger.

 • Kvinneklinikken Lillehammer har 8 overleger og 6 LIS. Det er tilstedevakt for LIS-leger og overleger. Dagvakt mandag til fredag 07.45 – 15.45, kvelds/nattevakt fra 15.15 – 09.00 Lørdag og søndag dagvakt 09.00 – 18.30, nattevakt fra 18.15 – 09.15.
 • Føde-/barselavdelingen Gjøvik har 6 overleger og 3 LIS. Det er 5 delt vaktturnus med hvilende vakt på huset etter klokka 22.00.
 • Føde-/barsel i Elverum har 6 overleger og 6 LIS. Det er 6 delt vaktturnus for overleger og LIS.

Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten

 • Kvinneklinikken Lillehammer: har områdefunksjon for risikogravide og tar imot fødende fra Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde med seleksjonskriterier som: komplisert diabetes mellitus, alvorlig preeklampsi, alvorlig vekstrestriksjon (>-22%), gestasjonsalder (forløsning på Kvinneklinikk < uke 30+0 for enkeltfødsler, forløsning på Kvinneklinikk < uke 32+0 for tvillingfødsler), flerlinger/vaginale tvillingfødsler, immunisering med betydning for barnet, alvorlige sykdommer hos mor, rusmiddelbruk under svangerskap, overvekt (BMI > 38). Voldtektsmottak er lokalisert til Lillehammer.
 • Føde-/barselavdelingen Gjøvik: forløsning etter uke 35 og ellers etter nasjonale føringer for fødselshjelp/prosedyrer i Sykehuset Innlandet. Utreder og behandler alle vanlig gynekologiske lidelser. Cancer: utreder, operer etter nasjonale retningslinjer og følger opp poliklinisk, palliative innleggelser og cytostatica henvises til Lillehammer.
 • Føde-/barselavdelingen Elverum: forløsning fra uke 32, har egen barneavdeling med nyfødtintensiv. Utredning og behandling av cancer og operer etter nasjonale retningslinjer, følger opp poliklinisk. Følger opp og gir kur til onkologiske gyn pasienter på onkologisk poliklinikk. Daglig poliklinikk på Hamar, tett samarbeid med kirurger og urologer. Voldtektsmottak er lokalisert til Elverum.


Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Avdelingene har et godt samarbeid med kirurgiske, medisinske og bildediagnostiske avdelinger, samt laboratoriefagene (patologi, mikrobiologi, klinisk/kjemisk) samt urologisk avdeling (Hamar) som har urolog tilgjengelig på dagtid på sykehuset på Lillehammer. I tillegg er det samarbeid med Revmatismesykehuset. Lillehammer har en forsterket barselenhet for mødre med rus og/eller psykiske problemer og har derfor et utstrakt samarbeid med barneavdelingen, barnefysioterapeut, BUP Sped- og småbarnsteamet, psykiatrisk poliklinikk samt med kommunehelsetjenesten; jordmødre, helsesøstre, fastleger.

Kvinneklinikken Lillehammer og avdelingen på Gjøvik har sommersamarbeid.

Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Tett samarbeid med kvinneklinikkene ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus/DNR og St. Olav i Trondheim.

​Utda​​nning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nett-/videoundervsining

Hver avdeling vil utarbeidet en plan for internundervisning med teoretiske foredrag samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene, samt av LIS under veiledning. Praktiske øvelser i obstetrikk, STAN/CTG gjennomgang og «boksen går» innen laparoskopi. Det er felles fagdager i Sykehuset Innlandet med øvelser i obstetrikk og STAN undervisning.

På Kvinneklinikken er det undervisning torsdag 08.00 - 08.30 samt 12.00 - 17.00 inklusiv fordypningstid. Et eget undervisningsutvalg planlegger undervisningen. I tillegg er det felles undervisning første fredag hver måned for alle avdelinger på Lillehammer på 45 minutter.

Avdelingene på Gjøvik og Elverum har 2x30-45minutter undervisning + 30-45 minutter «boksen går» hver uke. I tillegg er det enten fellesundervisning i Sykehuset Innlandet, veiledning eller samarbeidsmøte med jordmor en gang per uke.

Felles videoundervisning for føde-/barselavdelinger i Sykehuset Innlandet (en gang i måneden), og MTD møte og gjennomgang med DNR hver mandag er felles for alle avdelingene i sykehuset.

Deltakelse på tverrfaglige møter

På Lillehammer er det et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten og Barnevern da det er en Forsterket barselenhet for mødre med rus og/eller psykiske problemer der. I tillegg har avdelingene jevnlige møter med patologene, ukentlige røntgenmøter samt møter med barnelegene og anestesilegene. Det er tett samarbeid med kommune og barnevern der det er behov.

​Forskning​​

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.


Forskningsaktivitet i avdelingene

 • Kvinneklinikken Lillehammer: har en overlege og en jordmor med doktorgrad. Det er etablert Oppland Perinatale database der data fra fødeavdelingen i Oppland lagres med tanke på fremtidig forskning. Forskningsjordmor er i gang med Mobi-studier. Det er også satt i gang prosjekt med elektronisk evaluering av føde/barseloppholdet.
 • Føde-/barselavdleing Gjøvik: avdelingen deltar i kvalitetsstudier og registerstudier, samt nasjonale forbedringsprosjekter. LIS oppfordres til å være med på dette.
 • Føde-/barselavdeingen Elverum: avdelingen deltar i kvalitetsstudier og registerstudier, samt nasjonale forbedringsprosjekter. LIS oppfordres til å være med på dette. En overlege er med og skriver ny veileder i fødselshjelp samt publisering av artikler.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?