HELSENORGE
Overordnet utdanningsplan

Psykiatri

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i psykiatri

Divisjon psykisk helsevern er godkjent for hele utdanningsløpet for spesialiteten innen voksenpsykiatri, men ingen avdeling er godkjent for alle tjenesteområdene. Det betyr at LIS roterer på de ulike avdelingene. Det er laget en egen retningslinje for tilsetting og rotering av LIS og opprettet et rotasjonsutvalg som koordinerer rotasjon mellom avdelingene.

Divisjonen består av flere avdelinger. Oppland har to DPS, Gjøvik og Lillehammer som dekker hvert sitt geografiske område, tilsvarende to DPS i Hedmark med Elverum-Hamar og Tynset. Sengepostene Reinsvoll og Sanderud er sykehusavdelinger som dekker hele opptaksområdet. Hver av avdelingene har et visst antall LIS. Hver LIS ansettes ved en avdeling. Ved oppstart lages en utdanningsplan med rotasjon for hver LIS som dekker hele utdanningsforløpet.

Om utdanningsvirksomheten

Direktør medisin og helsefag er av administrerende direktør delegert det overordnede ansvaret for utdanningen. Det organisatoriske og faglige ansvaret følger linjeledelsen. For intern harmonisering av utdanningsløpene innad i Sykehuset Innlandet er det opprettet overordnet utdanningsutvalg (under fagrådet). Disse består av en spesialist fra hver avdeling som tilbyr utdanning innen den gitte spesialiteten og minst en LIS-representant. Utvalget fungerer som Direktør medisin og helsefags rådgivende organ og kalles inn på sak. Det skal gjennomføres minst ett møte per år.


Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca. 1 650 årsverk. og behandler mer enn 16 000 pasienter per år. Divisjonsledelse har hovedsete i Brumunddal, Hedmark.

Bemanning døgnposter

Reinsvoll (Oppland): Enheten har ti overleger og ni LIS, LIS går i forvakt

Sanderud (Hedmark): Enheten har seksten overleger og ni LIS, LIS går i forvakt

DPS Lillehammer: Enheten har to overleger og tre LIS

DPS Gjøvik: Enheten har seks overleger og fem LIS

DPS Elverum-Hamar: Enheten har to overleger og to LIS

DPS Tynset:  Samlet enhet poliklinikk og døgn, enheten har fire overleger og en LIS

Bemanning Distriktspsykiatrisk senter med poliklinikker og ambulante team

DPS Lillehammer: Enheten har syv overleger og seks LIS

DPS Gjøvik: Enheten har tolv overleger og to LIS

DPS Elverum-Hamar: Enheten har elleve overleger og fire LIS

Utdanningsforløpet

Poliklinikk

Her får LIS erfaring i utredning og spesifikk psykiatrisk diagnostikk. Både utredning og videre behandling utformes sammen pasienten og eventuelt kommunale aktører. LIS får erfaring med spesifikke terapeutiske intervensjoner inkludert medikamentell behandling. Under poliklinikktjenesten kan deler av tiden brukes i ambulant akutt-team for tidlig å få erfaring med vurdering av krisesituasjoner. Ved tjeneste i spesialpoliklinikker får LIS mer inngående kjennskap til utfordringer knyttet til spesifikk pasientgrupper.

Døgn

Ved DPS er døgnbehandling vanligvis ledd i en poliklinisk eller ambulant behandling (AAT). Som oftest er det behov for flere rammer rundt behandlingen samt for flere faggruppers bidrag til diagnostikk og behandling. LIS får god erfaring med tverrfaglig arbeid, blant annet miljøterapi.

I døgnposter på sykehus er pasientene innlagt i lengre tid. LIS får erfaring med spesifikke diagnostiske verktøy, observasjon av pasienter over tid og tverrfaglig samarbeid for diagnostikk og videre behandling. LIS går inn som en del av det tverrfaglige teamet. Her ligger det godt til rette for ha vurderinger sammen med overlege.

LIS får erfaring med suicidal- og voldsrisikovurdering, medikamentell behandling over tid og hvordan Lov om psykisk helsevern kan bidra til en god/nødvendig ramme for behandling. LIS går også inn i samarbeid med pårørende. I ulike faser av behandlingen, oppnås læringsmål knyttet til kontakt med fastlege og øvrige helse- og sosialtjeneste i kommunen.

Akutt avdeling

Døgnbehandling i akutt avdelingene gir volumerfaring på vurdering av suicidalitet/voldelighet, type rusmiddelbruk, hvilke rammer som må settes for å gi god behandling i den akutte fasen, bruk av medikamenter og tiltak etter Lov om psykisk helsevern.

