HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Onkologi

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.

​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i onkologi

Før oppstart LIS 3 onkologi, må alle læringsmål for LIS 1 være oppnådd.
Onkologi er en egen spesialitet hvor kandidatene i løpet av utdanningstiden skal ha ervervet kunnskap både innen medikamentell onkologi og stråleonkologi. Dette gjenspeiles også ved at det for noen av læringsmålene kreves klinisk tjeneste både i medisinsk onkologi og ved stråleterapiavdeling for oppnåelse (eks ONC 028). I tillegg kreves 12 måneder indremedisinsk tjeneste. For noen av læringsmålene er full godkjenning først mulig etter sentral tjeneste. I ny ordning er fokus på oppnåelse av læringsmål fremfor på tid, men minimumstiden for spesialiteten er fem år.


Gjennomføringsplan


Fase 1: 24 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kreftpoliklinikker, kreftavdelinger og senter for lindrende behandling
 • Læringsmål: Alle øvrige læringsmål, samt FKM (fremgår av individuell læringsplan

Fase 2: 12 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål:  23 - 24 og  60 – 67, eventuelt noen FKM

Fase 3: 12 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Gjøvik
 • Avdeling/lærested: Kreftavdeling, Senter for lindrende behandling og seksjon for strålebehandling
 • Læringsmål: 28, 29, 36, 37, 45, 47,  49 - 52, 55, 57 og 59 

Fase 4: 12 måneder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus (fagavtale)
 • Sykehus: Ullevål og Radiumhospitalet
 • Avdeling/lærested: Avdeling for kreftbehandling
 • Læringsmål: 12, 15, 16, 18 - 20, 26, 43, 46, 48, 53, 54, 56 og 58

Beskrivelse av onkologiske seksjoner/avdelinger

I Sykehuset Innlandet har det til nå vært tre kreftpoliklinikker som utdanner LIS i onkologi: Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Fra januar 2019, er Lillehammer og Gjøvik slått sammen til en administrativ enhet, Kreftavdeling og senter for lindrende behandling.

Avdelingen består foruten de to kreftpoliklinikkene av Stråleenheten på Gjøvik og Palliative team på Gjøvik og Lillehammer. I tillegg planlegges ansvar for en sengepost på Gjøvik. Det vil fremdeles være LIS på begge de somatiske sykehusene i Oppland, samt på Hamar. De fleste ansatte sykepleiere er kreftsykepleiere, og foruten tett samarbeid med disse, er det tett kontakt med de palliative team. På Stråleenheten samarbeider vi med stråleterapeuter og medisinske fysikere.

Ved seksjon for onkologi Hamar er det fem overleger, hvorav en innehar et professorat. Det er tre LIS ved seksjonen. Ved onkologisk avdeling Gjøvik-Lillehammer er det for tiden fem overleger inkludert stråleterapienheten og syv LIS. For tiden er all aktivitet poliklinisk, pasienter som trenger sykehusinnleggelse, legges inn på kirurgiske eller medisinske avdelinger. Samlet i Sykehuset Innlandet ble det ved de tre enhetene avviklet rundt 17 000 polikliniske konsultasjoner hvorav det ble gitt kurer ved omtrent 7 000 av disse. Det var i 2017 >11 000 fremmøter for strålebehandling.

Vaktordning

Det er ingen vaktordning for LIS eller overleger i onkologi, men det forutsettes vaktarbeid under den indremedisinske tjenesten samt ved Oslo universitetssykehus.

