Overordnet utdanningsplan

Nukleærmedisin

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i nukleærmedisin

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet.

Utdanning i spesialiteten foregår ved bildediagnostiske avdelinger Elverum-Hamar og  Gjøvik-Lillehammer med tilhørende nukleærmedisinske seksjoner på Elverum og Lillehammer.

Gjennomføringsplan


Fase 1: 12 måneder (1. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nukleærmedisin
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan
Fase 2: 12 måneder (2. år)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nukleærmedisin
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan
Fase 3: 12 måneder (3. år)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Radiologisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan
Fase 4: 6 måneder (3,5. år)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Nukleærmedisin
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan
Fase 5: 6 måneder (4. år)
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet
 • Avdeling/lærested: Nukleærmedisin
 • Læringsmål: Se fagavtale
Fase 6: 12 måneder (5. år)
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet
 • Avdeling/lærested: Nukleærmedisin
 • Læringsmål: Se fagavtale


Beskrivelse av nukleærmedisinsk seksjon

I Sykehuset Innlandet finnes det to nukleærmedisinske seksjoner; seksjonen på Elverum ligger under Bildediagnostikk, divisjon Elverum-Hamar og seksjonen på Lillehammer ligger under Bildediagnostikk, divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Avdelingene vil samarbeide om LIS-utdanningen i form av videooverført undervisning og hospitering på de ulike seksjonene.

Elverum
100 prosent seksjonsoverlege, 260 prosent bioingeniør, 100 prosent radiograf, 50 prosent sekretær. Det er per i dag ingen LIS tilsatt.

Lillehammer
100 prosent seksjonsoverlege, 330 prosent radiograf. Kontorressurs deles med generell seksjon, ABD. Det er per i dag ingen LIS tilsatt.

Spesialister


 • Elverum: en overlege i 100 prosent stilling
 • Lillehammer: en overlege i 100 prosent stilling
 • Leger med andre spesialiteter som arbeider på avdelingen/seksjonen
 • Elverum: kardiologer i 20 prosent stilling (hver mandag) til myokardscintigrafier
 • Radiologer til samgransking av CT ved hybridteknikk (PET/CT og SPECT/CT
 • Lillehammer: radiologer til samgransking av CT ved hybridteknikk (PET/CT og SPECT/CT ved import til fusjon)


Vaktordninger

Elverum
Overlege i 100 prosent dagstilling uten vaktordning annet enn generell beredskap. LIS: deltakelse i radiologisk primærvakt er under intern diskusjon og vurdering.

Lillehammer
Overlege i 100 prosent dagstilling uten vaktordning annet enn generell beredskap.
LIS: deltakelse i radiologisk primærvakt er under intern diskusjon og vurdering.

Medisinskteknisk utstyr

Elverum

 • Lab 1: SPECT(2 hode)-CT-anlegg, Siemens Symbia T6, 2008
 • Lab 2: 2-hodet gammakamera, Siemens Symbia S, 2013
 • Mobil:
  • PET /CT  (buss), GE Discovery 710, 2018
  • Technegasgenerator
  • Utstyr til belastninger ved myokardscintgrafi


Lillehammer

 • Lab 1: 2-hodet gammakamera, Siemens Symbia S, 2013
 • Mobil:
  • PET /CT  (buss), GE Discovery 710, 2018
  • Swirler til DTPA-aerosol til ventilasjonsundersøkelser


På Lillehammer belastes pasienter til myokardscintigrafier på medisinsk undersøkelsesenhet.

Antall nukleærmedisinske undersøkelser i Sykehuset Innlandet var til sammen 7 048 i 2018. Seksjonen på Elverum hadde 3 992 undersøkelser, seksjonen på Lillehammer hadde 3 056 undersøkelser.

