Overordnet utdanningsplan

Øyesykdommer

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i øyesykdommer

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås lokalt. Spesialiseringen inneholder 110 læringsmål i tillegg til felles kompetansemål og en prosedyreliste. Det er skrevet en fagavtale med Oslo Universitetssykehus for sentral rotasjon i 18 måneder for å nå spesifikke læringsmål som ikke kan nås lokalt. 
Her kan du lese læringsmålene
Utdanning i spesialiteten foregår ved øyeavdelingen i Sykehuset Innlandet, primært på Elverum men også dels på Lillehammer. 

Gjennomføringsplan


Fase 1: 12 måneder (1. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 12 måneder (2. år)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 måneder( 3. år)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 6 måneder
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Foretak: Elverum og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 12 måneder innen spesialiteten øyesykdommer
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Foretak: Ullevål
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 6: 12 måneder innen spesialiteten øyesykdommer
 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Foretak: Ullevål
 • Avdeling/lærested: Øyeavdeling
 • Læringsmål: Se fagavtale


Beskrivelse av øyeavdelingen

Sykehuset Innlandet har øyeavdeling både i Elverum og på Lillehammer.
Begge avdelinger har vaktansvar, men Elverum dekker vakter for sykehusets opptaksområde i helger, helligdager og noe ferietid. Begge avdelinger har en bred poliklinisk virksomhet som dekker de fleste fagfelt i øyefaget. Det er høy operasjonsaktivitet på begge steder, inkludert katarakt-, glaukom-, og strabismekirurgi. Det er i tillegg høy aktivitet på injeksjonspoliklinikken. Ved behov for innleggelser benyttes ortopedisk sengepost i Elverum.

Vaktordning

Avdelingen har ti spesialister og fem LIS. Det er 5-delt vakt for LIS-leger; passiv vakt på kveld og natt. Bakvaktsordning.

Organisering av det daglige arbeidet / viktigste oppgaver

Arbeidsdagen starter med et felles legemøte klokka 08.00 - 09.00; agenda er vaktrapport og visitt. I tillegg brukes tiden til faglige diskusjoner og administrativ informasjon. Operasjoner starter klokka 08.30. Poliklinikken er aktiv fra klokka 09.00 - 15.00. Lunsj fra klokka 11.30 -12.00. Administrasjon fra klokka 15.00 - 16.00.

Avdelingen har en avtale med ortopedisk sengepost ved behov for innleggelser. Avdelingen har 5-delt vakt. Aktiv vakt for LIS til klokka 18.00 hverdager. Overlege i bakvakt har passiv vakt fra klokka 16.00 på hverdager. LIS har helgevakt fra fredag til mandag med noe avsatt aktiv tid på dagtid lørdag og søndag. Overlege i bakvakt har passiv bakvakt i helgene fra fredag til mandag.

Øyeavdelingen på Lillehammer har døgnvakt i ukedager (bortsett fra helligdager og enkelte ferieperioder hvor Elverum har vaktansvar). Bakvakt har avsatt noe tid på dagtid til veiledning av LIS. LIS har avsatt fire timer hver uke til fordypning. De deltar i faglige møter jevnlig med LIS på andre avdelinger i HSØ. Dette foregår i en rotasjonsordning.

​Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supervisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.


Internundervisning

Det er utarbeidet en plan for internundervisning. Det vil bli lagt opp til to timers strukturert undervisning per uke. Hver undervisningstime er normalt på 45 minutter, til sammen 90 minutter i uken. Vanligvis vil undervisningen være fordelt på spesialister og LIS, slik at man får en god kombinasjon av egen deltakelse, litteratursøk og presentasjon på den ene siden, og veiledning av spesialist på den andre siden. Minst én av overlegene skal være til stede ved hver internundervisning. Det forventes dermed både deltakelse og egenaktivitet fra kandidatens side for gjennomføring av undervisningsprogrammet. Det vil være teoretiske foredrag, kasuistikker og diskusjoner.

​Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet
Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.


Deltakelse på tverrfaglige møter

Det tilstrebes faglige møte med andre avdelinger, fortrinnsvis nevrologisk-, reumatologisk og bildediagnostisk avdeling.

​Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til  læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?