Kreftenhetene i Sykehuset Innlandet behandler alle kreftsykdommer, foruten der det er nasjonale føringer for sentralisert behandling, som for eksempel aggressive lymfom hos yngre pasienter, testiscancer, sarkomer, ØNH-kreft og analcancer. Behandling for gynekologisk cancer blir startet opp ved Radiumhospitalet, gynekologene i Sykehuset Innlandet administrerer i stor grad behandlingen i Innlandet. Hematologene har det primære behandlingsansvar for hematologiske maligniteter. Det er mulig det blir foretatt mer funksjonsfordeling innad i Sykehuset Innlandet de kommende årene, men dette er på planleggingsstadiet. Per nå behandles relativt like pasientgrupper ved de tre kreftpoliklinikkene, og det gis medikamentell kreftbehandling ved filialer på Otta, Fagernes og Tynset. Kreftenheten på Hamar bemanner også en poliklinikk på Elverum, hvor det er svært nært samarbeid med lungelegene. Stråleterapienheten har ansvar for pasienter fra hele Sykehuset Innlandet, og tilbyr kurativ behandling ved ca mammae, ca prostatae og ca cutis samt aggressive primære CNS-tumores. Det gis palliativ strålebehandling ved nærmest alle former for kreft.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Ved alle tre sykehusene er det et tett og nært samarbeid med kirurgiske og medisinske enheter. Formell previsitt er tilknyttet en av de medisinske postene og det er ukentlige MDT-møter. Det er spesielt nært samarbeid med røntgenleger, mamma-, gastro- og urokirurger samt lungeleger, hematologer og patologer. Fra tid til annen holder samarbeidende avdelinger undervisning.

Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Det er avklart hvilke diagnosegrupper som skal behandles regionalt, og det samarbeides om disse pasientene. Det inngås nå også samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus for å sikre flyt i LIS-utdanningen.

​Utda​​nning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen


Tilrettelegging av utdanning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Det er Sykehuset Innlandet som foretak som vil stå for utdanningen i onkologi. I videre beskrivelse, vil fokus derfor være å gi en fremstilling av hva som samlet vil kunne tilbys i LIS-utdanningen.

Sykehuset Innlandet har stråleenhet lokalisert til sykehuset på Gjøvik. Det vil være nødvendig for LIS i onkologi å være på minst to av «husene», hvorav tiden på stråleenheten er obligatorisk, med mindre en ikke er lengre enn minstetid ved ett av universitetssykehusene med stråleenhet.

Kreftenhetene på Lillehammer og Hamar har ren poliklinisk virksomhet, på Gjøvik planlegges sengepost. Per i dag er mange strålepasienter inneliggende og får regelmessig tilsyn av lege fra stråleenheten, likeledes bidrar onkolog i noen grad med previsitt på sengeposten hvor de fleste inneliggende pasienter er kreftpasienter.

Ved Lillehammer og Hamar, er det som nevnt ikke egen sengepost, men det er til enhver tid kreftpasienter inneliggende ved medisinske og kirurgiske avdelinger. Anslagsvis går en av avdelingens leger tilsyn på et par pasienter per dag.

Det vil forsøkes å legge til rette for relativt like rutiner, noe som vil gå seg til over tid. Det er avsatt tid til LIS-koordinator som vil være tilstede på Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

LIS vil ved oppstart av sitt utdannningsløp være mest involvert i pasientene som kommer for planlagte kurer. De vil gjøre selvstendige vurderinger av allmenntilstand og labverdier, under nøye veiledning av overlege. Det er daglige møter hvor kurpasientene gjennomgås, både før og etter de er kommet for behandling. Etter en viss tid vil LIS få egne polikliniske vurderinger, med nær støtte av overlege. Poliklinisk vurdering gjennomgås med overlege før beslutninger taes. LIS vil starte sin polikliniske virksomhet med lymfomkontroller og adjuvante problemstillinger innen bryst- og tarmkreft. Senere i utdanningsløpet vil poliklinisk arbeid også innbefatte vurderinger av pasienter i et palliativt løp. En tilstreber jevn progresjon.

For å få mest mulig utbytte av tiden på stråleterapiavdelingen, anbefaler vi at kandidaten har arbeidet noe tid innen medikamentell onkologi, minimum 1 år. Her starter en også med kurative pasientforløp innen brystkreft og uroonkologi, men en må raskt – i samarbeid med overlege – vurdere komplekse palliative situasjoner.

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nettundervisning

Det er allerede utarbeidet en felles plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken, via videoverføring. Dette har fungert meget godt i noen år nå. Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål.  Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS, hovedsakelig innen onkologi, men også av samarbeidende avdelinger som for eksempel kirurger, radiologer og patologer.

Nettundervisning benyttes i vesentlighet ikke.

Det er ved alle enhetene ukentlige MDT-møter innen mamma-, uro-, lunge- og gastroonkologi samt hematologi, melanom og nevro-onkologi. Det legges til rette for og oppfordres til at LIS skal delta i minst ett av disse møtene pr uke. Det er også regelmessige møter med radiologer med stort læringspotensiale.


​Forskning​​

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?