Undersøkelsesspekteret på Elverum

 • Sentralnervesystemet: CBF, DaTSCAN, FDG-PET.
 • Hjerte/kar: Myocardscintigrafi stress og hvile. (Belastning: Sykkel, Adenosin. Regadenoson), Ca-score og MUGA. Hjerteamyloidose.
 • Lunge: ventilasjon og perfusjon.
 • Gastrointestinaltractus: Blødning, Meckel, Gallesyremalabsorpsjon, Ventrikkeltømming.
 • Urogenitalsystemet: Renografi: standard, diurese og ACE-belastning, og DMSA.
 • Endokrinologi: Thyreoidea og parathyreoidea.
 • Hematologi/lymfatisk vev: Lymfscintigrafi v/ ca mamma og malignt melanom (sentinel node) og lymfedrenasje over- og underekstremiteter.
 • Onkologi/inflammasjon: leucocyttscintigrafi ( dette preparatet produseres ikke lenger ), Octreoscan, 123I-MIBG, FDG-PET.
 • Målrettete lavdose- og fulldose-CT-undersøkelser uten/med kontrast
 •  Radionuklideterapi: Godartede thyroidealidelser, skjelettmetastaser ved ca.prostata.


Undersøkelsesspekteret på Lillehammer

 • Sentralnervesystemet: CBF, DaTSCAN, FDG-PET.
 • Hjerte/kar: Myocardscintigrafi stress og hvile. (Belastning: Sykkel, Adenosin. Regadenoson), Ca-score og MUGA. Hjerteamyloidose.
 • Lunge: ventilasjon og perfusjon; lunge funksjon.
 • Gastrointestinaltractus: Blødning, Meckel, Gallesyremalabsorpsjon, Ventrikkeltømming.
 • Urogenitalsystemet: Renografi: standard, diurese og ACE-belastning, og DMSA.
 • Endokrinologi: Thyreoidea og parathyreoidea.
 • Hematologi/lymfatisk vev: Lymfscintigrafi v/ ca mamma (sentinel node) og lymfedrenasje over- og underekstremiteter.
 • Onkologi/inflammasjon: FDG-PET, PSMA-PET, skjelettscintigrafi.
 • Radionuklideterapi: Godartede thyroidealidelser, skjelettmetastaser ved ca.prostata.

Spisskompetanse på de ulike sykehusene

Elverum

 • Vaktpostknuter ved maligne melanom
 • Scintigrafi med ligander til somatostatinreseptorer
 • Octreotidscintigrafi og MIBGscintigrafi.

Lillehammer

 •  «Sære, gammeldagse undersøkelser» (For eksempel: Cisternografi (CSF), Spyttkjertel, Miltscintigrafi, Galleveisscintigrafi, Blødningsscintigrafi)
 • Scintigrafi med ligander til dopaminreseptorer (basalganglier)
 • SMA-PET

Samarbeidende sykehus


 •  Lokalt
  • Elverum
  • Lillehammer
  • Faglig samarbeid med onkologer og lungemedisinere på de lokale sykehusene.
 • Regionalt
  • OUS; Det norske radiumhospital, Rikshospitalet og Ullevål
  • Faglig samarbeid med fysiker fra OUS


Forskningsaktivitet

 • Elverum: for tiden ingen
 • Lillehammer: for tiden ingen


​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning

LIS vil delta i internundervisning sammen med LIS i radiologi, og i tillegg ha nettbasert internundervisning sammen med Oslo universitetssykehus.
Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 2 x 45 minutter i uken. Det vil der bli gitt teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene på Elverum og Lillehammer, samt av LIS under veiledning. Deler av undervisningen vil bli holdt på videokonferanse slik at både lege på Elverum og Lillehammer vil kunne delta på undervisningen. OUS tilbyr også nettundervisning som vil inngå i planen. Utdanningsutvalget vil ha ansvar for å utarbeide en plan for internundervisningen.

Deltakelse på tverrfaglige møter

LIS vil delta på MDT møter som holdes på avdelingen innen de aktuelle fagfelt.


​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2/3-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Fant du det du lette etter?