Rus- og avhengighetsmedisin

Overordnet utdanningsplan

​Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør Medisin- og helsefag.


Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hver av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå.

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin

Rekkefølge for tjenesten er fortrinnsvis A-T-Ps-Pol.
Denne tidslinje for rotasjon i spesialiteten er utarbeidet av regionalt råd for spesialiteten.

Rådet har anbefalt denne rekkefølge av aktiviteter og læringsmål for å ha god progresjon i utdanningen. Det er stilt følgende krav til ferdigheter før LIS kan rotere til spesialiseringsperiode eller suppleringspraksis til virksomhet det er avtalt med.


Gjennomføringsplan

Fase 1: 18 måneder (A)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Tjenestested: Avdeling for TSB, Enhet for avrusning
 • Læringsmål: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 70 og  71
Fase 2: 12 måneder (T)
 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Tjenstested: Avdeling for TSB, Enhet for utredning, Enhet for gravide, Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide, Enhet for familie
 • Læringsmål: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38 (EU), 39 (EU), 40 (EU), 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 68 (EU), 69 og 70

Fase 3: 18 måneder i poliklinikk

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Tjenestested: Ruspoliklinikkene i forskjellige organiseringer ved hhv. DPS-Elverum-Hamar, DPS-Gjøvik, DPS-Lillehammer og DPS-Tynset
 • Læringsmål: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74 og 75


Fase 4: 12 måneder (PS)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Tjenestested: Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling (Reinsvoll og/eller Sanderud), ev. 6 av disse mnd. på almenpsykiatrisk poliklinikk ved DPS-ene nevnt ovenfor
 • Læringsmål: 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59 og 70


Tilsammen 5 år. 66 fortrinnsvis i klinisk veiledning, 71, 72 særlig i internundervisning,

Om faget

Rus- og avhengighetslidelser er en av de viktigste utfordringene for folkehelsa, både nasjonalt og internasjonalt. Bruk av rusmidler regnes for å være den tredje viktigste sykdomsframkallende faktoren.
Hovedtjenesteområdet vil være i tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetslidelser (TSB), og utdanningen vil i hovedsak foregå i spesialisthelsetjenesten.

Spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin bygger på en bio-psyko-sosial tilnærming. Kunnskaper og ferdigheter innen psykofarmakologi, psykiatri, psykologi, generell medisin, sosiale forhold og en rekke andre områder må integreres i det daglige arbeidet.

Det kreves også forståelse for betydningen av relasjonen mellom lege og pasient og samhandlingen mellom de ulike fagområder og med fagfolk med annen fagbakgrunn. Det er stor variasjon i pasientpopulasjonen innenfor alle områder, dette stiller høye krav til legens evne til å møte pasienter basert på deres eget utgangspunkt.

Spesialistutdanningen må sikre at legen får et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til å mestre dette. Læringsmålene i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin er av et omfang som tilsier minimum fem års tjeneste, hvorav minimum tre og et halvt år i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og minimum ett år i psykiatrisk avdeling. Læringsmålene beskriver de sentrale hovedtemaene som en spesialist må ha kunnskap om og ferdigheter i for å kunne utrede og behandle pasienter med alle typer rusmiddel- og avhengighetsproblematikk og ivareta akutte rusmedisinske situasjoner og planlagte behandlingsløp.

Om utdanningsstedene

Sanderud

Avdeling for TSB, Enhet for avrusning og Enhet for utredning har to spesialiststillinger og tre stillinger for LIS. I tillegg er det tre stillinger for psykologspesialist/psykologer.

Sentrale oppgaver for Enhet for avrusning er avrusning/avgiftning av pasienter med avhengighet av alkohol, legemidler og narkotika. Dessuten opptrapping av LAR-legemidler til pasienter som er ny-inkluderte i LAR eller som skal re-opptrappes etter å ha falt ut av LAR. Samt såkalte konverteringer mellom forskjellige LAR-legemidler

Sentrale oppgaver for Enhet for utredning er utredning av pasienter med rusproblematikk og samtidige psykiske lidelser, ev. også samtidige somatiske lidelser.

Reinsvoll

Avdeling for TSB, Enhet for korttidsbehandling og Enhet for gravide, Enhet for familie har to legespesialiststillinger og to stillinger for LIS. I tillegg er det tre stillinger for psykologspesialist/psykologer.

Sentrale oppgaver for Enhet for korttidsbehandling er behandling av avhengighetslidelser. Oftest også behandling av ledsagende psykiske lidelser.

Sentrale oppgaver for Enhet for gravide og er behandling av avhengighetslidelser hos gravide, ivaretakelse av det ufødte barnet fram til fødsel, samt å forberede den gravide på fødsel og det å være mor.
Sentrale oppgaver for Enhet for familie er behandling av familiesystemer (mor og/eller far + barn under skolealder) der en av de voksne, ev. begge, har en rusproblematikk.

Vaktordning

Det arbeides med å få til en vaktordning for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (behovet for legetilsyn utenfor ordinær arbeidstid ivaretas per nå av vaktlinjene på de psykiatriske avdelingene på Reinsvoll og Sanderud.

Samarbeidende avdelinge innen Sykehuset Innlandet

Det er et godt fungerende samarbeid med avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll og avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud.

Det arbeides parallelt med muligheter for å få til tjeneste ved DPS-ene i helseforetaket, særlig ved AAE-ene (ambulante akuttenheter).

Forskning

Generelt om forskning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter. Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok prosjekter.

Ved inngangen til 2019 var 53 ansatte i doktorgradsløp, og minst elleve stipendiater vil starte opp i løpet av 2019. Tilsvarende var elleve ansatte i postdok løp, de fleste i kombinasjon med klinikk. Ytterligere seks vil starte i 2019. Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Utdanning

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant.

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet.
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis.
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen.


Veiledning

Hver LIS har sin kliniske veileder, som er overlege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og det er avsatt tid til 1 time klinisk veiledning ukentlig.

Supervisjon

Det foreligger rikelig med muligheter for supervisjon, inkl. ad hoc-veiledning fra klinisk veileder.

Tid til faglig fordypning:

Det vil bli avsatt fire timer til fordypning per uke, alternativt en fordypningsdag hver andre uke.

Internundervisning

Det utarbeides en plan for internundervisning, i prinsippet 90 minutter (to timer á 45 minutter) ukentlig med teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene, samt av LIS under veiledning.

Dette organiseres som en kombinasjon av 

 •  lokale samlinger (for Sykehuset Innlandet) á 2 timer på Sanderud [20 ganger/år = 40 timer]
 • regionale dagssamlinger (for Helse Sør-Øst) á 6 timer i Oslo (stort sett i Oslo) [4 ganger/år = 24 timer]
 • regionale video-overførte forelesninger (for Helse Sør-Øst) á 2 timer [4-6 ganger/år = 8-12 timer], dessuten
  av og til) lokale dagskurs á 4-6 timer


Deltakelse på tverrfaglige møter

Dette inngår i flere læringsmål og læringsaktiviteter.


Felles kompetansemål

De første tre årene av spesialiseringen (LIS-2-perioden) settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetanse mål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


Oppfølging av faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.
Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) og leder med personalansvar.


Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.
LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Fant du det du lette etter?