Overordnet utdanningsplan

Øre-, nese-, halssykdommer

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i øre-, nese- og halssykdommer

Fase 1: 42 måneder innen spesialiten

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum og Gjøvik
 • Avdeling/lærested: Øre-, nese-, halsavdeling
 • Læringsmål: Læringsmål slik det fremgår i Kompetanseportalen

Fase 2: 18 måneder innen spesialiteten

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus Ullevåll/Rikshospitalet
 • Avdeling/lærested: Øre-, nese-, halsavdeling
 • Læringsmål: I henhold til fagavtale


Beskrivelse av Øre-, nese-, halsavdelinger

I Sykehuset Innlandet er det øre-, nese-, halsavdelinger på Elverum og Gjøvik.

Elverum

Avdelingen har 31 ansatte, hvorav 9 legestillinger (6 overleger og 3 LIS), 6 sykepleiere, 5,5 audiografer og 8,5 sekretærer.

LIS går 5-delt hjemmevakt, spesialistene går 6-delt hjemmevakt.

Avdelingen tar imot alle typer pasientgrupper innenfor ØNH-tilstander. De gangene det er behov for frekvensspesifikk hjernestammeaudiometri ved hørselsutredning av barn, henvises disse hovedsakelig til Gjøvik. 
Tumores i øre/nese/hals-området utredes primært her, og CanCere og enkelte andre tilstander henvises til Øre/nese/hals på Oslo universitetssykehuset Rikshospitalet for behandling. Barn som utredes for nedsatt hørsel, og der det er behov for hjernestammeaudiometri, henvises hovedsakelig til Øre-, nese-, halsavdelingen på Gjøvik.
Større cansere i øre-, nese-, hals-området og enkelte andre spesialiserte tilstander utredes primært her, og henvises til Øre, nese, hals Oslo universitetssykehus Rikshospitalet for behandling.

Innad i Sykehuset Innlandet er det samarbeid med de fleste avdelinger. Det er et godt samarbeid med medisinsk avdeling når det gjelder utredning av lymfom, hvor ØNH enten bistår med biopsier av lymfeknuter på hals eller står for hovedutredningen, og medisinsk avdeling står for utførelse av benmargsbiopsi. I tillegg samarbeider avdelingene om pasienter med søvnapnesyndrom som samtidig har lungepatologi eller mistanke om det, og som da har behov for ulike typer behandling for dette.

For øvrig samarbeider ØNH mye med barneavdelingen om tilstander som krysser fagfeltene; som for eksempel infeksjonsproblematikk. Det er også et samarbeid med øyeavdelingen spesielt ved traumer og ved infeksjoner i nær relasjon til øyet. Endoskopisk tåreveiskirurgi gjøres sammen med øyelege.

Gjøvik

Avdelingen har ganske lik bemanning og vaktordning som Elverum.
På Gjøvik gjøres all kirurgi og utredning som er naturlig på en ØNH avdeling med unntak av ørekirurgi. Det gjøres noe thyroideakirurgi. Det er tett samarbeid med tann/kjeve poliklinikk.

Det er faste samarbeidsmøter med anestesiavdelingen, operasjonsavdelingen og kirurgisk avdeling der ØNH har sengepost. Det er også faste møter på avdelingens underseksjoner: søvn, hørsel og cancerutredning. I tillegg er det faste møter med avtalespesialistene i Oppland. ØNH har faste øvelser på dokke sammen med anestesi/kirurgisk og medisinsk avdeling om fremmedlegemefjerning i luftveier.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen


Tilrettelegging av utdanning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

LIS involveres i alle funksjoner ved avdelingene. Det er stor poliklinisk virksomhet i tillegg til kirurgi, småkirurgi og øyeblikkelig hjelp-funksjon. Avdelingen har felles previsitt på morgenmøtet, deretter visittgang hvor overlege går visitt sammen med LIS som har dagvakt. Utfra hvor erfaren LIS er, overlates visittgang etter hvert til LIS ut fra kompetanse i forhold til hvilke problemstillinger det gjelder.

Alle LIS har en til to poliklinikkdager per uke, 1-2 operasjonsdager per uke og 1-2 dagvakter per uke. Det tilstrebes at en overlege er tilgjengelig for LIS ved behov til enhver tid, samtidig som denne hjelper til når det er høy arbeidsbelastning med mange pasienter.

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning og nettundervisning

Det utarbeides plan for internundervisning, til sammen 90 min i uken. Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS.
Nettundervisning arrangeres ukentlig av nettundervisningskomiteen, med varighet 45 minutter med unntak av ferier og høytider. LIS skal delta på denne så sant de er tilstede. Alle LIS skal forberede og holde en nettundervisning i løpet av sin utdanningstid.


​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.


Tilretteleggelse for forskning ved ØNH-avdelingene

En spesialist ved avdelingen i Elverum har doktorgrad fra Polen. Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. For tiden er ingen LIS ved avdelingen i PhD-løp.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?