Overordnet utdanningsplan

Nevrologi

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i nevrologi

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. Utdanning i spesialiteten foregår ved nevrologisk avdeling i Sykehuset Innlandet, primært på Lillehammer, men også dels på poliklinikken på Elverum.

Gjennomføringsplan


Fase 1: 24 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 12 måneder
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 måneder
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer og Elverum
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 6 måneder innen spesialiteten nevrologi
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Rikshospitalet, Ahus
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 6 måneder innen spesialiteten nevrologi
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Rikshospitalet,
 • Avdeling/lærested: Nevrologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan


Beskrivelse av aktiviteten ved nevrologisk avdeling

Sykehuset Innlandet har én nevrologisk avdeling. Sengeposten med slagenhet er lokalisert på Lillehammer, med nedslags felt på rundt 350 000 mennesker (Hedmark og Oppland, unntatt Kongsvinger-regionen), slagenheten har nedslagsfelt på rundt 80 000 (Lillehammer-regionen). Poliklinikk og dagenhet er lokalisert både på Lillehammer og Elverum. Nevrofysiologisk seksjon er lokalisert på Lillehammer, men en del undersøkelser gjøres også på Elverum. I tillegg har overlegene enkelt-dager på sykehusene i Gjøvik og Hamar.

Bemanning Lillehammer

Antall spesialister i den aktuelle spesialiteten: 6
Andre relevante spesialister: 2 dobbeltspesialister (nevrologi + klinisk nevrofysiologi), 1 spesialist i nevrologi som er kst overlege i klinisk nevrofysiologi
Antall LIS: 10 (+ 1 LIS i klinisk nevrofysiologi)

Bemanning Elverum:

Antall spesialister i den aktuelle spesialiteten: 4
Andre relevante spesialister: 0
Antall LIS: 0

Vaktordning

Nevrologisk avdeling Lillehammer

 • LIS har 10-delt tilstede-vakt
 • Overleger har 9-delt tilstede-/hjemme-vakt (to overleger på Elverum bidrar i vaktsjiktet)

Organisering av det daglige arbeidet / viktigste oppgaver

Dagen begynner med morgenmøte, med referering av nye pasienter og fordeling av oppgaver. Internundervisning er lagt til morgenmøtet tre dager i uka. Sengeposten er delt i tre grupper, med en overlege og en LIS på hver gruppe. Previsitt/visitt med bærbar PC med tilgjengelig DIPS for hver gruppe. Det er god kontinuitet i pasientbehandlingen ved at legene har hele uker med postarbeid. En LIS har vakt og tar imot nye pasienter på post (listepasienter) eller i akuttmottak. En overlege har dagvakt, og har ansvar for visitt på nevrologiske pasienter på Intensiv-avdelingen, nevrologiske pasienter eller tilsyn på andre avdelinger/sengeposter, vurdering av henvisninger, og supervisjon på poliklinikk/dagenhet. På poliklinikken har en LIS ansvaret for dagenheten, i samarbeid med spesialsykepleiere. Øvrige LIS/overleger har polikliniske pasienter.

LIS roterer mellom postuker, vaktuker, dagenhet og poliklinikk. Fordypningstid er lagt inn i tjenesteplanen.

På Elverum er det poliklinikk og dagenhet, samt avsatt tid for tilsyn på andre avdelinger tre halve dager i uka. En dag i uka har overlege fra Lillehammer tilsyn på pasienter på sykehuset på Gjøvik, og overleger fra Elverum har tilsyn og/eller poliklinikk på Hamar tre dager i uka.
Sengeposten har 20 senger. Dagenhet og poliklinikk ligger i samme etasje, med kontorplasser for LIS og noen overleger, mens enkelte overleger har kontor i 12. etasje, der det også er et soverom for LIS-vakt. Nevrofysiologisk seksjon er lokalisert i 3.etg. På Elverum har Nevrologisk poliklinikk og dagenhet en egen fløy, også med nevrofysiologisk utstyr.

Lillehammer: - Nevrologisk avdeling og poliklinikk, hadde i 2018 rundt 2 500 innleggelser, om lag 400 dagpasienter og rundt 4 700 polikliniske pasienter.

Det utføres ca. 400 Doppler-undersøkelser av halskar, ca 300 polikliniske spinalpunksjoner (i tillegg til spinalpunksjoner på inneliggende) og ca. 400 botulinumtoxin-injeksjoner.

Klinisk nevrofysiologisk seksjon hadde ca.6 500 undersøkelser på inneliggende og polikliniske pasienter hvorav over 2 000 EEG, 50 langtids-EEG, 3 000 nevrografier, ca.200 utløste responser og 100 søvn-undersøkelser (PSG/MSLT).

Elverum: - Nevrologisk poliklinikk hadde om lag 400 dagpasienter og 3 300 polikliniske pasienter.
Det utføres omlag 400 Doppler-undersøkelser av halskar, rundt 100 polikliniske spinalpunksjoner og rundt 500 botulinumtoxin-injeksjoner i året.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Avdelingen har ansvar for legetjenesten ved Habiliteringsavdelingen for voksne i Oppland, og samarbeider med alle andre avdelinger i Sykehuset Innlandet, mest de medisinske og akuttavdelingen/intensivavdelingen, men også kirurgiske (spesielt ortopedi), øye-avd., barneavdelingene, kvinneklinikken og ØNH-avd. Avdelingen utfører Doppler-undersøkelse av halskar på og slag- og TIA-pasienter, og samarbeider med karkirurgisk avdeling på Hamar. Det er tett samarbeid med rehabiliteringsavdelingene samt klinisk kjemisk avdeling og bildediagnostisk avdeling, inkludert god tilgang på CT, MR og nukleærmedisinske undersøkelser.

Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Vi samarbeider tett med Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, og i en del tilfeller med Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus og Revmatismesykehuset.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning/felles undervisning med andre

Det utarbeides for hvert semester en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken. Teoretiske foredrag med bestemt tema hver onsdag er felles mellom Lillehammer og Elverum via videokonferanse. Dessuten kasuistikk-møte hver tirsdag og litteraturmøte hver fredag, med unntak av første fredag i måneden. Da det er felles undervisning for hele sykehuset på Lillehammer. Undervisningen fordeles mellom overlegene og LIS. Mulighet for å delta på felles videomøter med andre nevrologiske avdelinger en gang i blant, og fellesundervisning i nevrofysiologi.

Tverrfaglige møter

Tverrfaglig møte med fysio- og ergoterapeuter en gang i uka på sengeposten. Mulighet for å delta på trestrøms MDT (Multidisiplinært team-møte) angående hjernesvulst-pasienter, på patologisk avdeling, dette avtales for hver gang.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktiviteten ved Nevrologisk avdeling

Forskningsaktiviteten har vært økende. En overlege og to konstituerte overleger har PhD, og to overleger samt en LIS er i gang med PhD-arbeid. I tillegg bidrar avdelingen i noen multisenterstudier, blant annet innen MS og hjerneslag.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?