HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Plastikk-kirurgi

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​​

Gjennomføring​​​splan for spesialistutdanning i endokrinologi

Formålet med overordnet utdanningsplan er å vise hvor utdanningen skal foregå og estimert tid for de ulike​ delene av utdanningsløpet. Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål med unntak av de postbariatriske som kan oppnås lokalt.​

Utdanning i spesialiteten foregår ved kirurgisk avdeling / seksjon for plastikk-kirurgi, Hamar. Del 2 kan gjennomføres ved kirurgiske avdelinger på Hamar, Gjøvik eller Lillehammer.

Gjennomførin​gsplan

Fase 1: 24 måne​​der (1. og 2. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Kirurgi del 2

Fase 2: 12 måneder​​ (3. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 3: 12 måneder (4. år​) innen spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: -
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 4: 6 måneder i​​nnen spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Helse Bergen
 • Sykehus: Haukeland universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Brannskadeavsnittet
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 5: 6 måneder innen ​​spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar eller Tynset
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Beskrivelse av plastikk-kirur​​​gisk seksjon

Plastikk-kirurgisk seksjon Hamar står i hovedsak for det plastikk-kirurgiske tilbudet i Innlandet m​​ed et opptaksområde på om lag 337 000 innbyggere. I tillegg er det aktivitet ved kirurgisk avdeling på Tynset hvor den post-bariatriske kirurgien gjennomføres.

Kirurgisk avdeling Hamar har et opptaksområde på 80 000 - 400 000 (avhengig av type spesialitet) og er den største «bløtdelskirurgiske» avdelingen i landet utenfor universitetssykehus. Avdelingen er har 23 overleger og 16 LIS samt turnusleger fordelt på gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og mamma/endokrin og plastikk-kirurgi (fra 2012).​

Bem​anning

På plastikk-kirurgisk seksjon er det for tiden en overlege i 100 prosent stilling, en overlege i fast vikariat 20 prosent, en konstituert overlege 100 prosent for tiden ved Oslo universitetssykehus, tilbake januar 2020 og LIS i rotasjon.

Vakto​rdning

LIS 2/3 går i 1​​0-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlege vakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi.

Organisering av ​det daglige arbeidet / viktigste oppgaver

Plastikk-kirurgisk seksjon er med på felles kirurgisk morgenmøte to dager i uka før seksjonen har eget møte. De øvrige dagene har plastikk-kirurgisk seksjon eget møte med gjennomgang av inneliggende pasienter (previsitt) og dagens operasjoner. Det er også rom for å diskutere andre kasus, komplikasjoner, teknikker etc. Det er god kontinuitet i pasientbeh​​andlingen med visitt av pasientene pre- og postoperativt og ved oppfølging på poliklinikken. Seksjonen har poliklinisk virksomhet to dager i uken og operasjon tre dager i uken. En av disser er avsatt til primære rekonstruksjoner, men kan også brukes til andre type operasjoner.

Etter innføring av plastikk-kirurgi i Sykehuset Innlandet, og særlig i perioder med to spesialister, ser vi økt kvalitet i behandlingen av pasienter som tidligere har ble definert som «generell kirurgiske pasienter». Dette gjelder pasienter med brannskader, dekubitus, andre store sår som trenger hudtransplantasjon, og større hudtumorer inklusive maligne melanom som trenger glandeltoilett.

LIS går i 10-delt vaktskikt og det er seksjonert bakvakt i alle subspesialiteter. Plastikkirurg har beredskapsvakt.

Avdelingen har traumaansvar for både Hamar og Elverums opptaksområde. Seksjonen har om lag 330 operasjoner (døgnpasienter) 200 dagkirurgiske pasienter og rundt 880 polikliniske konsultasjoner.

Sengepost deles med mamma/endokrin og kar og det er i gjennomsnitt tre til fire pasienter inneliggende per dag. I 2015 var det 331 innlagte pasienter.

Kontorplasser for legene og sekretærene er i samme korridor, mens LIS i rotasjon til dels har kontor i etasjen under.

Det er fem operasjonsstuer på sentraloperasjon og tre stuer på dagkirurgi.

Spesialkompetanse/om​rådefunksjoner

Seksjonen er den eneste med plastikk-kirurgisk kompetanse i Sykehuset Innlandet. All behandling av malignt m​elanom og Sentinel node diagnostikk i foretaket er sentralisert hit.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Seksjonen arbeider tett sammen med de andre avdelingene ved Sykehuset Innlandet Hamar (bløtdelskirurgi, indremedisin, onkologi). Spesielt fremheves samarbeidet med mamma-endokrinkirurgene om primær rekonstruksjon.

Postbariatrisk kirurgi gjøres ved sykehuset på Tynset. De vil ta imot kandidater for opplæring i postbariatriske læringsmål.

Seksjonen samarbeider også med ortopedisk avdeling og øyeavdelingen på Elverum og med øre/nese/hals på Gjøvik når det er behov for dette. 

Bildediagnostikk med UL, CT, MR og Brystdiagnostisk senter ligger like ved poliklinikken.

Det samarbeides med nukleærmedisin på Elverum om Sentinel node prosedyre ved maligne melanomer (oppstart 21.08.2017).

Patologisk laboratorium er lokalisert på Lillehammer og stråleenhet på Gjøvik. Siden det er samme sykehus og samme innlogging og tilgang til journaler er det lett å kommunisere og samarbeide om pasientene.

Vi har allerede innledet et samarbeid med plastikkirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus, hvor plastikkirurger derfra har vært med på å starte opp primær- og sekundærmamma-rekonstruksjon i Sykehuset Innlandet. Det er planlagt et videre samarbeid fremover. Overlege i plastikk-kirurgi har flere ganger hospitert ved Rikshospitalet, Ullevål og Sykehuset Telemark, Skien.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervis​ning/felles undervisning med andre

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken med teoreti​​ske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene på Elverum og Lillehammer, samt av LIS under veiledning. PSEN (Plastic surgery education network) ble innført fra 1. mai 2015.

Deler av undervisningen vil bli holdt på videokonferanse slik at både lege på Elverum og Lillehammer vil kunne delta på undervisningen. OUS tilbyr også nettundervisning som vil inngå i planen. Utdanningsutvalget vil ha ansvar for å utarbeide en plan for internundervisningen.

Deltakelse på tverrfaglig​​e møter

Tverrfaglig møter med ​​onkolog og patolog (på tele) en gang per uke angående malignt melanom og hudtumores.


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til phd- og postdok-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivi​tet Hamar

Urologi: En overlege urologi er i doktorgradsarbeid, og det er klinisk forskning basert på registrering av resultater etter robotassisterte radikale prostatectomier utført på Hamar. En LIS3​​ urologi  har doktorgrad.

Karkirurgi: En overlege har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner

Gastrokirurgi: En overlege er i doktorgradsarbeid, og en overlege har doktorgrad.

Mamma/endokrin/plastikk: En LIS 2 skal forsvare sin doktoravhandling i september 2019

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LIS i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide.


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Fant du det du lette etter?