Indremedisin del 3

Overordnet utdanningsplan

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i indremedisin (del 3)

For LIS i indremedisin del 3 tilbyr Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer 18 pluss 6 måneders tjeneste internt i Sykehuset Innlandet. Tjenesten skal fordeles på to sykehus. Hvilket av sykehusene som er aktuell vil være avhengig av behovet for tjeneste ved de ulike de indremedisinske seksjonene og hvilke læringsmål som skal oppnås. Om kandidaten fra tidligere har over seks måneders tjeneste ved seksjon for fordøyelsessykdommer, lungemedisin og hjertemedisin og intensivenhet, må det gjennomføres minst tre måneders tjeneste ved nevnte enheter i løpet av LIS 3 perioden.

Deler av LIS 3 indremedisin kan også gjennomføres ved Tynset etter individuell avtale, dersom kandidaten har tjeneste fra annet sykehus enn Tynset fra tidligere.

Gjennomføringsplan


Fase 1: 36 måneder i generell del

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset
  (Tjeneste på Tynset godkjennes med inntil 24 måneder, det er laget egen oversikt over hvilke læringsmål som godkjennes der)
 • Avdeling/læringssted: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 24 måneder i spesialiteten indremedisin

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan


Beskrivelse av medisinske avdelinger

Medisinsk avdeling Elverum er lokalsykehus for 65 000 innbyggere. Avdelingen tilbyr utdanning innen spesialitetene til gastroenterologi, nefrologi, lungemedisin og kardiologi. I tillegg har avdelingen egen slagpost og har ansatt geriater.

Avdelingen har 12 overleger og 11 LIS og behandler over 5 000 døgnpasienter i året i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. All pacemaker innleggelse for opptaksområdet til Hamar, Elverum og Tynset gjøres ved Medisinsk avdeling Elverum. Avdelingen står for dialysetilbudet og det elektive lungetilbudet for samme opptaksområde.

Medisinsk avdeling Gjøvik er lokalsykehus for 105 000 innbyggere. Avdelingen tilbyr utdannelse innen spesialitetene indremedisin, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, blodsykdommer, infeksjon, endokrinologi og vil gjenoppta utdannelsen i geriatri.

Avdelingen har 20 overleger og 16 LIS. Det er nærmere 7 000 døgnpasienter per år i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. Avdelingen dekker det endokrinologiske tilbudet for hele Oppland. Det er også en stor onkologisk virksomhet med stråleterapienhet som er organisert i en felles kreftavdeling.

Seksjon for fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjon og geriatri inkl. slagpost deler sengepost med til sammen 36 senger. Hjerte- og lungeseksjonene deler sengepost med til sammen 26 senger.

Hematologisk seksjon og Kreftavdeling og palliativt senter deler sengepost med til sammen 18 senger. Det er felles intensiv/overvåking med rom for luftsmitteisolat samt disponible senger på pasienthotell. Det er et godt samarbeid med de andre avdelingene på Gjøvik (kirurgisk avdeling (ortopedi og gastrokirurgi), gyn/føde, akuttmedisin, ØNH samt Gjøvik DPS og Enhet for spiseforstyrrelser).

Medisinsk avdeling Hamar har lokalsykehusfunksjon for 70 000 innbyggere og tar imot de fleste akutte indremedisinske problemstillinger. Avdelingen tilbyr utdanning innen spesialitetene gastroenterologi, kardiologi og endokrinologi. I tillegg har avdelingen egen slagpost.

Avdelingen har 11 overleger og 12 LIS og behandler nærmere 5 000 døgnpasienter i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. I tillegg til å være en generell indremedisinsk avdeling har avdelingen seksjoner for hjertesykdommer, gastroenterologi, onkologi og endokrinologi og en egen slagpost. Lunge- og infeksjonspasienter fordeles av en visittgruppe.
Det er godt samarbeid med lungelege og nyrelege på Elverum og disse konfereres og bistår med vurderinger ved behov. Onkologisk poliklinikk er tett tilknyttet medisinsk avdeling slik at onkologiske problemstillinger på inneliggende pasienter håndteres i samarbeid med spesialist. Dette innebærer også samarbeid med palliativt team.

