Overordnet utdanningsplan

Geriatri

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i geriatri

Generell del kan gjennomføres ved medisinske avdelinger på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. To av disse årene i del 2 kan også gjennomføres på Medisinsk avdeling Tynset. Utdanning i spesialiteten foregår ved medisinske avdelinger/geriatriseksjoner ved sykehusene Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår under.

Gjennomføringsplan

Fase 1: 36 måneder med generell del

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer, eventuelt Tynset i 24 måneder
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan


Fase 2: 12 måneder i spesialiteten geriatri

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling, geriatri
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan


Fase 3: 12 måneder i spesialiteten geriatri

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Avdeling/lærested: Geriatrisk avdeling
 • Læringsmål: 1 - 6, 21 og 31


Beskrivelse av geriatrisk seksjoner

Geriatrisk seksjon Lillehammer

Seksjonen har for tiden seks egne senger og  samarbeider med nevrologisk avdeling om slagenhetspasienter. Slagenheten (har for tiden seks senger) tilhører nevrologisk avdeling, men har daglig felles visittgjennomgang sammen med lege fra geriatrisk seksjon. Det er etablerte tverrfaglige møter geriater, ergo-/fysioterapi, pleietjenesten og ved behov andre faggrupper/seksjoner, i forhold til enkeltpasienter. Geriatrisk seksjon er under oppbygging og poliklinisk aktivitet har oppstart høsten 2019.

Geriatrisk seksjon har for tiden 1 overlegestilling og 1 LIS 2/3 tilknyttet seksjonen.

Geriatrisk seksjon Gjøvik

Seksjonen er en del av Medisinsk avdeling Gjøvik. Medisinsk avdeling har fra september 2019 til sammen 72 senger, samt disponible senger på felles intensiv/overvåkning, pasienthotell, medisinsk dagenhet og observasjonspost i akuttmottaket. På medisinsk avdeling er det årlig rundt 7 000 innleggelser. Det er to overleger med PhD og flere LIS i stipendiatstillinger. Det pågår aktiv forskning ved avdelinga.

Geriatrisk seksjon på Gjøvik har egen sengepost med ti senger; fem akuttgeriatriske senger og fem slagsenger. Det er to overlegestillinger og to LIS knyttet til seksjonen. Ved geriatrisk seksjon er det en overlege med PhD.

Det er på sengepost og poliklinikk sykepleiere med videreutdanning i geriatri, samt ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom, ernæringsfysiolog tilgjengelig. Det er daglige tverrfaglige møter.
Det er nevrolog tilstede en dag i uka. Fast tilsyn fra alderspsykiatrisk avdeling hver 14. dag der det kan planlegges alderspsyikatrisk vurdering av pasienter både på sengepost og poliklinikk.

Den polikliniske virksomheten i geriatri foregår normalt i snitt 1-2 dager per uke rundt tre pasienter per dag. I 2018 var det 395 konsultasjoner på geriatrisk poliklinikk. Mer enn 50 prosent er demensutredninger, i økende grad også førerkortutredninger og polyfarmasivurderinger. LIS 3 geriatri har poliklinikk en dag per uke og da i nært samarbeid med geriater.

Geriatrisk seksjon Elverum

Fast geriater vil bli ansatt på Elverum i februar/mars 2020. Geriater vil få ansvar for drift av slagenheten med fem senger. I tillegg vil geriater foreta tilsyn på pasienter på andre seksjoner på avdelingen og andre avdelinger på sykehuset. To LIS 2/3-leger vil til enhver tid være tilknyttet slagenheten/nyreseksjonen. Det vil bli bygget opp en geriatrisk poliklinikk med ergoterapeut i tillegg til geriater.

Vaktordning

Generelt går LIS 2/3 i samme vaktsjikt med LIS 1 i forvakt og overlege i bakvakt. LIS 2/3 fungerer som arbeidsleder overfor LIS 1 i akuttmottaket.

Elverum: LIS 2/3 går i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Hamar: LIS2/3 går som sekundærvakt i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Gjøvik: LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt.. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Lillehammer: LIS 2 /3 går i 16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Tilrettelegging av utdanning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Geriatrisk seksjon mottar uselekterte indremedisinske pasienter med vekt på geriatriske problemstillinger. Den polikliniske aktivitet må videreutvikles.

Det er lagt opp til at LIS har daglig overlege supervisjon ved previsitt/visitt. LIS3 vil få poliklinikk tilsvarende en dag per uke med tilgjengelig overlege for nødvendig supervisjon relatert til den polikliniske aktivitet. Det er i tjenesteplan avsatt studietid tilsvarende 1/2 dag per uke.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Geriatrisk seksjon er avhengig av tett samarbeid med de andre indremedisinske fagområdene, fysio- og ergoterapi, dedikerte pleiere med utdanning innen geriatri og nevrologisk kompetanse, samt bildediagnostikk og laboratorietjenester. Alt dette er stedlig tilgjengelig.

Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Ved spesielle behov, konsulteres Oslo Universitetssykehus for pasienter som trenger Regionsykehusfunksjon/«second opinion».

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nettundervisning

Det er plan for internundervisning, minimum 45 minutter i uken. Deler av undervisningen er nettbasert med geriatriske seksjoner i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst.

Undervisningsformen varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen holdes av overleger og av LIS.
LIS deltar i tillegg på de medisinsk avdelings generelle indremedisinske internundervisning.

Det er tverrfaglige møter med fysio-/ergoterpi, geriatrisk pleietjeneste og andre spesialiteter.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet innen oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Fant du det du lette etter?