Rotasjonsplan for LIS

LIS-stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle tjenesteområdene du trenger for å bli spesialist i psykiatri. Det er laget en retningslinje for tilsetting og rotasjon av LIS. Et rotasjonsutvalg sammensatt avdelingsledere og representanter for divisjonsdirektørens stab møtes tre ganger per år for å vurdere rotasjonssituasjonen.

Rekkefølge og lengde på de ulike tjenestesteder vil avhenge av hvilken avdeling den enkelte LIS blir ansatt i, den enkelte LIS sine ønsker, avdelingenes behov og hensynet til en helhetlig rotasjon. Utdanningsløpet koordineres. Leder vil alltid sørge for at den enkelte LIS får gjennomført den nødvendige tjenesten for å bli godkjent i løpet av normert tid.

Introduksjon av nye LIS
Nye LIS følger introduksjonsprogrammet som er på hver avdeling, det kan variere fra avdelingen til avdeling og mellom ulike fagområder. Det kan også variere ut i fra hvor langt i spesialiseringsforløpet LIS er kommet.

Internundervisning og kurs

Det er fast internundervisning i gjennomsnitt to timer pr uke delt opp i to semestre. I Oppland har man grunnet geograf delt opp med samlinger fire timer hver 14. dag. Det gjennomføres også x 1 per semester samlinger for alle LIS i både Hedmark og Oppland. LIS skal delta i å planlegge og arrangere dette.

Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Det foregår per i dag noe forskning knyttet til enkeltpersoner på poliklinikkene. Det er mange spennende forskningsmiljøer i Innlandet som ønsker seg BUP-leger i sitt miljø. Alle enheter stiller seg positive til at LIS deltar i forskningsprosjekter.

Forskning i psykisk helsvern

I tillegg til internkompetanse har avdelingen tilgang på ressurser fra forskningsenheten og avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet for å gjennomføre gruppeveiledning og prosjektoppgave.

 
Veiledning og supervisjon

Linjeledelsen er til enhver tid ansvarlig for tilfredsstillende supervisjon. Sykehuset Innlandet vil de første årene av LIS-forløpet prioritere utdanning av veiledere. Nødvendig kunnskap om supervisør-rollen og pedagogiske prinsipper for tilbakemelding vil bli formidlet i internundervisning (evt. e-læring).  Utdanningskandidaten vil få fortløpende supervisjon av avdelingens leger. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister og utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende.
Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter og læringsmål der det er påkrevet i henhold til utdanningsplanen. I tvilstilfeller skal veileder, og eventuelt veileder og evalueringskollegium konsulteres.

Psykoterapiveiledning

Psykoterapiveiledning gis av godkjente veiledere ansatt i divisjonen. Denne veiledningen går uavhengig hvor LIS har sin tjeneste.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialist-utdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen der går det også fram på hvilken måte de ulike læringsaktiviteter vurderes og godkjennes.  I evalueringskollegiet møter kandidat, leder, veileder, utdanningsansvarlig overlege og eventuelle andre som har vært involverte i spesifikke læringsmål som krever bred tilnærming før endelig godkjenning.

 

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan. Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og gjøres tilgjengelig i Kompetanseportalen.
For de som allerede er i spesialiseringsløp og som skal søke etter gammel ordning, bruker man de tradisjonelle verktøy.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

For intern harmonisering av utdanningsløpene innad i SI er det opprettet overordnet utdanningsutvalg (under fagrådet). Disse består av en spesialist fra hver avdeling som tilbyr utdanning innen den gitte spesialiteten og minst en LIS-representant. Utvalget fungerer som Direktør medisin og helsefags rådgivende organ og kalles inn på sak. Det skal gjennomføres minst ett møte per år. Utdanningsansvarlig overlege (ca. 20 prosent stilling per 10 LIS) har ansvaret for oppfølging og koordinering av simulering, individuell- og gruppeveiledning og supervisjon. Utdanningsansvarlig overlege har videre et overordnet ansvar for internundervisning, møter i evalueringskollegium-møtene og fungerer som superbruker for kompetanseportalen. Utdanningsansvarlig overlege skal være ferdig utdannet spesialist, ha fast stilling i foretaket og ha veilederkompetanse.

Felles kompetansemål

Alle leger i spesialisering må gjennomføre veiledningskurs for å oppnå Felles kompetanse-mål. Det vil også bli meldt inn deltakere til veiledningskurs. De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til ått gruppeveiledninger og 12 individuelle veiledninger for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-modulen.

Tillitsvalgte

LIS har egen hovedtillitsvalgt i Ylf på hver avdeling. Hovedtillitsvalgt deltar i de månedlige møtene som direktøren har med hovedtillitsvalgte.

Kontakt

Har du spørsmål om spesialistutdanningen?
Ta kontakt med avdelingsoverlege Morten Juell -Morten.Juell@sykehuset-innlandet.no

Fant du det du lette etter?