Overordnet utdanningsplan

Nevrofysiologi

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Overordnet utdanningsplan for spesialistutdanning i klinisk nevrofysiologi

Hoveddelen av utdanningen innen faget klinisk nevrofysiologi skjer ved Sykehuset Innlandet. Utover tjeneste ved klinisk nevrofysiologisk seksjon i helseforetaket, kreves også ett års rotasjon til seksjon for klinisk nevrofysiologi ved Oslo universitetssykehus, samt ett år ved nevrologisk avdeling i Sykehuset Innlandet.

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. Det er ønskelig at kandidaten har gjennomført minimum to år ved klinisk nevrofysiologisk seksjon Sykehuset Innlandet før sentral rotasjon, og det ønskes også gjennomført ett års tjeneste ved nevrologisk avdeling.

Gjennomføringsplan

Rekkefølgen i gjennomføringsplanen kan variere.

Fase 1: 12 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 24 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Klinisk nevrofysiologisk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 måneder innen spesialiteten nevrofysiologi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål
 • Avdeling/lærested: Klinisk nevrofysiologisk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Beskrivelse av klinisk nevrofysiologisk seksjon

Klinisk nevrofysiologi er en seksjon under nevrologisk avdeling i Sykehuset Innlandet.

Nevrologisk avdeling har sengepost med 20 senger, samt dagenhet og poliklinikk lokalisert på Lillehammer, videre dagenhet og poliklinikk på Elverum. Klinisk nevrofysiologisk seksjon har sin hoved lokalisasjon på Lillehammer, samt en satellittseksjon på Elverum, som betjenes av nevrofysiologiteknikere/sykepleiere.

Nevrologisk avdeling og klinisk nevrofysiologisk seksjon i Sykehuset Innlandet betjener befolkningen i Hedmark og Oppland med unntak av Kongsvingerregionen, og har et opptaksområde på 350 000 innbyggere.

Nevrologisk avdeling har 12 ansatte overleger og 14 LIS, mens det ved klinisk nevrofysiologisk seksjon er to overleger og to LIS. Det er også tilsatt tre nevrofysiologiteknikere på Lillehammer, og to på Elverum.

Det er ønskelig med minimum to års tjeneste ved seksjonen før sentral rotasjon, og utdanningsløpet kan også fortsette etter sentral rotasjon til alle læringsmål er oppnådd. Videre kreves ett års tjeneste ved nevrologisk avdeling i sykehuset.

Tjenesten foregår i hovedsak på Lillehammer, men det kan være aktuelt å utføre deler av tjenesten på Elverum etter nærmere avtale. Sentral rotasjon foregår ved klinisk nevrofysiologisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, fortrinnsvis på Ullevål. Dersom kapasitet og ønske, kan også deler av tjenesten utføres ved Rikshospitalet eller Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika, etter nærmere avtale.

Det utføres årlig om lag 6 000 undersøkelser ved klinisk nevrofysiologisk seksjon (Elverum og Lillehammer til sammen). Tallet er stabilt. Den største andelen av undersøkelser som foretas er polikliniske og elektive, mens om lag 1/3 gjøres på innlagte pasienter, i hovedsak på nevrologisk avdeling og barneavdelingen. Enkelte undersøkelser gjøres også på intensivavdelingen.

Ved nevrologisk avdeling hadde en i 2018 om lag 1 700 innleggelser, 900 dagbehandlinger og 4 000 polikliniske konsultasjoner.  Ved klinisk nevrofysiologisk seksjon på Ullevål var det i 2018 om lag 6 000 undersøkelser. Her utføres en større andel av undersøkelsene på innlagte pasienter, blant annet utføres langtids EEG-monitoreringer på premature/nyfødte.

Vaktordning

Det er per i dag ingen vaktordning for verken LIS eller overlege ved klinisk nevrofysiologisk seksjon i Sykehuset Innlandet, og det foreligger heller ingen planer om dette. Under tjeneste ved nevrologisk avdeling forutsettes at LIS tar del i vakt på linje med LIS innen spesialiteten nevrologi, per i dag 10-delt vakt. Oslo universitetssykehus Ullevål er eneste sykehus som har innført vaktordning for spesialiteten klinisk nevrofysiologi, og erfaren LIS må regne med å ta del i denne vaktordningen. Per i dag er det 7-delt vakt.

Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten

Klinisk nevrofysiologisk seksjon i Sykehuset Innlandet utfører alle vanlige nevrofysiologiske undersøkelser. Noen få undersøkelser utføres i et lite antall, eller ikke i det hele tatt, dette er bakgrunnen for krav om rotasjon. Dette gjelder EEG-undersøkelser på premature og nyfødte (utføres, men i lavt antall), og spesialundersøkelser som intracerebral EEG-monitorering, MEP (motorisk evoked potensials) og intraoperativ monotorering, som kun uføres på de største avdelingene.

Spesialiteten klinisk nevrofysiologi omfatter praktisk utførelse og tolkning av undersøkelser av det sentrale og perifere nervesystem. De viktigste undersøkelsesmetodene omfatter EEG (elektroencefalografi), NLH (nevrografi), EMG (elektromyografi), EP (evokes potensials), PSG (polysomnografi) og MSLT (multippel søvnlatenstest) i tillegg til sjeldnere utførte spesialundersøkelser.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Klinisk nevrofysiologi er en seksjon i nevrologisk avdeling, og har et tett samarbeid med denne avdelingen både gjennom daglig drift, felles pasienter og undervisning.

Det er også et tett samarbeid med barneavdelingen og habiliteringsavdelingen om utredning av anfallstilstander/mistanke om epilepsi.

Andre rekvirenter er primærhelsetjenesten, samt ortopedisk avdeling, i forbindelse med nevrografier grunnet traumatiske/ikke-traumatiske nerveskader, psykiatrisk avdeling i forbindelse med psykoseutredning, og alderspsykiatrisk avdeling i forbindelse med demensutredning.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen


Fagspesifikke læringsmål

Læringsmålene for spesialiteten klinisk nevrofysiologi dekkes i hovedsak innen Sykehuset Innlandet i det daglige arbeidet. Læringsmålene omfatter utførelse og fortolkning av spesialiserte nevrologiske undersøkelser som beskrevet over.

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning

Det er fast undervisningstid én time, to ganger per uke. Alle LIS/overleger i avdelingen deltar på undervisningen, og bidrar med å undervise de øvrige. Det brukes også en del nettbasert undervisning.  Det organiseres felles undervisning (nettbasert) for alle klinisk nevrofysiologiske seksjoner i landet en gang per måned.

Undervisningen tilpasses i stor grad sist ansatte LIS, og undervisningsplaner utarbeides av undervisningsutvalget på halvårlig basis. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål.

Utførte prosedyrer føres forløpende inn i Kompetanseportalen som dokumentasjon på gjennomført prosedyre frem til oppnådd læringsmål.

Deltakelse på tverrfaglige møter

Det er avdelingens mål å ha undervisning for samarbeidende avdelinger. I praksis has undervisning for nevrologisk avdeling halvårlig, og mer sporadisk for barneavdelingen. Det gjennomføres månedlige møter med nevrologisk avdeling for gjennomgang av felles pasienter, mer sporadiske møter med barneavdelingen.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Fant du det du lette etter?