I tillegg til de spesialitetene som er representert daglig på avdelingen er nevrolog, revmatolog-, lunge- og nyrespesialist regelmessig til stede på poliklinikken. Studiesykepleierne i sykehuset på Hamar har driften sin ved poliklinikken.

Medisinsk avdeling Lillehammer har lokalsykehusfunksjon for befolkning på omlag 85 000 og tilbyr utdanning innen de indremedisinske spesialitetene kardiologi, nefrologi, lungemedisin, gastroenterologi.
Avdelingen har ansvaret for dialysetilbudet i opptaksområdet til Lillehammer og Gjøvik og har ansvaret for enkelte infeksjonsmedisinske tilstander for helseforetaket.

Avdelingen har 26 overleger og 16 LIS og behandler over 5 600 døgnpasienter per år.

Avdelingen har seksjoner for hjertesykdom, nyresykdom (med egen dialyseavdeling), generell medisin, geriatri, fordøyelsessykdom og infeksjonssykdom, samt lungesykdom som inkluderer medisinsk faglig drift og ansvar for Granheim lungesykehus. I tillegg har avdelingen hematologisk poliklinikk.

Medisinsk avdeling Tynset har lokalsykehusfunksjon for 25 000 innbyggere og tar imot de fleste akutte indremedisinske problemstillinger. Avdelingen tilbyr i samarbeid med øvrige enheter i Sykehuset Innlandet spesialisering i indremedisin. Avdelingen har seks overleger og en LIS2 og behandler nærmere 2 000 døgnpasienter per år.

Avdelingen er en generell indremedisinsk avdeling uten seksjonering. Avdelingen har to dedikerte slagsenger og disponerer fire overvåkingsplasser men har ikke tilgang til ordinære intensivplasser for behandling av pasienter ut over 24 timer.

Avdelingen har spesialistpoliklinikk for hjerte, lunge, gastroenterologi, revmatologi og hematologi, og en poliklinisk cytostatikaenhet samt diabetessykepleier og revmatisk sykepleier er. Medisinsk avdeling Tynset deltar i oppdragsforskning og har egen studiesykepleier.

Vaktordning

Generelt går LIS 2/3 i samme vaktskikt med LIS 1 i forvakt og overlege i bakvakt. LIS 2/3 fungerer som arbeidsleder overfor LIS 1 i akuttmottaket.

Elverum: LIS 2/3 går i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Hamar: LIS2/3 går som sekundærvakt i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Gjøvik: LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt.. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Lillehammer: LIS 2 /3 går i 16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Tynset: LIS 2 er intermediærvakt to hverdager og hver femte helg med LIS 1 som primærvakt. Spesialist er bakvakt.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nett-/videoundervisning

Det vil ved hver av avdelingene bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken for generell indremedisin og 45 minutter for hver av spesialitetene som tilbyr utdanning for LIS 3.  Det vil der bli gitt teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene, samt av LIS under veiledning. Ved sykehuset på Tynset gis det mulighet til å delta på videoverførte undervisninger fra Hamar og Elverum.

Det foregår nett-/videoundervisning både innen endokrinologi, gastroenterologi, hematologi og infeksjonsmedisin. Hvor LIS deltar, vil være avhengig av hvilken seksjon de til enhver tid har tjeneste ved. For en del spesialiserte teoretiske læringsmål vil LIS ved Tynset bli tilbudt å koble seg på undervisning ved sykehuset på Hamar og/eller Elverum.

Deltakelse på tverrfaglige møter

De ulike spesialitetene har sine samarbeidsarenaer med spesialsykepleiere og tilgrensende spesialiteter i tillegg til regelmessige røntgenmøter. LIS vil i forbindelse med rotasjon ved de ulike enhetene vil involvert i møtene ved den aktuelle seksjonen.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2/3-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?